Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 3 της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/52/ΕΕ της Επιτροπής της 20ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη θέσπιση μέτρων που διευκολύνουν την αναγνώριση των ιατρικών συνταγών οι οποίες εκδίδονται σε άλλα κράτη μέλη (Kείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).

Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την Οδηγία 2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς («κανονισμός IMI»),

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμος.

Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό-

"αδειούχος πωλητής δηλητηρίων" σημαίνει πρόσωπο αδειούχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Νόμου αυτού·

"αναπηρία" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμου·

"Ανώτατο Δικαστήριο" σημαίνει το Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας·

"γενόσημο φαρμακευτικό προϊόν" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου·

"δεόντως προσοντούχος" σε σχέση με ιατρό ή οδοντίατρο σημαίνει εγγεγραμμένο ή αδειούχο σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμου ή του περί Εγγραφής Οδοντιάτρων Νόμου, αντίστοιχα·

"Δημοκρατία" σημαίνει τη Δημοκρατία της Κύπρου·

"διανομή" με τις γραμματικές της παραλλαγές, σημαίνει προμήθεια φαρμάκου ή δηλητηρίου με συνταγή και σύμφωνα με αυτή που δίνεται δεόντως από δεόντως προσοντούχο ιατρό, οδοντίατρο ή κτηνίατρο·

"δοσολογία του φαρμακευτικού προϊόντος" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου·

"δραστική ουσία" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου·

"έκδοχο" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου·

"εκτέλεση συνταγής" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου·

"ελεγχόμενο φάρμακο" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου·

"εξουσιοδοτημένος πωλητής δηλητηρίων" σημαίνει οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που κηρύσσονται από τα άρθρα 7, 16 και 17 του Νόμου αυτού ως εξουσιοδοτημένοι πωλητές δηλητηρίων εντός της έννοιας του Νόμου αυτού·

"εξωτερικός ασθενής" σημαίνει ασθενή που προσέρχεται σε ιατρείο, νοσηλευτήριο ή άλλη μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας, για να λάβει υπηρεσίες φροντίδας υγείας για τις οποίες δεν απαιτείται είτε τουλάχιστον μία διανυκτέρευση είτε ημερήσια φροντίδα σε νοσηλευτήριο για τη χορήγηση εξειδικευμένης θεραπείας ή παροχής εξειδικευμένης φαρμακευτικής αγωγής που αφορά τον τομέα της ογκολογίας, της νευρολογίας και των γενετικών και σπάνιων παθήσεων·

"επαγγελματική πρακτική άσκηση" σημαίνει μια περίοδο επαγγελματικής πρακτικής άσκησης υπό επίβλεψη, εφόσον αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσβαση σε νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα, και η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά την ολοκλήρωση εκπαίδευσης που οδηγεί στην απόκτηση διπλώματος·

"επαναλαμβανόμενη συνταγή" σημαίνει συνταγή για φαρμακευτικό προϊόν για την πώληση ή διάθεση του οποίου απαιτείται ιατρική συνταγή και δύναται να επαναληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του επικυρωτικού διατάγματος·

"επικυρωτικό διάταγμα" σημαίνει το εκάστοτε σε ισχύ επικυρωτικό διάταγμα που αφορά τον Πίνακα των Φαρμακευτικών Προϊόντων που χρειάζονται συνταγή, το οποίο εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 80 του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου·

"εσωτερικός ασθενής" σημαίνει ασθενή για την περίθαλψη του οποίου απαιτείται είτε τουλάχιστον μία διανυκτέρευση είτε ημερήσια φροντίδα σε νοσηλευτήριο για τη χορήγηση εξειδικευμένης θεραπείας και φαρμακευτικής αγωγής που αφορά τον τομέα της ογκολογίας, της νευρολογίας και των γενετικών και σπάνιων παθήσεων·

"Ευρωπαϊκή Επιτροπή" σημαίνει την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

"Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων" ή "μονάδες ΕCTS" σημαίνει το σύστημα μονάδων για την ανώτατη εκπαίδευση που χρησιμοποιούνται στον ευρωπαϊκό χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης∙

"Έφορος Δηλητηρίων" σημαίνει το πρόσωπο που διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για να ενεργεί ως Έφορος Δηλητηρίων για τους σκοπούς του Νόμου αυτού·

"Έφορος Φαρμακευτικής" σημαίνει το πρόσωπο που διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο με Γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για να ενεργεί ως Έφορος Φαρμακευτικής για τους σκοπούς του Νόμου αυτού·

"ηλεκτρονική συνταγή" σημαίνει συνταγή η οποία τυγχάνει επεξεργασίας, συντάσσεται και αρχειοθετείται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω εξειδικευμένου λογισμικού συστήματος εγκατεστημένου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και μεταδίδεται ή ανακτάται μέσω ασφαλούς δικτύου τηλεπικοινωνιών·

"Κανονισμός (ΕΚ) 726/2004" σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

"Κανονισμός (ΕΕ) 2016/161" σημαίνει τον Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/161 της Επιτροπής της 2ας Οκτωβρίου 2015 για τη συμπλήρωση της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που εμφανίζονται στη συσκευασία των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

"κλινική δοκιμή" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου·

"κοινή ονομασία" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου·

"κράτος μέλος" σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει τα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και την Ελβέτια·

"Κτηνίατρος" σημαίνει πρόσωπο εγγεγραμμένο ως κτηνίατρος βάσει των διατάξεων του περί Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμου ή οποιουδήποτε Νόμου που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτόν και περιλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο που κατέχει ειδική άδεια η οποία χορηγείται σε αυτόν βάσει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 21 του περί Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμου όπως προαναφέρθηκε·

"ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ." σημαίνει το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών που ιδρύθηκε δυνάμει των περί τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμων του 1996 μέχρι 2000·

"μη δηλητηριώδες φάρμακο" σημαίνει φάρμακο που δεν περιλαμβάνεται σε οποιοδήποτε Μέρος του Πρώτου Πίνακα του Νόμου αυτού·

"μη επαναλαμβανόμενη συνταγή" σημαίνει συνταγή για φαρμακευτικό προϊόν για την πώληση ή διάθεση του οποίου απαιτείται ιατρική συνταγή και δε δύναται να επαναληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε σε ισχύ επικυρωτικού διατάγματος·

"μη συνταγογραφούμενο φαρμακευτικό προϊόν" σημαίνει φαρμακευτικό προϊόν για την πώληση ή τη διάθεση του οποίου δεν απαιτείται συνταγή·

"Μητρώο" σημαίνει το μητρώο που τηρείται βάσει του άρθρου 6·

"νοσηλευτήριο" ή "νοσοκομείο" σημαίνει οποιαδήποτε υγειονομική μονάδα, η οποία χρησιμοποιείται ή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την εισδοχή και παραμονή ασθενή για σκοπούς παροχής σε αυτόν υπηρεσιών φροντίδας υγείας∙

"νοσοκομειακό φαρμακείο" σημαίνει φαρμακείο που αδειοδοτείται δυνάμει του άρθρου 16Α∙

"ΟΑΥ" σημαίνει τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας που συστήνεται δυνάμει του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου∙

"Οδηγία 85/432/ΕΟΚ" σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: με τίτλο «Οδηγία 85/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 1985 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν ορισμένες δραστηριότητες στον τομέα της φαρμακευτικής" (ΕΕ L 253 της 24/09/1985, σ.34), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιήθηκε·

"Οδηγία 2001/83/ΕΚ" σημαίνει την Οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

"ονομασία του φαρμακευτικού προϊόντος" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου·

"Πειθαρχικό Συμβούλιο" σημαίνει το Πειθαρχικό Συμβούλιο που καθιδρύθηκε δυνάμει του άρθρου 3 των περί Φαρμακοποιών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείο Συντάξεων) Νόμων·

"προσωπικός ιατρός" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου·

"Συμβούλιο του Ιατρικού Σώματος" σημαίνει το Συμβούλιο του Ιατρικού Σώματος που καθιδρύθηκε δυνάμει του άρθρου 12 των περί Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείο Συντάξεων) Νόμων

"Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Σώματος" σημαίνει το Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Σώματος που καθιδρύθηκε δυνάμει του άρθρου 12 των περί Φαρμακοποιών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείο Συντάξεων) Νόμων·

"Συμβούλιο Φαρμάκων" σημαίνει το Συμβούλιο που καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 4 του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου·

"συνταγή" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο «ιατρική συνταγή» από το άρθρο 77 του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

"Σύστημα" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου·

"Ταμείο" σημαίνει το Ταμείο Συμβουλίου Φαρμακευτικής το οποίο καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 3Β·

"τρίτη χώρα" σημαίνει κάθε κράτος το οποίο δεν είναι κράτος μέλος·

"υπηρεσίες φροντίδας υγείας" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου·

"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Υγείας·

"φαρμακείο" σημαίνει φαρμακείο ανοιχτό στο κοινό ή επιχείρηση φαρμακοποιού που έχει εγγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 15 ή νοσοκομειακό φαρμακείο που έχει αδειοδοτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 16Α·

"φαρμακευτικό προϊόν" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου·

"φάρμακο" περιλαμβάνει οποιοδήποτε φάρμακο ή ιατρικό παρασκεύασμα ή θεραπευτική ουσία·

"φαρμακοποιός" σημαίνει πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο ως φαρμακοποιός βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού·

"χονδρική πώληση" σημαίνει πώληση σε πρόσωπο το οποίο αγοράζει για σκοπούς επαναπώλησης κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών του.

Καθίδρυση Συμβουλίου Φαρμακευτικής

3.—(1) Καθιδρύεται Συμβούλιο Φαρμακευτικής (που στο άρθρο αυτό καλείται "το Συμβούλιο") το οποίο αποτελείται από-

(α) τρεις εγγεγραμμένους φαρμακοποιούς που κατέχουν θέση στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας, οι οποίοι διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο· και

(β) τέσσερις εγγεγραμμένους φαρμακοποιούς που υποδεικνύονται από το Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Σώματος και διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο ορίζει ένα από τα μέλη του Συμβουλίου ως τον Πρόεδρο αυτού.

(3) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, και υποχρεούται να το πράξει κατόπι αίτησης δύο μελών του Συμβουλίου, και προεδρεύει αυτών, σε περίπτωση δε απουσίας του Προέδρου τα παριστάμενα μέλη εκλέγουν ένα από αυτά για να προεδρεύσει της συνεδρίασης.

(4) Τέσσερα παρόντα μέλη του Συμβουλίου αποτελούν απαρτία.

(5) Το Συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων μελών του, σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδρίασης έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(6) Το Συμβούλιο δύναται να ενεργεί ανεξάρτητα από την ύπαρξη χηρείας οποιασδήποτε θέσης αυτού.

(7) Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου ή άλλου μέλους του Συμβουλίου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, τηρουμένης της σύνθεσης του Συμβουλίου που προβλέπεται από το εδάφιο (1), να διορίσει άλλο πρόσωπο για να ενεργεί ως Πρόεδρος ή μέλος, ανάλογα με την περίπτωση, ενόσω διαρκεί η απουσία αυτή ή το κώλυμα.

(8) Το Συμβούλιο δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού, να ρυθμίζει τη σύγκληση των συνεδριάσεών του, τη διαδικασία που ακολουθείται σε αυτές και την τήρηση πρακτικών.

(9) Τα μέλη του Συμβουλίου ασκούν το λειτούργημά τους για περίοδο δύο ετών από την ημερομηνία του διορισμού τους:

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να τερματίσει οποτεδήποτε το διορισμό οποιουδήποτε μέλους αν κρίνει αυτό σκόπιμο:

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση κένωσης της θέσης μέλους του Συμβουλίου το νέο μέλος που τυχόν διορίζεται θα κατέχει τη θέση του μέχρι τη λήξη της θητείας του μέλους στη θέση του οποίου διορίστηκε.

(10) Όλα τα μέλη του Συμβουλίου τα οποία δεν ανήκουν στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας δύνανται να παραιτηθούν από τη θέση τους με υποβολή έγγραφης παραίτησης προς τον Υπουργό.

(11) Το Συμβούλιο έχει καθήκον να συμβουλεύει τον Υπουργό, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπι αναφοράς του Υπουργού προς το Συμβούλιο, για κάθε θέμα το οποίο διέπεται από το Νόμο αυτό και αφορά τη φαρμακευτική:

Νοείται ότι για κάθε θέμα που αφορά την έκδοση δυνάμει του Νόμου αυτού, Κανονισμών ή Διαταγμάτων σε σχέση με τη Φαρμακευτική ο Υπουργός πρέπει να ζητά τη γνώμη του Συμβουλίου για το θέμα, η οποία θα έχει μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα, εκτός εάν προνοείται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(12) Οι εξουσίες και τα καθήκοντα του Συμβουλίου δύνανται, τηρουμένων των οδηγιών τις οποίες ήθελε εκδώσει το Συμβούλιο, να ασκούνται από τον Έφορο Φαρμακευτικής.

Καθίδρυση Συμβουλίου Δηλητηρίων

3Α.—(1) Καθιδρύεται Συμβούλιο Δηλητηρίων (που στο άρθρο αυτό καλείται "το Συμβούλιο") το οποίο αποτελείται-

(α) από ένα διπλωματούχο χημικό, που κατέχει θέση στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Υπουργό Υγείας·

(β) από ένα διπλωματούχο χημικό που κατέχει θέση στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Υπουργό Γεωργίας και Φυσικών Πόρων

(γ) από ένα διπλωματούχο χημικό που υποδεικνύεται από την Παγκύπρια Ένωση Χημικών

(δ) από δύο εγγεγραμμένους φαρμακοποιούς, που υποδεικνύονται από το Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Σώματος·

(ε) από ένα εγγεγραμμένο φαρμακοποιό που κατέχει θέση στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Υπουργό Υγείας· και

(στ) από δύο εγγεγραμμένους ιατρούς που υποδεικνύονται από το Συμβούλιο του Ιατρικού Σώματος,

όλοι δε διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο ορίζει ένα από τα μέλη του Συμβουλίου ως τον Πρόεδρο αυτού.

(3) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, και υποχρεούται να το πράξει κατόπι αίτησης δύο μελών του Συμβουλίου, και προεδρεύει αυτών, σε περίπτωση δε απουσίας του Προέδρου τα παριστάμενα μέλη εκλέγουν ένα από αυτά για να προεδρεύσει της συνεδρίασης.

(4) Τέσσερα παρόντα μέλη του Συμβουλίου αποτελούν απαρτία.

(5) Το Συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων μελών του, σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδρίασης έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(6) Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου ή άλλου μέλους του Συμβουλίου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, τηρουμένης της σύνθεσης του Συμβουλίου που προβλέπεται από το εδάφιο (1), να διορίσει άλλο πρόσωπο για να ενεργεί ως Πρόεδρος ή μέλος, ανάλογα με την περίπτωση, ενόσω διαρκεί η απουσία αυτή ή το κώλυμα.

(7) Το Συμβούλιο δύναται να ενεργεί ανεξάρτητα από την ύπαρξη χηρείας οποιασδήποτε θέσης του.

(8) Το Συμβούλιο δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού, να ρυθμίζει τη σύγκληση των συνεδριάσεών του, τη διαδικασία που ακολουθείται σε αυτές και την τήρηση πρακτικών.

(9) Τα μέλη του Συμβουλίου ασκούν το λειτούργημά τους για περίοδο δύο ετών από την ημερομηνία του διορισμού τους:

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να τερματίσει οποτεδήποτε το διορισμό οποιουδήποτε μέλους αν κρίνει αυτό σκόπιμο:

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση κένωσης της θέσης μέλους του Συμβουλίου το νέο μέλος που τυχόν διορίζεται θα κατέχει τη θέση του μέχρι τη λήξη της θητείας του μέλους στη θέση του οποίου διορίστηκε.

(10) Όλα τα μέλη του Συμβουλίου τα οποία δεν ανήκουν στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας, δύνανται να παραιτηθούν από τη θέση τους με την υποβολή γραπτής παραίτησης προς τον Υπουργό.

(11) Το Συμβούλιο έχει καθήκον να συμβουλεύει τον Υπουργό, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπι αναφοράς του Υπουργού προς το Συμβούλιο, για κάθε θέμα το οποίο διέπεται από το Νόμο αυτό και αφορά τα δηλητήρια:

Νοείται ότι για κάθε θέμα που αφορά την έκδοση δυνάμει του Νόμου αυτού, Κανονισμών ή Διαταγμάτων σε σχέση με τα δηλητήρια ο Υπουργός πρέπει να ζητά τη γνώμη του Συμβουλίου για το θέμα, η οποία θα έχει μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα.

(12) Οι εξουσίες και τα καθήκοντα του Συμβουλίου δύνανται, τηρουμένων των οδηγιών τις οποίες ήθελε εκδώσει το Συμβούλιο, να ασκούνται από τον Έφορο Δηλητηρίων.

Ίδρυση Ταμείου Συμβουλίου Φαρμακευτικής

3Β.-(1) Καθιδρύεται ταμείο με την επωνυμία “Ταμείο Συμβουλίου Φαρμακευτικής”, το οποίο τελεί υπό την ευθύνη και τη γενική διαχείριση του Συμβουλίου Φαρμακευτικής και λειτουργεί σύμφωνα με εσωτερικούς κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται για τον σκοπό αυτό από το Συμβούλιο Φαρμακευτικής.

(2) Στο Ταμείο κατατίθενται-

(α) όλα τα προβλεπόμενα στον παρόντα Νόμο ή στους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς τέλη∙

(β) κάθε χορηγία ή δωρεά που παρέχεται στο Συμβούλιο Φαρμακευτικής∙ και

(γ) όλα τα έσοδα που προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία τουΣυμβουλίου Φαρμακευτικής.

(3) Από το Ταμείο δύναται να πληρώνονται-

(α) τα έξοδα λειτουργίας του Συμβουλίου Φαρμακευτικής∙ και

(β)οποιαδήποτε ποσά καθίστανται πληρωτέα συνεπεία της άσκησης των καθηκόντων ή αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου Φαρμακευτικής.

(4) Η τήρηση και το περιεχόμενο των λογαριασμών του Ταμείου ελέγχονται από εγκεκριμένο ελεγκτή.

ΜΕΡΟΣ II ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
Κανένα πρόσωπο δεν διεξάγει την επιχείρηση φαρμακοποιού εκτός αν είναι εγγεγραμμένο

4.—(1) Κανένα πρόσωπο, άλλο από πρόσωπο δεόντως εγγεγραμμένο ως φαρμακοποιός βάσει των διατάξεων του Μέρους αυτού του Νόμου αυτού, εκτός ως ήθελε προβλεφθεί ειδικά από οποιεσδήποτε διατάξεις των άρθρων 16 έως 19, και των δύο συμπεριλαμβανομένων, του Νόμου αυτού-

(α) δεν θα διεξάγει, είτε για δικό του λογαριασμό, είτε για λογαριασμό άλλου, την επιχείρηση φαρμακοποιού ή δεν θα εξασκεί τα καθήκοντα υπεύθυνου φαρμακοποιού νοσοκομειακού φαρμακείου·

(β) κατά τη διεξαγωγή οποιουδήποτε εμπορίου ή επιχείρησης δεν θα ετοιμάζει, αναμιγνύει, συνθέτει ή παρασκευάζει οποιοδήποτε φάρμακο ή προμηθεύει οποιοδήποτε δηλητήριο παρά μόνο κάτω από την άμεση επίβλεψη φαρμακοποιού·

(γ) δεν θα αναλαμβάνει, λαμβάνει, εκθέτει ή κατά οποιοδήποτε τρόπο χρησιμοποιεί οποιοδήποτε τίτλο, έμβλημα, ή περιγραφή με την οποία εύλογα εκλαμβάνεται ως εγγεγραμμένος φαρμακοποιός.

(2) Για τους σκοπούς της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) με τη χρήση της λέξης "φαρμακοποιός" ή "χημικός" ή "φαρμακολόγος" ή "ιατρικός" ή οποιασδήποτε παρόμοιας λέξης ή συνδυασμού λέξεων θεωρείται ότι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και το πρόσωπο που έχει τον έλεγχο της επιχείρησης στα υποστατικά αυτά είναι εγγεγραμμένοι φαρμακοποιοί.

(3) Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής δύναται να απαιτήσει όπως κάθε πρόσωπο που διεξάγει την επιχείρηση φαρμακοποιού ή είναι υπεύθυνος φαρμακοποιός νοσοκομειακού φαρμακείου—

(α) Προσκομίσει αποδείξεις που ικανοποιούν το Συμβούλιο ότι έχει επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας· και

(β) προσκομίσει αποδείξεις που να ικανοποιούν το Συμβούλιο ότι κατέχει τέτοια επαγγελματική εμπειρία στη φαρμακευτική ως το Συμβούλιο ήθελε κρίνει επαρκή την οποία απέκτησε στη Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος για περίοδο 6 τουλάχιστο μηνών.

Πώληση φαρμάκων στο κοινό

4Α.—(1)(α) Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται πιο κάτω, κανένα πρόσωπο, εκτός από φαρμακοποιούς που απασχολούνται σε φαρμακεία εγγεγραμμένα σύμφωνα με το άρθρο 15 ή νοσοκομειακά φαρμακεία σύμφωνα με το άρθρο 16Α, δεν δύναται να εκτελεί συνταγές και να πωλεί ή προμηθεύει φαρμακευτικά προϊόντα προς οποιαδήποτε πρόσωπα.

(β) Η προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων σε εξωτερικούς ασθενείς από νοσοκομειακά φαρμακεία καθορίζεται περαιτέρω με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 42(1)(ιγ).

(2) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που διαλαμβάνεται στο προηγούμενο εδάφιο, κάθε πρόσωπο δύναται να πωλεί στο κοινό οποιοδήποτε από τα φάρμακα που καθορίζονται ειδικά στο Δεύτερο Πίνακα του Νόμου αυτού, με τον όρο ότι τα φάρμακα αυτά πωλούνται στο αρχικό τους περίβλημα, ή σε περιβλήματα στα οποία αυτά τοποθετήθηκαν, ή επανατοποθετήθηκαν, και σφραγίστηκαν από κάποιο φαρμακοποιό:

Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται, μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Φαρμακευτικής και τηρούμενης της διαδικασίας που περιγράφεται πιο κάτω, να τροποποιεί, μεταβάλλει, ανακαλεί ή αντικαθιστά εκάστοτε τον Δεύτερο Πίνακα που αναφέρθηκε.

(3)(α) Ο Υπουργός, μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Φαρμακευτικής, θα ετοιμάζει γνωστοποίηση προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η οποία δείχνει τις προτιθέμενες τροποποιήσεις, μεταβολές, ανακλήσεις ή αντικαταστάσεις του Δεύτερου Πίνακα.

(β) Πριν από τη δημοσίευση της εν λόγω γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα ο Υπουργός θα μεριμνά όπως υπογραμμένο αντίγραφο αυτής επιδίδεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

(γ) Αν εντός 15 ημερών από την ημέρα λήψης της εν λόγω γνωστοποίησης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, δεν εγερθεί καμιά ένσταση από αυτήν, ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων θα πληροφορεί γραπτώς τον Υπουργό για το γεγονός αυτό, ο δε Υπουργός θα προβαίνει στη δημοσίευση της γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Η γνωστοποίηση που δημοσιεύτηκε με τον τρόπο αυτό συνιστά τον Δεύτερο Πίνακα που τροποποιήθηκε, μεταβλήθηκε, ανακλήθηκε ή αντικαταστάθηκε.

(δ) Αν η Βουλή ενίσταται εν όλω ή εν μέρει κατά της γνωστοποίησης που ετοιμάστηκε από τον Υπουργό και υποβλήθηκε στη Βουλή, ο Πρόεδρος της Βουλής θα πληροφορεί τον Υπουργό για το γεγονός αυτό εντός 15 ημερών από τη λήψη της γνωστοποίησης από τη Βουλή, και δεν θα γίνεται καμιά τροποποίηση, μεταβολή, ανάκληση ή αντικατάσταση του Δεύτερου Πίνακα μέχρις ότου η Βουλή των Αντιπροσώπων αποφασίσει για το θέμα.

(ε) Αν, κατόπι ένστασης που εγέρθηκε από τη Βουλή εναντίον της γνωστοποίησης που ετοιμάστηκε από τον Υπουργό, η Βουλή των Αντιπροσώπων αποφασίσει τελικά να τροποποιήσει, μεταβάλει, ανακαλέσει ή αντικαταστήσει τον Δεύτερο Πίνακα, η απόφαση της Βουλής χρειάζεται έκδοση σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

(4) Καμιά από τις διατάξεις που διαλαμβάνονται στο άρθρο αυτό δεν επηρεάζει, εφαρμόζεται ή ερμηνεύεται ότι επηρεάζει ή εφαρμόζεται σε-

(α) εμπορικά ή τεχνικά φάρμακα ή χημικά προϊόντα·

(β) αρωματικά, αιθέρια έλαια·

(γ) φυσικά ή συνθετικά χρώματα·

(δ) χρώματα για τρόφιμα·

(ε) εντομοκτόνα·

(στ) ιατρικά σαπούνια (medicated soaps)·

(ζ) καλλυντικά.

(5) Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει την ημέρα που θα καθοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(6) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού-

(α) ο όρος "εμπορικά ή τεχνικά φάρμακα ή χημικά προϊόντα" σημαίνει φάρμακα ή χημικά προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται συνήθως για βιομηχανικούς σκοπούς και τα οποία δεν συνάδουν με τα πρότυπα (standards) τα οποία εκτίθενται στη Βρεττανική Φαρμακοποιία ή στο Βρεττανικό Φαρμακευτικό Κώδικα, ή δεν είναι τέτοιας γνησιότητας ώστε να χρησιμοποιούνται ως φάρμακα, και περιλαμβάνει φάρμακα και χημικά προϊόντα τα οποία, αν και συνάδουν με τα πρότυπα αυτά, ή είναι τέτοιας γνησιότητας ώστε να χρησιμοποιούνται ως φάρμακα, κηρύσσονται με διάταγμα του Υπουργού, κατόπι συνεννόησης με το Συμβούλιο, το οποίο δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας ως εμπορικά ή τεχνικά φάρμακα ή χημικά προϊόντα για όλους τους σκοπούς του εδαφίου (4) του άρθρου αυτού·

(α) ο όρος "εμπορικά ή τεχνικά φάρμακα ή χημικά προϊόντα" σημαίνει φάρμακα ή χημικά προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται συνήθως για βιομηχανικούς σκοπούς και τα οποία δεν συνάδουν με τα πρότυπα (standards) τα οποία εκτίθενται στη Βρεττανική Φαρμακοποιία ή στο Βρεττανικό Φαρμακευτικό Κώδικα, ή δεν είναι τέτοιας γνησιότητας ώστε να χρησιμοποιούνται ως φάρμακα, και περιλαμβάνει φάρμακα και χημικά προϊόντα τα οποία, αν και συνάδουν με τα πρότυπα αυτά, ή είναι τέτοιας γνησιότητας ώστε να χρησιμοποιούνται ως φάρμακα, κηρύσσονται με διάταγμα του Υπουργού, κατόπι συνεννόησης με το Συμβούλιο, το οποίο δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας ως εμπορικά ή τεχνικά φάρμακα ή χημικά προϊόντα για όλους τους σκοπούς του εδαφίου (4) του άρθρου αυτού·

Όνομα και πιστοποιητικό εγγραφής πρέπει να εκτίθενται στα υποστατικά

5. Δεν είναι νόμιμο για οποιοδήποτε πρόσωπο να διεξάγει την επιχείρηση φαρμακοποιού ή να είναι υπεύθυνος φαρμακοποιός νοσοκομειακού φαρμακείου εκτός αν το όνομα και το πιστοποιητικό εγγραφής του προσώπου που έχει τον έλεγχο των υποστατικών στα οποία διεξάγεται η επιχείρηση αυτή εκτίθενται περίοπτα σε αυτά.

Μητρώο φαρμακοποιών

6. Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής τηρεί μητρώο σε τέτοια μορφή ως το Συμβούλιο ήθελε εγκρίνει, όλων των φαρμακοποιών που εγγράφονται βάσει του εν λόγω Μέρους του Νόμου αυτού.

Εξουσιοδοτημένοι πωλητές δηλητηρίων

7. Κάθε πρόσωπο που νόμιμα διεξάγει την επιχείρηση φαρμακοποιού σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του Μέρους του Νόμου αυτού θα είναι εξουσιοδοτημένος πωλητής δηλητηρίων εντός της έννοιας του Νόμου αυτού.

Αίτηση για εγγραφή

8. Αίτηση για εγγραφή φαρμακοποιού θα υποβάλλεται προς το Συμβούλιο Φαρμακευτικής σε τέτοιο τύπο ως το Συμβούλιο ήθελε εγκρίνει.

Εγγραφή Φαρμακοποιών στο Μητρώο

9.—(1) Δικαιούται να εγγραφεί ως φαρμακοποιός κάθε πρόσωπο το οποίο ικανοποιεί το Συμβούλιο Φαρμακευτικής ότι—

(α) Έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του·

(β) είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο ή υπήκοος άλλου κράτους μέλους·

(γ) είναι κάτοχος ενός από τα διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους πανεπιστημιακούς ή ισοδύναμους τίτλους που αναφέρονται στο Παράρτημα I ή, τηρουμένου του εδαφίου (2), είναι κάτοχος διπλώματος πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου που δεν αναφέρεται στο Παράρτημα I, αλλά είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος II, αναγνωρίζεται από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. και εγκρίνεται από το Συμβούλιο Φαρμακευτικής ή, καλύπτεται από τις πρόνοιες του άρθρου 9Α:

Νοείται ότι, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμών, διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι πανεπιστημιακοί ή ισοδύναμοι τίτλοι που αποκτήθηκαν από πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου μετά την 1η Ιανουαρίου 2021 εξαιρούνται της διαδικασίας αναγνώρισης από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ., νοουμένου ότι η ημερομηνία έναρξης της φοίτησης για την απόκτηση αυτών είναι προγενέστερη της εν λογω ημερομηνίας.

(δ) είναι πρόσωπο καλού χαρακτήρα. Προς απόδειξη τούτου, προσκομίζει πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου ή, στην περίπτωση υπηκόου άλλου κράτους μέλους αντίγραφο ποινικού μητρώου ή βεβαίωση ή άλλο ισότιμο έγγραφο του κράτους καταγωγής ή προέλευσης του, νοουμένου ότι δεν έχουν παρέλθει τρεις μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του·

(ε) είναι άτομο με την απαραίτητη ψυχική υγεία για την άσκηση του φαρμακευτικού επαγγέλματος. Προς απόδειξη τούτου, προσκομίζει βεβαίωση που εκδόθηκε από ιατρό, ο οποίος ασκεί νομίμως το επάγγελμα στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος, νοουμένου ότι δεν έχουν παρέλθει τρεις μήνες από την έκδοσή της.

(2) Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής δύναται να απαιτήσει όπως πρόσωπο το οποίο υποβάλλει αίτηση εγγραφής και δεν κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο πανεπιστημιακό ή ισοδύναμο τίτλο που αναφέρεται στο Παράρτημα I ή στο άρθρο 9Α:

(α) επιτύχει σε εξετάσεις για την εγγραφή φαρμακοποιού, σύμφωνα με τις διατάξεις σχετικών κανονισμών οι οποίοι δύναται να προβλέπουν την επιβολή τελών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις εγγραφής φαρμακοποιού·

(β) προσκομίσει αποδείξεις που ικανοποιούν το Συμβούλιο Φαρμακευτικής ότι κατέχει τέτοια επαγγελματική πρακτική άσκηση στη φαρμακευτική ως το Συμβούλιο Φαρμακευτικής ήθελε κρίνει επαρκή, την οποία απέκτησε είτε στη Δημοκρατία είτε σε κράτος μέλος είτε σε τρίτη χώρα, για περίοδο ενός τουλάχιστον έτους. Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής με απόφαση του δύναται να ρυθμίζει τη διαδικασία και τις απαιτήσεις που αφορούν στην επαγγελματική πρακτική άσκηση στη φαρμακευτική.

(2Α) Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής βεβαιώνει την παραλαβή της αίτησης του ενδιαφερόμενου εντός ενός μηνός από την εν λόγω παραλαβή και τον ενημερώνει για τυχόν ελλείποντα έγγραφα.

(3) Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής αποφασίζει για την εγγραφή του ενδιαφερομένου στο Μητρώο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του. Εάν το Συμβούλιο Φαρμακευτικής δεν εκδώσει απόφαση μέσα στην καθορισμένη προθεσμία ο αιτητής έχει δικαίωμα προσφυγής δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος.

(4) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, το Συμβούλιο Φαρμακευτικής συντάσσει αιτιολογημένη απόφαση και την επιδίδει στον ενδιαφερόμενο. Εναντίον της απορριπτικής απόφασης, ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος.

(5) Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής δύναται, όπου έχει δικαιολογημένες αμφιβολίες, να απαιτήσει από κράτος μέλος, βεβαίωση της γνησιότητας των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που έχουν χορηγηθεί στο κράτος αυτό και αναφέρονται στο Παράρτημα I, καθώς και βεβαίωση ότι ο αιτητής πληροί όλες τις προβλεπόμενες από το Παράρτημα II προϋποθέσεις εκπαίδευσης.

(6) Κάθε φαρμακοποιός των ξένων στρατιωτικών αποσπασμάτων, που βρίσκονται νόμιμα στη Δημοκρατία, για όσο χρόνο υπηρετεί με πλήρη μισθό, και όλοι οι φαρμακοποιοί πλοίων, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων τους, θα δικαιούνται να ασκούν τη φαρμακευτική χωρίς εγγραφή μεταξύ των μελών των αποσπασμάτων αυτών, δυνάμεων ή του πληρώματος του πλοίου και των επιβατών.

(7) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), το Συμβούλιο Φαρμακευτικής δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να επιτρέψει την εγγραφή ως φαρμακοποιού κάθε προσώπου το οποίο, αν και δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο ή υπήκοος άλλου κράτους μέλους, πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις για την εγγραφή αυτή που καθορίζονται στο εδάφιο (1), με τέτοιους όρους τους οποίους το Συμβούλιο Φαρμακευτικής ήθελε καθορίσει.

(8) Για την εγγραφή στο Μητρώο υπηκόου κράτους μέλους που κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα, το Συμβούλιο Φαρμακευτικής λαμβάνει υπόψη τυχόν αναγνώριση του εν λόγω διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου από άλλο κράτος μέλος καθώς και την εκπαίδευση και/ή την επαγγελματική πείρα που απέκτησε ο ενδιαφερόμενος σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα.

(9) Για την εγγραφή στο Μητρώο, υπηκόου κράτους μέλους που κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που αποκτήθηκε από τρίτη χώρα, το Συμβούλιο Φαρμακευτικής αναγνωρίζει το εν λόγω δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο εφόσον ο αιτητής κατέχει πιστοποιητικό τριετούς τουλάχιστον επαγγελματικής πείρας στο έδαφος κράτους μέλους το οποίο αναγνώρισε το εν λόγω δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο.

Αναγνωρισμένοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I

9Α. Για σκοπούς της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 9, επιτρέπεται η εγγραφή στο Μητρώο σε υπήκοο κράτους μέλους που κατέχει—

(α)  Δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο πανεπιστημιακό ή ισοδύναμο τίτλο φαρμακευτικής που δεν ανταποκρίνεται στο σύνολο των ελάχιστων απαιτήσεων εκπαίδευσης που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ, εφόσον-

(i) Πιστοποιεί εκπαίδευση που ολοκληρώθηκε πριν την έναρξη εφαρμογής της Οδηγίας 85/432/ΕΟΚ, ή

(ii) πιστοποιεί εκπαίδευση που ολοκληρώθηκε  μετά την έναρξη της Οδηγίας 85/432/ΕΟΚ, αλλά η οποία είχε αρχίσει πριν από την έναρξη εφαρμογής της Οδηγίας 85/432/ΕΟΚ,

και συνοδεύονται από βεβαίωση που πιστοποιεί ότι άσκησε πραγματικά και νόμιμα σε κράτος μέλος, επί τρία τουλάχιστο συνεχή έτη κατά τη διάρκεία των πέντε ετών που προηγούνται  από τη χορήγηση της βεβαίωσης, μιας από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 9Β και εφόσον η δραστηριότητα αυτή αποτελεί αντικείμενο κανονιστικών ρυθμίσεων στο εν  λόγω κράτος·

(β) δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο πανεπιστημιακό ή ισοδύναμο τίτλο φαρμακευτικής που χορηγούνται στους υπηκόους των κρατών μελών από τα κράτη μέλη και ανταποκρίνονται στο σύνολο των ελάχιστων απαιτήσεων κατάρτισης που προβλέπονται στο Παράρτημα II, τα οποία όμως δεν ανταποκρίνονται στις ονομασίες που παρατίθενται στο Παράρτημα I, εφόσον συνοδεύονται από βεβαίωση που πιστοποιεί την κατάρτιση σύμφωνα με το Παράρτημα II και εξομοιώνονται από το κράτος μέλος που τα έχει χορηγήσει με τα διπλώματα των οποίων οι ονομασίες παρατίθενται στο Παράρτημα Ι·

(γ) δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο πανεπιστημιακό ή ισοδύναμο τίτλο φαρμακευτικής που χορηγείται στους υπηκόους των κρατών μελών στο έδαφος της πρώην Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας και δεν ανταποκρίνονται στο σύνολο των ελάχιστων απαιτήσεων κατάρτισης που προβλέπονται στο Παράρτημα II, εφόσον πιστοποιούν κατάρτιση που άρχισε πριν από τη γερμανική ενοποίηση και παρέχουν το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων φαρμακοποιού στο σύνολο του εδάφους της Γερμανίας, με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τον τίτλο που χορηγείται από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές και αναφέρεται στο Παράρτημα I και συνοδεύονται από βεβαίωση που πιστοποιεί ότι ο κάτοχος τους άσκησε πραγματικά και νόμιμα στη Γερμανία επί τρία τουλάχιστο συνεχόμενα έτη κατά τη διάρκεια των πέντε ετών, που προηγούνται της έκδοσης της βεβαίωσης, μία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 9Β·

(δ) δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που χορηγήθηκε στην Ιταλία και πιστοποιεί εκπαίδευση που άρχισε πριν από την 1η Νοεμβρίου 1993, και ολοκληρώθηκε πριν από την 1η Νοεμβρίου 2003, εφόσον συνοδεύονται από βεβαίωση η οποία να πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόμενος όντως άσκησε νόμιμα, τουλάχιστον επί τρία συναπτά έτη κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών πριν από την έκδοση της βεβαίωσης, μία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 9Β και εφόσον η εν λόγω δραστηριότητα είναι νομοθετικά κατοχυρωμένη στην Ιταλία·

(ε) δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που δεν αντιστοιχεί στις ονομασίες που αναγράφονται στο Παράρτημα I που χορηγούνται από τα κράτη μέλη και συνοδεύονται από πιστοποιητικό που έχει εκδώσει η αρμόδια αρχή ή οργανισμός τους το οποίο βεβαιώνει ότι τα εν λόγω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι χορηγήθηκαν μετά την περάτωση εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνης προς το Παράρτημα II και θεωρούνται από το κράτος μέλος που τα χορήγησε ισοδύναμα προς εκείνα τα οποία απαριθμούνται στο Παράρτημα I.

(στ) δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλους τίτλους τυπικών προσόντων φαρμακευτικής που χορηγήθηκαν , ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε  στην πρώην  Τσεχοσλοβακία πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993, όταν οι αρχές της Τσέχικης Δημοκρατίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτεια της την ίδια νομική ισχύ με τα τσέχικα προσόντα στον τομέα της φαρμακευτικής, όσον αφορά την πρόσβαση στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 9Β και στην άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών.  Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Τσέχικης Δημοκρατίας, πραγματικά και νομίμως, μια από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 9Β για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, εφόσον η δραστηριότητα αυτή υπόκειται σε νόμιμη κατοχύρωση στην Τσέχικη Δημοκρατία˙

(ζ)  δίπλωμα, πιστοποιητικό και άλλους τίτλους τυπικών προσόντων φαρμακευτικής που χορηγήθηκαν, η των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Σοβιετική Ένωση πριν από τις 20 Αυγούστου 1991, όταν οι αρχές της Εσθονίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν την επικράτεια της την ίδια νομική ισχύ με τα εσθονικά προσόντα στον τομέα της φαρμακευτικής, όσον αφορά την πρόσβαση στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 9Β και στην άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών.  Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Εσθονίας, πραγματικά και νομίμως, μια από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 9Β για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, εφόσον η δραστηριότητα αυτή υπόκειται σε νομική κατοχύρωση στην Εσθονία˙

(η) δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλους τίτλους τυπικών προσόντων φαρμακευτικής που χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Σοβιετική Ένωση πριν από τις 21 Αυγούστου 1991,  όταν οι αρχές της Λετονίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτεια της την ίδια νομική ισχύ με τα λετονικά προσόντα στον τομέα της φαρμακευτικής, όσον αφορά την πρόσβαση στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 9Β και στην άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών.  Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της  Λετονίας, πραγματικά και νομίμως, μια από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 9Β για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, εφόσον η δραστηριότητα αυτή υπόκειται σε νόμιμη κατοχύρωση στην Λετονία˙

(θ) δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλους τίτλους τυπικών προσόντων φαρμακευτικής που χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην  Σοβιετική Ένωση πριν από τις 11 Μαρτίου 1990, όταν οι αρχές της Λιθουανίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτεια της την ίδια νομική ισχύ με τα λιθουανικά προσόντα στον τομέα της φαρμακευτικής, όσον αφορά την πρόσβαση στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 9Β και στην άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών.  Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Λιθουανίας, πραγματικά και νομίμως, μια από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 9Β για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, εφόσον η δραστηριότητα αυτή υπόκειται σε νομική κατοχύρωση στην Λιθουανία˙

(ι) δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλους τίτλους τυπικών προσόντων φαρμακευτικής χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Τσεχοσλοβακία πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993, όταν οι αρχές της Σλοβακίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτεια της την ίδια νομική ισχύ με τα σλοβακικά προσόντα στον τομέα της φαρμακευτικής, όσον αφορά την πρόσβαση στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 9Β και στην άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών.  Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Σλοβακίας, πραγματικά και νομίμως, μια από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 9Β για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, εφόσον η δραστηριότητα αυτή υπόκειται σε νομική κατοχύρωση στη Σλοβακία˙

(ια) δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλους τίτλους τυπικών προσόντων φαρμακευτικής που χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση  άρχισε στη Γιουγκοσλαβία πριν από τις 25 Ιουνίου 1991, όταν οι αρχές της Σλοβενίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτεια  της την ίδια νομική ισχύ με τα σλοβένικα προσόντα στον τομέα της φαρμακευτικής, όσον αφορά την πρόσβαση στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 9Β και στην άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών.  Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Σλοβενίας, πραγματικά και νομίμως, μια από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 9Β για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, εφόσον η δραστηριότητα αυτή υπόκειται σε νομική κατοχύρωση στη Σλοβενία.

Άσκηση φαρμακευτικού επαγγέλματος

9Β.-(1)  Κάθε εγγεγραμμένος, δυνάμει του άρθρου 9 φαρμακοποιός, δύναται να ασκεί μία τουλάχιστον από τις δραστηριότητες που ενδεικτικά αναφέρονται πιο κάτω και για ορισμένες από τις οποίες ενδέχεται να απαιτείται προηγούμενη επαγγελματική άσκηση ή συμπληρωματική επαγγελματική πείρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου:

(α) Προετοιμασία της φαρμακευτικής μορφής των φαρμακευτικών προϊόντων·

(β) παρασκευή και έλεγχος των φαρμακευτικών προϊόντων·

(γ) δοκιμή των φαρμακευτικών προϊόντων σε εργαστήριο δοκιμής φαρμακευτικών προϊόντων·

(δ) αποθήκευση, διατήρηση και διανομή των φαρμακευτικών προϊόντων στο στάδιο της χονδρικής πώλησης·

(ε) εφοδιασμός, προετοιμασία, έλεγχος, αποθήκευση, διανομή και διάθεση ασφαλών και αποτελεσματικών φαρμακευτικών προϊόντων της απαιτούμενης ποιότητας στα φαρμακεία που είναι ανοικτά στο κοινό·

(στ) προετοιμασία, έλεγχος, αποθήκευση, διανομή ασφαλών και αποτελεσματικών φαρμακευτικών προϊόντων της απαιτούμενης ποιότητας στα νοσοκομεία·

(ζ) παροχή πληροφοριών και συμβουλών σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα και την κατάλληλη χρήση τους·

(η) αναφορά στις αρμόδιες αρχές για τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμακευτικών προϊόντων·

(θ) προσωπική στήριξη των ασθενών, όταν λαμβάνουν φαρμακευτικά προϊόντα χωρίς συνταγή ιατρού·

(ι) συμβολή σε τοπικές ή εθνικές εκστρατείες για τη δημόσια υγεία:

Νοείται ότι, όπου απαιτείται προηγούμενη επαγγελματική άσκηση ή συμπληρωματική επαγγελματική πείρα, το Συμβούλιο Φαρμακευτικής αναγνωρίζει, ως επαρκή απόδειξη, βεβαίωση των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης, σύμφωνα με την οποία ο ενδιαφερόμενος έχει ασκήσει τις δραστηριότητες αυτές στο κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσής του για την ίδια χρονική περίοδο τουλάχιστον, όπως απαιτείται στη Δημοκρατία.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «φαρμακευτικό προϊόν» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμο.

Χρήση επαγγελματικού τίτλου

9Γ. Υπήκοος κράτους μέλους εγγεγραμμένος στο Μητρώο ως φαρμακοποιός, υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον επαγγελματικό τίτλο της Δημοκρατίας, αναφορικά με την άσκηση κάποιας από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 9Β, καθώς και τη σχετική σύντμησή του.

Χρήση ακαδημαϊκού τίτλου

9Δ.—(1) Υπήκοος κράτους μέλους εγγεγραμμένος στο Μητρώο ως φαρμακοποιός δύναται, εκτός από τον επαγγελματικό τίτλο του φαρμακοποιού, να χρησιμοποιεί τον ακαδημαϊκό του τίτλο, καθώς και τη σχετική σύντμησή του στη γλώσσα του κράτους μέλους από όπου πήρε αυτόν τον τίτλο. Σε τέτοια περίπτωση, ο ακαδημαϊκός τίτλος πρέπει να συνοδεύεται από το όνομα και τον τόπο του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή να αναφέρεται η εξεταστική επιτροπή που τον έχει χορηγήσει.

(2) Αν ο ακαδημαϊκός τίτλος του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση στη Δημοκρατία με τίτλο που απαιτεί στη Δημοκρατία συμπληρωματική εκπαίδευση που δεν έχει αποκτηθεί από τον κάτοχο του, το Συμβούλιο Φαρμακευτικής μπορεί να επιβάλει στον κάτοχο του τίτλου τη χρήση του τίτλου εκπαίδευσης του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης, με κατάλληλη μορφή που καθορίζεται από το Συμβούλιο Φαρμακευτικής.

Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών

9Ε.—(1) Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής, σε περίπτωση που πολίτης της Δημοκρατίας ή φαρμακοποιός εγγεγραμμένος στο Μητρώο, κάνει αίτηση για εγγραφή ως φαρμακοποιός σε άλλο κράτος μέλος και το κράτος μέλος αυτό ζητά στοιχεία σχετικά με το ήθος ή την εντιμότητα του ενδιαφερομένου, υποχρεούται όπως διαβιβάσει στο κράτος μέλος αυτό όσες πληροφορίες, ενδεχομένως, διαθέτει για τα μέτρα ή τις κυρώσεις επαγγελματικού ή διοικητικού χαρακτήρα που έχουν ληφθεί κατά του ενδιαφερομένου, καθώς και για τις ποινικές κυρώσεις που επηρεάζουν την άσκηση του φαρμακευτικού επαγγέλματος στη Δημοκρατία.

(2) Όταν, κατά την εξέταση της αίτησης που αναφέρεται στο εδάφιο (1), η αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους ενημερώσει το Συμβούλιο Φαρμακευτικής για σοβαρά και συγκεκριμένα γεγονότα που συνέβησαν στη Δημοκρατία και μπορεί να έχουν συνέπειες στην άσκηση του φαρμακευτικού επαγγέλματος στο εν λόγω κράτος, το Συμβούλιο Φαρμακευτικής εξετάζει την ακρίβεια των γεγονότων και, αφού προβεί στις αναγκαίες έρευνες, ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αυτού σχετικά με τα έγγραφα ή τις βεβαιώσεις που έχει εκδώσει, εφόσον είναι δυνατό εντός τριών μηνών.

(3) Εάν, κατά την εξέταση της αίτησης υπηκόου κράτους μέλους για εγγραφή στο Μητρώο, το Συμβούλιο Φαρμακευτικής λάβει γνώση σοβαρών και συγκεκριμένων γεγονότων, τα οποία συνέβησαν εκτός της Δημοκρατίας, πριν την εγκατάστασή του στη Δημοκρατία και μπορούν να έχουν συνέπειες στην άσκηση του φαρμακευτικού επαγγέλματος, ενημερώνει σχετικά και ζητά πληροφορίες από το κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης. Η διαδικασία για την εγγραφή συνεχίζεται μετά τη λήψη απάντησης από το κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης ή την πάροδο τριών μηνών. Η προθεσμία που αναφέρεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 9 αναστέλλεται σε περίπτωση εφαρμογής του παρόντος εδαφίου.

(4) Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ του Συμβουλίου Φαρμακευτικής και των αρμόδιων αρχών άλλου κράτους μέλους είναι απόρρητες.

(Καταργήθηκε με επιφύλαξη.)

10. (Καταργήθηκε με επιφύλαξη.)

Πιστοποιητικό εγγραφής

11. Με την εγγραφή φαρμακοποιού και αφού καταβληθεί το καθορισμένο τέλος, το Συμβούλιο Φαρμακευτικής εκδίδει πιστοποιητικό εγγραφής κατά τον καθορισμένο τύπο: Νοείται ότι δεν καταβάλλεται τέλος από οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι ήδη εγγεγραμμένο βάσει των περί Φαρμακευτικής Νόμων, 1900 και 1926.

Πρόσωπα ακατάλληλα για εγγραφή στο μητρώο

12.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 9, αν πρόσωπο το οποίο υποβάλλει αίτηση για να εγγραφεί ως φαρμακοποιός είναι, κατά την κρίση του Συμβουλίου Φαρμακευτικής, ακατάλληλο για να εγγραφεί ως φαρμακοποιός, λόγω οποιασδήποτε συμπεριφοράς η οποία θα δικαιολογούσε το Πειθαρχικό Συμβούλιο να λάβει μέτρα εναντίον του δυνάμει του άρθρου 4 του περί Φαρμακοποιών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείο Συντάξεων) Νόμου, το Συμβούλιο Φαρμακευτικής δύναται να αρνηθεί να το εγγράψει ως φαρμακοποιό.

(2) Σε περίπτωση άρνησης εγγραφής προσώπου ως φαρμακοποιού δυνάμει του εδαφίου (1), το πρόσωπο αυτό δύναται να ζητήσει την εγγραφή του μετά την πάροδο ενός τουλάχιστον έτους από την άρνηση αυτή.

Διαγραφή ονόματος εγγεγραμμένου φαρμακοποιού από το Μητρώο

13.—(1) Ο Έφορος διαγράφει από το Μητρώο το όνομα εγγεγραμμένου φαρμακοποιού στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Λόγω θανάτου·

(β) αν το Συμβούλιο Φαρμακευτικής διαπιστώσει ότι εσφαλμένα το όνομά του αναγράφτηκε στο Μητρώο, χωρίς αυτός να συγκεντρώνει τα, κατά τον παρόντα Νόμο, αναγκαία προσόντα και άλλα προαπαιτούμενα προς εγγραφή·

(γ) αν το Συμβούλιο Φαρμακευτικής ικανοποιηθεί πως είναι ανίκανος, λόγω σωματικής ή πνευματικής νόσου, να ασκεί το επάγγελμά του με ασφάλεια και ικανότητα:

Νοείται ότι το Συμβούλιο Φαρμακευτικής δυνατό να απαιτήσει την προσκόμιση Ιατρικού Πιστοποιητικού από ιατροσυμβούλιο, απαρτιζόμενο από τρεις τουλάχιστον ειδικούς ιατρούς, στο οποίο να γνωμοδοτείται η καταλληλότητα του φαρμακοποιού να ασκεί το επάγγελμα.

(2) Κάθε φαρμακοποιός του οποίου το όνομα διαγράφεται από το Μητρώο, βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, παραδίδει το πιστοποιητικό εγγραφής του στον Έφορο Φαρμακευτικής για ακύρωση.

(3) Οποτεδήποτε μετά τη διαγραφή του ονόματος εγγεγραμμένου φαρμακοποιού σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (1), το Συμβούλιο Φαρμακευτικής, εφόσον πεισθεί, με νεότερα στοιχεία, ότι έπαυσαν να συντρέχουν οι λόγοι της διαγραφής του ονόματος εγγεγραμμένου φαρμακοποιού από το Μητρώο, έχει εξουσία να αποφασίσει επανεγγραφή του στο Μητρώο και να εκδώσει σχετικές οδηγίες προς τον Έφορο, ορίζοντας συνάμα και το τέλος επανεγγραφής που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το τέλος εγγραφής.

Ειδοποίηση εγγραφής στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας

14. Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής μεριμνά ώστε να δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας γνωστοποίηση όλων των εγγραφών που πραγματοποιούνται βάσει των διατάξεων του άρθρου 11 του Νόμου αυτού και όλων των διαγραφών από το μητρώο.

Τα υποστατικά φαρμακοποιού πρέπει να εγγράφονται

15.—(1) Κάθε πρόσωπο που διεξάγει την επιχείρηση φαρμακοποιού σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους αυτού του Νόμου αυτού μεριμνά ώστε να εγγράφεται κάθε σύνολο υποστατικών, στα οποία διεξάγεται η επιχείρηση αυτή:

Νοείται ότι κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να είναι ιδιοκτήτης περισσοτέρων του ενός φαρμακείων ή να είναι κάτοχος ή δικαιούχος ποσοστού πέραν του 51% του μετοχικού κεφαλαίου περισσοτέρων της μιας εταιρειών η οποία διεξάγει επιχείρηση φαρμακείου:

Νοείται περαιτέρω ότι πιο πάνω επιφύλαξη δεν τυγχάνει εφαρμογής σε σχέση με την ιδιοκτησία των φαρμακείων που ανήκουν στις συντεχνίες ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, νοουμένου ότι αυτά λειτουργούν ως μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί για την εξυπηρέτηση των μελών τους.

(2) Αίτηση για εγγραφή υποστατικών βάσει του άρθρου αυτού υποβάλλεται στο Συμβούλιο Φαρμακευτικής σε τέτοιο τύπο ως ήθελε εγκριθεί από αυτό.

(3) Η εγγραφή οποιωνδήποτε υποστατικών βάσει του άρθρου αυτού καθίσταται άκυρη μετά την παρέλευση τριάντα ημερών από την ημερομηνία οποιασδήποτε αλλαγής στην ιδιοκτησία της επιχείρησης που διεξάγεται σε αυτά.

(4) Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής δύναται, για καλό και επαρκή λόγο που αναφέρεται γραπτώς, να αρνηθεί να εγγράψει, ή δύναται να διαγράψει από το μητρώο, οποιαδήποτε υποστατικά τα οποία κατά τη γνώμη του είναι ή έχουν καταστεί ακατάλληλα για το σκοπό διεξαγωγής σε αυτά της επιχείρησης φαρμακοποιού.

(5) Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής τηρεί μητρώο, σε τέτοιο τύπο όπως ήθελε θεωρήσει κατάλληλο, όλων των υποστατικών που εγγράφονται βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού.

Δημιουργία νέου Φαρμακείου από υπήκοο Κράτους μέλους

15Α. [Διαγράφηκε]
Εταιρείες που διεξάγουν επιχείρηση φαρμακοποιού

16.—(1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στο Μέρος αυτό του Νόμου αυτού-

(α) δεν είναι απαραίτητο για εταιρεία που διεξάγει την επιχείρηση φαρμακοποιού να είναι εγγεγραμμένη ως φαρμακοποιός βάσει του Νόμου αυτού νοουμένου ότι-

(i) η επιχείρηση και κάθε υποκατάστημά της βρίσκεται κάτω από την προσωπική διεύθυνση και έλεγχο φαρμακοποιού·

(ii) αντίγραφο του πιστοποιητικού σύστασης της εταιρείας κατατίθεται στο Συμβούλιο Φαρμακευτικής· και

(iii) τηρούνται οι άλλες διατάξεις του Νόμου αυτού, περιλαμβανομένων των διατάξεων του άρθρου 15·

(β) εταιρεία που διεξάγει την επιχείρηση φαρμακοποιού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, θα είναι εξουσιοδοτημένος πωλητής δηλητηρίων εντός της έννοιας του Νόμου αυτού και δύναται, αν το πρόσωπο που καθορίζεται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου αυτού είναι μέλος του συμβουλίου της εταιρείας και κάτοχος του 51% τουλάχιστο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, να χρησιμοποιεί την περιγραφή 'φαρμακοποιός' σε σχέση με την επιχείρηση αυτή και την περιγραφή 'φαρμακείο' σε σχέση με τα υποστατικά:

Νοείται ότι στην περίπτωση των φαρμακείων που ανήκουν στις συντεχνίες ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, οι διατάξεις σε σχέση με την κατοχή του 51% τουλάχιστο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από το πρόσωπο που καθορίζεται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) δεν τυγχάνουν εφαρμογής.

(γ) πρόσωπο το οποίο, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Νόμου αυτού, είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης φαρμακείου δύναται να συνεχίσει να είναι ιδιοκτήτης της επιχείρησης αυτής χωρίς να είναι εγγεγραμμένος ως φαρμακοποιός βάσει του Νόμου αυτού, νοουμένου ότι-

(i) δίνει ειδοποίηση γι' αυτό στον Έφορο Φαρμακευτικής εντός ενός μηνός από την ημερομηνία αυτή·

(ii) η επιχείρηση και κάθε υποκατάστημά της ευρίσκεται κάτω από την προσωπική διεύθυνση και έλεγχο φαρμακοποιού· και

(iii) τηρούνται οι άλλες διατάξεις του Νόμου αυτού, περιλαμβανομένων των διατάξεων του άρθρου 15.

(2) Πράξη η οποία, αν γινόταν από φυσικό πρόσωπο, θα συνιστούσε αδίκημα κατά παράβαση του Νόμου αυτού, αν γίνει από εταιρεία, συνιστά αδίκημα κάθε διευθύνοντα συμβούλου, γραμματέα και διευθυντή αυτής.

(3) Αν-

(α) εταιρεία η οποία είναι εξουσιοδοτημένος πωλητής δηλητηρίων έχει καταδικαστεί για αδίκημα βάσει του Νόμου αυτού· ή

(β) οποιοδήποτε μέλος του Συμβουλίου ή αξιωματούχος ή πρόσωπο που εργοδοτείται από την εταιρεία αυτή για τη διεξαγωγή των εργασιών της, καταδικάστηκε από το Πειθαρχικό Συμβούλιο στην ποινή της διαγραφής από το μητρώο, ή κατά την κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου θα καταδικαζόταν στην πιο πάνω ποινή αν ήταν εγγεγραμμένος φαρμακοποιός, το Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται να ερευνά την υπόθεση και δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού, να διατάξει-

(i) όπως η εταιρεία παύσει να είναι εξουσιοδοτημένος πωλητής δηλητηρίων, και στερηθεί του δικαιώματος να είναι εξουσιοδοτημένος πωλητής δηλητηρίων για τέτοια περίοδο ως ήθελε καθοριστεί στη διαταγή, ή

(ii) όπως οποιαδήποτε ή όλα τα υποστατικά της εταιρείας διαγραφούν από το μητρώο υποστατικών και κηρυχτούν ακατάλληλα προς εγγραφή σε αυτό για τέτοια περίοδο ως ήθελε καθοριστεί στη διαταγή.

(4) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται, αν το κρίνει πρέπον, είτε αυτεπάγγελτα είτε με αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, να διατάξει όπως η εταιρεία επανακτήσει την ιδιότητα του εξουσιοδοτημένου πωλητή δηλητηρίων ή όπως τα υποστατικά της επανεγγραφούν στο μητρώο υποστατικών.

Νοσοκομειακά φαρμακεία

16Α.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), κανένα πρόσωπο δεν δικαιούται να λειτουργήσει νοσοκομειακό φαρμακείο χωρίς άδεια από το Συμβούλιο Φαρμακευτικής, που εξασφαλίζεται σύμφωνα με διαδικασία που καθορίζεται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 42(1)(ιγ) και η εν λόγω άδεια δεν έχει ανασταλεί, ανακληθεί ή καταστεί άκυρη.

(2) Νοσηλευτήριο το οποίο διαθέτει πέραν των τριάντα (30) κλινών και παρέχει υπηρεσίες πέραν των πέντε (5) ειδικοτήτων που έχουν τη μόνιμη έδρα τους στο νοσηλευτήριο υποχρεούται να εργοδοτεί υπεύθυνο φαρμακοποιό πλήρους απασχόλησης, τα στοιχεία του οποίου δηλώνει στο Συμβούλιο Φαρμακευτικής, ο οποίος έχει την ευθύνη της προμήθειας, ασφαλούς φύλαξης και διάθεσης των φαρμακευτικών προϊόντων, καθώς και της εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/161, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, αποκλειστικά για τους εσωτερικούς ασθενείς του νοσηλευτηρίου, εξαιρουμένων των νοσηλευτηρίων που εξυπηρετούσαν εξωτερικούς ασθενείς πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2021 και να διαθέτει νοσοκομειακό φαρμακείο:

Νοείται ότι, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου, τα νοσηλευτήρια που παρέχουν υπηρεσίες στον τομέα της ογκολογίας, της νευρολογίας και των γενετικών και σπάνιων παθήσεων υποχρεούνται να διαθέτουν νοσοκομειακό φαρμακείο ανεξάρτητα από τον αριθμό κλινών ή/και των ειδικοτήτων:

Νοείται περαιτέρω ότι νοσηλευτήρια που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος εδαφίου δύναται να καταθέσουν αίτηση στο Συμβούλιο Φαρμακευτικής για να τους χορηγηθεί άδεια για λειτουργία νοσοκομειακού φαρμακείου, σύμφωνα με κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(3) Νοσηλευτήρια που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (2) και δεν επιθυμούν τη δημιουργία νοσοκομειακού φαρμακείου υποχρεούνται να εργοδοτούν υπεύθυνο φαρμακοποιό πλήρους απασχόλησης, τα στοιχεία του οποίου δηλώνουν στο Συμβούλιο Φαρμακευτικής, ο οποίος έχει την ευθύνη της προμήθειας, ασφαλούς φύλαξης και  διάθεσης των φαρμακευτικών προϊόντων, καθώς και της εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/161, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, αποκλειστικά για τους εσωτερικούς ασθενείς του νοσηλευτηρίου, εξαιρουμένων των νοσηλευτηρίων που εξυπηρετούσαν εξωτερικούς ασθενείς πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2021:

Νοείται ότι, ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, νοσηλευτήρια τα οποία δεν πληρούν τις προβλεπόμενες στο εδάφιο (2) προϋποθέσεις, δεν επιθυμούν τη δημιουργία νοσοκομειακού φαρμακείου, δεν διαθέτουν πέραν των είκοσι (20) κλινών και δεν διαθέτουν φαρμακευτικά προϊόντα στους τομείς της ογκολογίας και της νευρολογίας, απαιτείται όπως εργοδοτούν φαρμακοποιό μερικής απασχόλησης ή συνδέονται με συγκεκριμένο/α φαρμακείο/α.

(4) Αίτηση για εγγραφή νοσοκομειακών φαρμακείων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου υποβάλλεται στο Συμβούλιο Φαρμακευτικής σε τύπο και μορφή που εγκρίνεται από αυτό και αφού καταβληθούν τα τέλη που δυνατόν να προβλέπονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 42(1)(ιγ).

(5) Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής τηρεί μητρώο σε μορφή που εγκρίνει το Συμβούλιο όλων των νοσοκομειακών φαρμακείων που εγγράφονται δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού.

(6) Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής δύναται να αρνηθεί να εγγράψει ή να αναστείλει την άδεια ή να την ανακαλέσει και να διαγράψει από το μητρώο οποιουσδήποτε χώρους οι οποίοι κατά τη γνώμη του είναι ή έχουν καταστεί ακατάλληλοι για να λειτουργούν σε αυτούς νοσοκομειακά φαρμακεία, αιτιολογώντας δεόντως την απόφασή του αυτή.

Θάνατος κλπ., φαρμακοποιού

17. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στο Μέρος αυτό του Νόμου αυτού-

(α) αν φαρμακοποιός αποβιώσει, ή καταστεί διανοητικά ανίκανος ή κηρυχτεί σε πτώχευση ή συνάψει συμβιβασμό ή σχέδιο συμβιβασμού με τους πιστωτές του, βάσει οποιουδήποτε νόμου που ισχύει εκάστοτε αναφορικά με πτώχευση, οι κληρονόμοι του δύνανται, με την άδεια του Συμβουλίου Φαρμακευτικής και τηρουμένων τέτοιων οδηγιών και όρων ως το Συμβούλιο Φαρμακευτικής ήθελε, κατά την διακριτική του ευχέρεια, θεωρήσει ορθό να επιβάλει, να διεξάγουν την επιχείρηση και δεν είναι απαραίτητο να εγγραφούν οι κληρονόμοι αυτοί, νοουμένου ότι η επιχείρηση αυτή συνεχίζεται μόνο κάτω από την προσωπική διεύθυνση και έλεγχο φαρμακοποιού και για τέτοια περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ως το Συμβούλιο Φαρμακευτικής ήθελε αποφασίσει·

(β) οι κληρονόμοι φαρμακοποιού που διεξάγουν επιχείρηση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) του άρθρου αυτού θα είναι εξουσιοδοτημένοι πωλητές δηλητηρίων εντός της έννοιας του Νόμου αυτού, και είναι νόμιμο για αυτούς να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε τίτλο, έμβλημα ή διακριτικό το οποίο θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί νόμιμα από τον φαρμακοποιό του οποίου είναι κληρονόμοι.

Εξαίρεση ιατρών, κλπ

18. Οι διατάξεις του Μέρους αυτού δεν εφαρμόζονται σε φάρμακα που προμηθεύονται από-

(α) δεόντως προσοντούχο ιατρό ή οδοντίατρο ή κτηνίατρο κατά τη συνήθη πορεία της άσκησης του επαγγέλματός του·

(β) οποιοδήποτε εργοδοτούμενο της Κυβέρνησης κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως τέτοιου εργοδοτουμένου· ή

(γ) οποιοδήποτε νοσοκομείο, ιατρείο ή παρόμοιο ίδρυμα που εξαιρείται με διάταγμα, είτε γενικό είτε ειδικό, του Υπουργικού Συμβουλίου το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Εξαίρεση χονδρεμπόρων

19. Οι διατάξεις του Μέρους αυτού δεν εφαρμόζονται σε-

(α) οποιαδήποτε συναλλαγή που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 25 του Νόμου αυτού·

(β) πώληση δηλητηρίων που περιλαμβάνονται στο Δεύτερο Μέρος του Πρώτου Πίνακα του Νόμου αυτού από αδειούχο πωλητή δηλητηρίων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Νόμου αυτού.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ
Αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών

19Α.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Μέρους, φαρμακοποιός πολίτης κράτους μέλους, εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος, ο οποίος ασκεί νόμιμα το φαρμακευτικό επάγγελμα στο εν λόγω κράτος μέλος, δύναται να παρέχει υπηρεσίες φαρμακοποιού στη Δημοκρατία.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται μόνο σε περίπτωση που ο πάροχος της υπηρεσίας μετακινείται στη Δημοκρατία προκειμένου να ασκήσει προσωρινά και περιστασιακά τις υπηρεσίες φαρμακοποιού.

(3) Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής κρίνει κατά περίπτωση τον προσωρινό και περιστασιακό χαρακτήρα της παροχής υπηρεσιών και ιδιαίτερα σε σχέση με τη διάρκεια, συχνότητα, περιοδικότητα και το συνεχή χαρακτήρα της συγκεκριμένης παροχής.

(4) Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών δυνάμει του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται τα άρθρα 9Β, 9Γ και 9Δ καθώς και το Μέρος ΙΙ του περί Φαρμακοποιών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείων Συντάξεων) Νόμου.

Απαλλαγές

19.Β-(1) Οι φαρμακοποιοί που παρέχουν υπηρεσίες δυνάμει του άρθρου 19Α και είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος, απαλλάσσονται από τις απαιτήσεις που επιβάλλονται στους εγγεγραμμένους φαρμακοποιούς που είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία και οι οποίες αφορούν:

(α)την προσχώρηση στον Παγκύπριο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή των πειθαρχικών διατάξεων που ισχύουν στη Δημοκρατία, το Συμβούλιο Φαρμακευτικής απαιτεί προσωρινή εγγραφή που γίνεται αυτόματα στον Παγκύπριο Φαρμακευτικό Σύλλογο, υπό τον όρο ότι η διαδικασία αυτή δεν καθυστερεί ούτε περιπλέκει με οποιοδήποτε τρόπο την παροχή υπηρεσιών και δεν συνεπάγονται περαιτέρω δαπάνες για τον πάροχο υπηρεσιών. Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής αποστέλλει στον Παγκύπριο Φαρμακευτικό Σύλλογο, αντίγραφο της δήλωσης του παρόχου η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 19Γ, η οποία αποτελεί αυτόματη προσωρινή εγγραφή και η οποία συνοδεύεται από αντίγραφο των εγγράφων που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 19Γ·

(β)την εγγραφή σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης δημοσίου δικαίου, ώστε να ρυθμίζονται με ασφαλιστικό φορέα οι λογαριασμοί που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που ασκούνται προς όφελος των ασφαλισμένων.

(2) Ο πάροχος ενημερώνει το φορέα που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1), σχετικά με την παροχή υπηρεσιών πριν ή, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μετά την εν λόγω παροχή.

Προηγούμενη δήλωση σε περίπτωση μετακίνησης του παρόχου

19.Γ-(1) Ο πάροχος, κατά την πρώτη μετακίνησή του στη Δημοκρατία, πληροφορεί σχετικά το Συμβούλιο Φαρμακευτικής, με προηγούμενη γραπτή του δήλωση που περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με οποιεσδήποτε ασφαλιστικές εγγυήσεις ή ανάλογα μέσα προσωπικής ή συλλογικής προστασίας όσον αφορά την επαγγελματική ευθύνη.

(2) Η δήλωση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) ανανεώνεται ετησίως εάν ο πάροχος προτίθεται να παράσχει προσωρινά ή ευκαιριακά υπηρεσίες στη Δημοκρατία κατά τη διάρκεια αυτού του έτους. Ο πάροχος μπορεί να υποβάλλει τη δήλωση με οποιοδήποτε μέσον.

(3) Κατά την πρώτη παροχή υπηρεσιών ή σε περίπτωση ουσιαστικής αλλαγής της κατάστασης την οποία πιστοποιούν τα έγγραφα που αναφέρονται στο εδάφιο (1), το Συμβούλιο Φαρμακευτικής απαιτεί η δήλωση να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

(α) Απόδειξη ιθαγένειας του παρόχου·

(β) βεβαίωση ότι ο πάροχος είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε κράτος μέλος για την άσκηση της φαρμακευτικής και ότι δεν του έχει απαγορευθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων τη στιγμή της χορήγησης της βεβαίωσης·

(γ) αποδεικτικά των επαγγελματικών του προσόντων.

(4) Η παροχή υπηρεσίας πραγματοποιείται βάσει του επαγγελματικού τίτλου του κράτους μέλους εγκατάστασης, εφόσον σε αυτό το κράτος μέλος υφίσταται νομοθετικά κατοχυρωμένος τίτλος. Ο εν λόγω τίτλος αναγράφεται στην επίσημη ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους εγκατάστασης, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε σύγχυση με τον επαγγελματικό τίτλο της Δημοκρατίας. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται επαγγελματικός τίτλος στο κράτος μέλος εγκατάστασης, ο πάροχος αναφέρει τον τίτλο εκπαίδευσής του, στην επίσημη ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους εγκατάστασης.

 

Διοικητική συνεργασία

19Δ.-(1) Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής ζητά, για κάθε παροχή υπηρεσιών, από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης οποιαδήποτε σημαντική πληροφορία που έχει σχέση με τη νομιμότητα της εγκατάστασης και την ορθή συμπεριφορά του παρόχου καθώς και με την απουσία πειθαρχικών ή ποινικών κυρώσεων επαγγελματικού χαρακτήρα.

(2) Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής εξασφαλίζει την ανταλλαγή όλων των απαιτούμενων πληροφοριών ώστε να διεκπεραιώνονται κατάλληλα όλες οι καταγγελίες αποδέκτη υπηρεσίας κατά παρόχου υπηρεσίας και ενημερώνει σχετικά με την έκβαση της καταγγελίας τους αποδέκτες της υπηρεσίας.

Πληροφορίες προς τους αποδέκτες της υπηρεσίας

19Ε. Στις περιπτώσεις που η παροχή πραγματοποιείται βάσει του επαγγελματικού τίτλου του κράτους μέλους εγκατάστασης ή βάσει του τίτλου εκπαίδευσης του παρόχου πέραν των άλλων απαιτήσεων ενημέρωσης που προβλέπονται στο κοινοτικό δίκαιο, στο Συμβούλιο Φαρμακευτικής δύναται να ζητήσει από τον πάροχο, κατά περίπτωση, να παράσχει στον αποδέκτη της υπηρεσίας τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) Εάν ο πάροχος είναι εγγεγραμμένος σε εμπορικό μητρώο ή σε άλλο ανάλογο δημόσιο μητρώο, το μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος και τον αριθμό μητρώου του, ή ισοδύναμα μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας που περιέχονται στο εν λόγω μητρώο·

(β) εάν η δραστηριότητα υπόκειται σε καθεστώς αδειοδότησης στο κράτος μέλος εγκατάστασης, τα στοιχεία της αρμόδιας εποπτικής αρχής·

(γ) κάθε επαγγελματική ένωση ή ανάλογο φορέα στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο πάροχος·

(δ) τον επαγγελματικό τίτλο ή, εφόσον δεν υπάρχει τέτοιος τίτλος, τον τίτλο εκπαίδευσης του παρόχου και το κράτος μέλος στο οποίο χορηγήθηκε·

(ε) εάν ο πάροχος ασκεί δραστηριότητα που υπόκειται στην καταβολή ΦΠΑ, τον αριθμό φορολογικού μητρώου που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 της Οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17 Μαίου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών - κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας: Ομοιόμορφη φορολογική βάση·

(στ) λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν ασφαλιστική κάλυψη ή άλλα μέσα προσωπικής ή συλλογικής προστασίας όσον αφορά την επαγγελματική ευθύνη.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΒ ΠΩΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ
Ερμηνεία

19ΣΤ.  Στο Μέρος αυτό -

«Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 των περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμων του 2001 έως 2014, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται·

«Οδηγία 2001/83/ΕΚ» σημαίνει την Οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται·

«φαρμακευτικό προϊόν» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 των περί Φαρμάκων, Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμων του 2001 έως 2014, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται·

«ψευδεπίγραφο φαρμακευτικό προϊόν» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 των περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμων του 2001 έως 2014, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται·

Πώληση φαρμακευτικών προϊόντων στο κοινό μέσω της κοινωνίας της πληροφορίας

19Ζ.-(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των άρθρων 4 και 4Α, καθώς και της παραγράφου (1) του Κανονισμού 3 των περί Προδιαγραφών, Ιδρύσεως και Λειτουργίας Φαρμακείων Κανονισμών του 2000, φαρμακευτικό προϊόν διατίθεται προς πώληση εξ αποστάσεως στο κοινό μέσω των υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών, όπως αυτές ορίζονται στους περί της Διαδικασίας Πληροφόρησης Αναφορικά με Ορισμένους Τεχνικούς Κανόνες Νόμους του 2003 και 2004, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, νοουμένου ότι-

(α) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει το φαρμακευτικό προϊόν είναι εγκεκριμένο ή εξουσιοδοτημένο να προμηθεύει φαρμακευτικά προϊόντα στο κοινό και εξ αποστάσεως σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο,

(β) το πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο (α) έχει κοινοποιήσει στο Συμβούλιο Φαρμακευτικής ή/και στην αρμόδια αρχή του κράτους εγκατάστασης, τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες, οι οποίες όπου χρειάζεται επικαιροποιούνται:

(i) Το όνομα ή την εταιρική επωνυμία και τη μόνιμη διεύθυνση του τόπου δραστηριότητας από τον οποίο παρέχεται το εν λόγω φαρμακευτικό προϊόν·

(ii) την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας προσφοράς φαρμακευτικού προϊόντος προς πώληση εξ αποστάσεως στο κοινό μέσω των υπηρεσιών της κοινωνίας των  πληροφοριών·

(iii) τη διεύθυνση της ιστοσελίδας που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό και όλες τις σχετικές αναγκαίες πληροφορίες για τον εντοπισμό της εν λόγω ιστοσελίδας·

(iv) κατά περίπτωση, την κατάταξη σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α του Μέρους VII των περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμων του 2001 έως 2014, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, του φαρμακευτικού προϊόντος, το οποίο διατίθεται προς πώληση εξ αποστάσεως στο κοινό μέσω των υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών,

(γ) το φαρμακευτικό προϊόν συμμορφώνεται με τις διατάξεις της νομοθεσίας του κράτους μέλους προορισμού σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ,

(δ) με την επιφύλαξη των πληροφοριών που πρέπει να δίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Ορισμένων Πτυχών των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ειδικά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου καθώς και για Συναφή Θέματα Νόμων του 2004 και 2007, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, η ιστοσελίδα που προσφέρει τα φαρμακευτικά προϊόντα περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

(i) Τα στοιχεία επικοινωνίας του Συμβουλίου Φαρμακευτικής ή/και της αρμόδιας αρχής που αναφέρεται στην παράγραφο (β)·

(ii) σύνδεσμο με την ιστοσελίδα του κράτους μέλους εγκατάστασης, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (5)·

(iii) το κοινό λογότυπο που αναφέρεται στο εδάφιο (3) που εμφανίζεται σαφώς σε κάθε σελίδα του ιστοτόπου που σχετίζεται με τη διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων για πώληση εξ αποστάσεως στο κοινό και ο οποίος περιέχει σύνδεσμο προς την καταχώριση του προσώπου στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (5),

(ε) πωλείται από εγγεγραμμένα φαρμακεία, σύμφωνα με το άρθρο 15,

(στ) δεν απαιτείται η προσκόμιση συνταγής για το εν λόγω φαρμακευτικό προϊόν.

(2) Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής μπορεί να επιβάλει όρους, που δικαιολογούνται για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, για τη λιανική διάθεση στην επικράτεια της Δημοκρατίας φαρμακευτικών προϊόντων προς πώληση στο κοινό εξ αποστάσεως μέσω των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας.

(3) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 85γ της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ, καθιερώνεται κοινό λογότυπο που θα είναι αναγνωρίσιμο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα επιτρέπει ταυτόχρονα τον εντοπισμό του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένο το πρόσωπο που προσφέρει τα φαρμακευτικά προϊόντα εξ αποστάσεως στο κοινό.

(4) Το λογότυπο που αναφέρεται στο εδάφιο (3) εμφανίζεται σαφώς στις ιστοσελίδες που προσφέρουν φαρμακευτικά προϊόντα για πώληση εξ αποστάσεως, σύμφωνα με την υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1).

(5) Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής καταρτίζει ιστοσελίδα που παρέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

(α) Πληροφορίες σχετικά με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία για την προσφορά φαρμακευτικών προϊόντων προς πώληση εξ αποστάσεως στο κοινό μέσω των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριών σχετικά με το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών σε σχέση με την κατάταξη των φαρμακευτικών προϊόντων και τους όρους για να τα προμηθεύεται κάθε ενδιαφερόμενος,

(β) πληροφορίες για το σκοπό του κοινού λογότυπου,

(γ) τον κατάλογο των προσώπων που προσφέρουν τα φαρμακευτικά προϊόντα προς πώληση εξ αποστάσεως μέσω των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας σύμφωνα με το εδάφιο (1), καθώς και τις διευθύνσεις των ιστοσελίδων τους,

(δ) πληροφορίες για τους κινδύνους που συνδέονται με τα φαρμακευτικά προϊόντα που παρέχονται παράνομα μέσω των υπηρεσιών του διαδικτύου.

(6) Η ιστοσελίδα του Συμβουλίου Φαρμακευτικής περιέχει υπερσύνδεσμο προς την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 85γ της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ.

Εκστρατείες ευαισθητοποίησης των καταναλωτών

19Η.-(1)  Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, διενεργεί ή προωθεί ενημερωτικές εκστρατείες για το ευρύ κοινό με θέμα τους κινδύνους των ψευδεπίγραφων φαρμακευτικών προϊόντων.

(2) Οι εκστρατείες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) αυξάνουν την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για τους κινδύνους που σχετίζονται με τα φαρμακευτικά προϊόντα που παρέχονται παράνομα στο κοινό εξ αποστάσεως μέσω των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας και τη λειτουργία του κοινού λογότυπου, των ιστοσελίδων των κρατών μελών και της ιστοσελίδας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.

ΜΕΡΟΣ III ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ
Ορισμένες ουσίες θεωρούνται δηλητήρια. Πρώτος Πίνακας

20. Οι ουσίες που εκτίθενται στο Πρώτο και Δεύτερο Μέρος του Πρώτου Πίνακα του Νόμου αυτού θεωρούνται για τους σκοπούς του Νόμου αυτού δηλητήρια:

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται εκάστοτε, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να τροποποιεί ή μεταβάλλει όπως αυτό κρίνει τον Πίνακα που αναφέρθηκε.

Πώληση δηλητηρίων που καθορίζονται στο Πρώτο Μέρος του Πρώτου Πίνακα

21.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του Μέρους αυτού του Νόμου αυτού κανένα πρόσωπο δεν θα πωλεί οποιοδήποτε από τα δηλητήρια που καθορίζονται στο Πρώτο Μέρος του Πρώτου Πίνακα του Νόμου αυτού εκτός αν-

(α) είναι εξουσιοδοτημένος πωλητής δηλητηρίων εντός της έννοιας του άρθρου 7 του Νόμου αυτού· και

(β) η πώληση πραγματοποιείται σε υποστατικά εγγεγραμμένα βάσει του άρθρου 15 του Νόμου αυτού· και

(γ) η πώληση πραγματοποιείται από, ή κάτω από την επίβλεψη εγγεγραμμένου φαρμακοποιού· και

(δ) το πρόσωπο προς το οποίο πωλείται το δηλητήριο αυτό-

(i) πιστοποιείται γραπτώς κατά τον καθορισμένο τρόπο από πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο βάσει του εδαφίου (3) του άρθρου αυτού να δίδει πιστοποιητικό για το σκοπό αυτό· ή

(ii) είναι γνωστό του πωλητή ή κάποιου εγγεγραμμένου φαρμακοποιού που τελεί υπό την εργοδότηση του πωλητή στα υποστατικά όπου πραγματοποιείται η πώληση ως πρόσωπο στο οποίο δύναται να χορηγηθεί δεόντως το δηλητήριο.

(2) Ο πωλητής τέτοιου δηλητηρίου δεν θα παραδίδει αυτό μέχρις ότου-

(α) καταχωρίσει ή μεριμνήσει ώστε να καταχωριστεί σε βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό το οποίο καλείται "το βιβλίο δηλητηρίων", εκθέτοντας σε τέτοιο τύπο ως το Συμβούλιο Δηλητηρίων ήθελε διατάξει, την ημερομηνία της πώλησης, το όνομα και διεύθυνση του αγοραστή και του προσώπου, αν υπάρχει, από το οποίο δόθηκε το πιστοποιητικό που απαιτείται βάσει της υποπαραγράφου (δ)(i) του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού, το όνομα και ποσότητα του δηλητηρίου που πωλήθηκε, και τους σκοπούς για τους οποίους δηλώνεται από τον αγοραστή ότι απαιτείται· και

(β) ο αγοραστής έθεσε την υπογραφή του στην εν λόγω καταχώριση.

(3) Το Συμβούλιο Δηλητηρίων δύναται να εξουσιοδοτεί ικανά και κατάλληλα πρόσωπα για να δίνουν πιστοποιητικά για τους σκοπούς της παραγράφου (δ)(i) του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού, και θα δημοσιεύει εκάστοτε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας κατάλογο των προσώπων που εξουσιοδοτούνται κατά τον τρόπο αυτό.

Πώληση δηλητηρίων που καθορίζονται στο Δεύτερο Μέρος του Πρώτου Πίνακα

22. Τηρουμένων των διατάξεων του Μέρους αυτού του Νόμου αυτού κανένα πρόσωπο δεν πωλεί οποιοδήποτε από τα δηλητήρια που καθορίζονται στο Δεύτερο Μέρος του Πρώτου Πίνακα του Νόμου αυτού εκτός αν-

(α) είναι εξουσιοδοτημένος πωλητής δηλητηρίων εντός της έννοιας του άρθρου 7 του Νόμου αυτού· ή

(β) έχει άδεια να πωλεί τέτοια δηλητήρια βάσει των διατάξεων του άρθρου 27 του Νόμου αυτού και η πώληση πραγματοποιείται σε υποστατικά για τα οποία του έχει παραχωρηθεί η εν λόγω άδεια.

Σήμανση δηλητηρίων

23. Δεν είναι νόμιμο για πρόσωπο να προμηθεύει οποιοδήποτε δηλητήριο εκτός αν το δοχείο του δηλητηρίου είναι σημασμένο κατά τον καθορισμένο τρόπο-

(α) με το όνομα του δηλητηρίου·

(β) στην περίπτωση παρασκευάσματος το οποίο περιέχει δηλητήριο ως ένα από τα συστατικά αυτού, με τις καθορισμένες λεπτομέρειες ως προς την αναλογία δηλητηρίου που περιέχεται στο παρασκεύασμα σε σχέση με το σύνολο των συστατικών

(γ) με τη λέξη "δηλητήριο" ή άλλη καθορισμένη ένδειξη του χαρακτήρα του αντικειμένου· και

(δ) αν προμηθεύεται κατόπι πώλησης, με το όνομα των υποστατικών στα οποία πωλείται.

Προμήθεια φαρμάκου που περιέχει δηλητήριο από ιατρό κλπ

24. Οι διατάξεις των άρθρων 20 ως 23, και των δύο συμπεριλαμβανομένων, του Νόμου αυτού δεν θα εφαρμόζονται-

(α) σε φάρμακο που περιέχει δηλητήριο το οποίο χορηγείται από δεόντως προσοντούχο ιατρό για τους σκοπούς ιατρικής θεραπείας, από εγγεγραμμένο οδοντίατρο για τους σκοπούς οδοντιατρικής θεραπείας ή από κτηνίατρο για σκοπούς θεραπείας ζώων ή

(β) σε φάρμακο που περιέχει δηλητήριο που προμηθεύεται ή χορηγείται σε οποιοδήποτε ίδρυμα που εξαιρείται από τις διατάξεις του Μέρους II του Νόμου αυτού βάσει των διατάξεων της παραγράφου (γ) του άρθρου 18 του Νόμου αυτού· ή

(γ) σε φάρμακο που περιέχει δηλητήριο το οποίο χορηγείται από εξουσιοδοτημένο πωλητή δηλητηρίων εντός της έννοιας του άρθρου 7 του Νόμου αυτού σε υποστατικά εγγεγραμμένα βάσει του άρθρου 15 του Νόμου αυτού, αν ικανοποιούνται οι ακόλουθες διατάξεις σε σχέση με αυτό, δηλαδή-

(ί) το φάρμακο είναι ευκρινώς σημασμένο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Νόμου αυτού· και

(ii) οι λεπτομέρειες που εκτίθενται στο άρθρο 39 του Νόμου αυτού καταχωρίζονται στο βιβλίο συνταγών, που τηρείται βάσει των διατάξεων του άρθρου, εντός εικοσιτεσσάρων ωρών από την προμήθεια ή χορήγηση του φαρμάκου.

Ειδικές διατάξεις σε περίπτωση Ορισμένων συναλλαγών

25.—(1) Οι διατάξεις του Μέρους αυτού του Νόμου αυτού δεν θα επεκτείνονται ή παρεμβαίνουν-

(α) στη χονδρική πώληση δηλητηρίου·

(β) στην πώληση δηλητηρίου από εξουσιοδοτημένο πωλητή δηλητηρίων ή στην πώληση οποιουδήποτε δηλητηρίου που καθορίζεται στο Δεύτερο Μέρος του Πρώτου Πίνακα του Νόμου αυτού από αδειούχο πωλητή δηλητηρίων σε-

(i) δεόντως προσοντούχο ιατρό ή οδοντίατρο ή κτηνίατρο για το σκοπό του επαγγέλματος του·

(ii) οποιοδήποτε υπάλληλο της Κυβέρνησης κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως τέτοιου υπαλλήλου·

(iii) Κυβερνητικό ίδρυμα· ή

(iv) οποιοδήποτε νοσοκομείο, ιατρείο ή παρόμοιο ίδρυμα ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή ίδρυμα που ασχολείται με την επιστημονική εκπαίδευση ή έρευνα αν το νοσοκομείο αυτό, ιατρείο, ίδρυμα ή πρόσωπο είναι εγκεκριμένο με διάταγμα, είτε γενικό είτε ειδικό, του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας,

αν τηρούνται οι απαιτήσεις που περιέχονται στο εδάφιο (2) του άρθρου αυτού.

(2)(α) Στην περίπτωση πωλήσεων βάσει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού ο πωλητής πρέπει να είναι κάτοχος άδειας που εκδίδεται από το Συμβούλιο Δηλητηρίων σε τέτοιο τύπο ως το Συμβούλιο Δηλητηρίων ήθελε εγκρίνει·

(β) ο πωλητής πρέπει να λαμβάνει πριν από την ολοκλήρωση της πώλησης γραπτή παραγγελία η οποία υπογράφεται από τον αγοραστή και η οποία αναφέρει το όνομα και τη διεύθυνση του, το εμπόριο, επιχείρηση ή επάγγελμα, το όνομα και ποσότητα του αντικειμένου που πρόκειται να αγοραστεί και το σκοπό για τον οποίο ζητείται·

(γ) ο πωλητής πρέπει εύλογα να ικανοποιείται ότι η υπογραφή είναι του προσώπου που φέρεται ότι έχει υπογράψει την παραγγελία, και ότι το πρόσωπο αυτό διεξάγει το εμπόριο, επιχείρηση ή επάγγελμα που αναφέρεται στην παραγγελία, ως ένα στο οποίο χρησιμοποιείται το δηλητήριο που πρόκειται να αγοραστεί·

(δ) αν το αντικείμενο που πωλήθηκε στέλλεται μέσω ταχυδρομείου, πρέπει να στέλλεται συστημένο·

(ε) στην περίπτωση οποιουδήποτε δηλητηρίου που καθορίζεται στο Πρώτο Μέρος του Πρώτου Πίνακα του Νόμου αυτού οι διατάξεις του εδαφίου 2(α) του άρθρου 21 του Νόμου αυτού πρέπει να τηρούνται·

(στ) οι διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου αυτού αναφορικά με τη σήμανση των δηλητηρίων πρέπει να τηρούνται.

(3) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου αυτού ή στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 21 οι χονδρικές πωλήσεις δηλητηρίων δύνανται, αντί να καταχωρίζονται σε βιβλίο δηλητηρίων, να καταχωρίζονται σε τέτοιο άλλο βιβλίο ως το Συμβούλιο Δηλητηρίων ήθελε εγκρίνει.

(4) Οι αιτήσεις παροχής άδειας που γίνονται δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου αυτού, θα γίνονται κατά τον τύπο που θα εγκρίνει το Συμβούλιο Δηλητηρίων.

(5) Πριν εκδώσει άδεια όπως προνοείται στο εδάφιο (2) του άρθρου αυτού, το Συμβούλιο Δηλητηρίων πρέπει να πεισθεί ότι ο αιτητής είναι πρόσωπο κατάλληλο για την πώληση δηλητηρίων και ότι το οίκημα στο οποίο προτίθεται να ασκήσει την επιχείρηση αυτή είναι κατάλληλο για το σκοπό αυτό.

(6) Το Συμβούλιο Δηλητηρίων δύναται να απαιτήσει από κάθε πρόσωπο το οποίο ζητά την έκδοση άδειας με βάση τις διατάξεις του άρθρου αυτού να υποστεί εξετάσεις αναφορικά με τη νομοθεσία που αυτό ήθελε καθορίσει με Κανονισμούς που εκδίδει με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Τέτοιοι Κανονισμοί δύνανται να προνοούν-

(α) Για το διορισμό εξεταστών οι οποίοι θα διεξάγουν τις εξετάσεις για τους σκοπούς του άρθρου αυτού.

(β) Ότι κανένα πρόσωπο δεν δύναται να είναι υποψήφιος σε οποιαδήποτε τέτοια εξέταση εκτός αν ικανοποιήσει το Συμβούλιο Δηλητηρίων ότι έλαβε τέτοια γενική μόρφωση όπως δυνατό να καθοριστεί στους Κανονισμούς αυτούς.

(γ) Ότι δεν θα χορηγείται η άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου αυτού σε οποιοδήποτε πρόσωπο ως αποτέλεσμα τέτοιας εξέτασης εκτός αν το πρόσωπο αυτό ικανοποιήσει το Συμβούλιο Δηλητηρίων ότι έλαβε επαρκή πρακτική εκπαίδευση αναφορικά με το χειρισμό και την πώληση δηλητηρίων.

(δ) Για τη διαδικασία που θα ακολουθείται κατά τη διεξαγωγή των εν λόγω εξετάσεων.

(7) Το Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την έκδοση άδειας, ή να ανακαλέσει την άδεια οποιουδήποτε ο οποίος, κατά τη γνώμη του, κρίνεται πρόσωπο ακατάλληλο για την παροχή άδειας για λόγους που αφορούν είτε τον ίδιο προσωπικά, είτε το οίκημά του:

Νοείται ότι κάθε πρόσωπο του οποίου προσβάλλονται τα νόμιμα συμφέροντα από την άρνηση ή ανάκληση αυτή δύναται, εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της άρνησης ή ανάκλησης, να προσβάλει αυτήν ενώπιον του Υπουργού:

Νοείται περαιτέρω ότι οι διατάξεις των εδαφίων (4), (5), (6) και (7) του άρθρου 11 του Νόμου αυτού δεν θα εφαρμόζονται σε πρόσωπα τα οποία, κατά την έναρξη της ισχύος του Νόμου αυτού, κατέχουν έγκυρη άδεια που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του Κεφ. 254, άρθρο 25(1)(α).

Αυτόματες μηχανές

26. Κανένα πρόσωπο δεν εκθέτει ή μεριμνά ώστε να εκτεθεί προς πώληση οποιοδήποτε δηλητήριο σε ή μέσω αυτόματης μηχανής.

Παροχή άδειας σε πρόσωπα για να πωλούν δηλητήρια που καθορίζονται στο Δεύτερο Μέρος του Πρώτου Πίνακα

27. Για τους σκοπούς του Νόμου αυτού το Συμβούλιο Δηλητηρίων δύναται να παρέχει άδεια σε οποιοδήποτε πρόσωπο, που δεν είναι εγγεγραμμένος φαρμακοποιός, για να πωλεί οποιαδήποτε από τα δηλητήρια που καθορίζονται στο Δεύτερο Μέρος του Πρώτου Πίνακα του Νόμου αυτού.

Έκδοση αδειών

28.—(1) Αίτηση για άδεια πώλησης δηλητηρίων βάσει του άρθρου 27 του Νόμου αυτού θα υποβάλλεται κατά τέτοιο τρόπο ως το Συμβούλιο Δηλητηρίων ήθελε διατάξει.

(2) Αν το Συμβούλιο Δηλητηρίων ικανοποιείται ότι ο αιτητής είναι ικανό και κατάλληλο πρόσωπο για να πωλεί τα δηλητήρια αυτά και ότι τα υποστατικά στα οποία προτίθεται να διεξαγάγει την επιχείρηση αυτή είναι κατάλληλα, δύναται, κατά την διακριτική του ευχέρεια και με την πληρωμή τέλους μιας λίρας, να εκδώσει στον αιτητή άδεια σε τέτοιο τύπο ως το Συμβούλιο Δηλητηρίων ήθελε εγκρίνει.

(3) Κάθε άδεια που χορηγείται βάσει του εδαφίου (2) του άρθρου αυτού θα παρέχει δικαίωμα στον αδειούχο να πωλεί τα δηλητήρια που καθορίζονται στο Δεύτερο Μέρος του Πρώτου Πίνακα του Νόμου αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού στα υποστατικά που ορίζονται στην άδεια και κάθε τέτοια άδεια θα εκπνέει την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο χορηγείται.

(4) Άδεια που χορηγείται βάσει του άρθρου αυτού δύναται να ανανεωθεί με την πληρωμή του τέλους.

Μητρώο αδειών

29. Το Συμβούλιο Δηλητηρίων τηρεί μητρώο αδειών που εκδίδονται από αυτό βάσει του Μέρους αυτού του Νόμου αυτού.

Άρνηση χορήγησης άδειας και ανάκληση άδειας

30. Το Συμβούλιο Δηλητηρίων δύναται να αρνηθεί να εκδώσει άδεια ή δύναται να ανακαλέσει την άδεια οποιουδήποτε προσώπου το οποίο, κατά τη γνώμη του δεν είναι ικανό, για επαρκή λόγο που σχετίζεται είτε με αυτό προσωπικά είτε με τα υποστατικά του, να κατέχει άδεια:

Νοείται ότι πρόσωπο το οποίο επηρεάζεται από οποιαδήποτε τέτοια άρνηση ή ανάκληση δύναται, εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση προς αυτό της άρνησης ή ανάκλησης, να προσφύγει στον Υπουργό.

ΜΕΡΟΣ IV ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εξουσίες εισόδου και επιθεώρησης

31.—(1) Πρόσωπο δεόντως και εγγράφως εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό από τον Υπουργό (που στο Νόμο αυτό αναφέρεται ως "εξουσιοδοτημένος λειτουργός") θα έχει εξουσία σε κάθε εύλογο χρόνο να εισέρχεται σε οποιαδήποτε υποστατικά τα οποία είναι καταχωρισμένα στο μητρώο υποστατικών ή στα οποία αδειούχος πωλητής δηλητηρίων διεξάγει επιχείρηση ή στα οποία έχει εύλογη αιτία να υποψιάζεται ότι έχει διαπραχτεί παράβαση του Νόμου αυτού σε σχέση με την πώληση φαρμάκων ή δηλητηρίων, και δύναται να διενεργεί τέτοια εξέταση και έρευνα, και να προβαίνει σε τέτοια άλλα διαβήματα, περιλαμβανόμενης της λήψης δειγμάτων επί πληρωμή, που δυνατό να είναι αναγκαία για να διαπιστώσει κατά πόσο τηρούνται οι πιο πάνω αναφερόμενες διατάξεις.

(2) Κάθε εξουσιοδοτημένος ή αδειούχος πωλητής δηλητηρίων, οφείλει να προσαγάγει για επιθεώρηση, όταν το ζητήσει εξουσιοδοτημένος λειτουργός, το πιστοποιητικό εγγραφής ή άδειά του, ανάλογα με την περίπτωση.

(3) Όλα τα βιβλία που τηρούνται από εξουσιοδοτημένο πωλητή δηλητηρίων ή αδειούχο πωλητή δηλητηρίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού θα είναι ανοικτά προς επιθεώρηση από οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο λειτουργό σε κάθε εύλογο χρόνο.

Εκτέλεση συνταγών

32.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 4Α, των διατάξεων επικυρωτικού διατάγματος και των όρων της άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊόντος όπως αυτοί καθορίζονται από το Συμβούλιο Φαρμάκων, δυνάμει των διατάξεων του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου, ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δυνάμει του Κανονισμού (ΕΚ) 726/2004, κανένας φαρμακοποιός δεν προμηθεύει ή πωλεί οποιοδήποτε συνταγογραφούμενο φαρμακευτικό προϊόν, εκτός εάν-

(α) Προσκομισθεί σε αυτόν υπογραμμένη συνταγή σε έντυπη μορφή ή ανακτηθεί από αυτόν μέσω του  λογισμικού του ΟAY, ηλεκτρονική συνταγή η οποία έχει συνταχθεί από εγγεγραμμένο ιατρό, εγγεγραμμένο οδοντίατρο ή εγγεγραμμένο κτηνίατρο, ανάλογα με την περίπτωση, και για την οποία ο φαρμακοποιός έχει ικανοποιηθεί για την αυθεντικότητα και την ορθότητά της,

(β) η συνταγή περιλαμβάνει με σαφή, ευανάγνωστο και ευδιάκριτο τρόπο τουλάχιστον τα στοιχεία που παρατίθενται στο Παράρτημα IV:

Νοείται ότι οι διατάξεις της πιο πάνω παραγράφου δεν εφαρμόζονται για συνταγές φαρμακευτικών προϊόντων που συντάχθηκαν από κτηνίατρο και προορίζονται για κτηνιατρική χρήση, στις οποίες αναγράφεται το όνομα και η διεύθυνση του προσώπου στο οποίο το φαρμακευτικό προϊόν θα παραδοθεί:

Νοείται περαιτέρω ότι για συνταγές που περιέχουν ελεγχόμενα φάρμακα ή φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν ουσίες που καθορίζονται στον Δεύτερο, Τρίτο ή Τέταρτο Πίνακα των περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Κανονισμών εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Κανονισμού 11 των εν λόγω Κανονισμών,

(γ) η ημερομηνία προσκόμισης για εκτέλεση της συνταγής δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία σύνταξης:

Νοείται ότι για συνταγές που περιέχουν ελεγχόμενα φάρμακα ή φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν ουσίες που καθορίζονται στον Δεύτερο, Τρίτο ή Τέταρτο Πίνακα των περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Κανονισμών εφαρμόζονται οι διατάξεις της υποπαραγράφου (ε) της παραγράφου (1) του Κανονισμού 12 των εν λόγω Κανονισμών.

(2) Φαρμακοποιός ο οποίος εκτελεί συνταγή δύναται, με τη σύμφωνη γνώμη ή κατόπιν αιτήματος του ασθενούς, να αντικαταστήσει το φαρμακευτικό προϊόν με πιο φθηνό γενόσημο ή αντίστοιχο γενόσημο αυτού:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που στη συνταγή αναγράφεται κοινή ονομασία, ο φαρμακοποιός, σε συνεννόηση και με τη σύμφωνη γνώμη του ασθενούς, δύναται να προμηθεύσει τον ασθενή με το πιο φθηνό φαρμακευτικό προϊόν που έχει την ίδια δραστική ουσία, την ίδια φαρμακευτική μορφή, την ίδια δοσολογία και στην ποσότητα που αναγράφεται στη συνταγή.

(3) Σε περίπτωση που φαρμακευτικό προϊόν που αναγράφεται στη συνταγή δεν είναι άμεσα διαθέσιμο, ο φαρμακοποιός μεριμνά για την προμήθειά του μέσω παραγγελίας από προμηθευτή που αναφέρεται στο άρθρο 35 ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό, ο φαρμακοποιός, σε περίπτωση που αυτό υποστηρίζεται από το λογισμικό στο οποίο καταχωρίζονται οι συνταγές, παραπέμπει τον ασθενή σε άλλο φαρμακείο που διαθέτει το εν λόγω φαρμακευτικό προϊόν.

(4) Σε περίπτωση που το φαρμακευτικό προϊόν που αναφέρεται στο εδάφιο (3) δεν είναι διαθέσιμο από προμηθευτή που αναφέρεται στο άρθρο 35, ο φαρμακοποιός ενημερώνει σχετικά τον ασθενή και τον ιατρό που συνέταξε τη συνταγή με σκοπό την αναζήτηση εναλλακτικών επιλογών.

(5) Οι διαδικασίες εκτέλεσης συνταγής δύναται να υπόκεινται σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με τον περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο και της δυνάμει αυτού εκδιδόμενης δευτερογενούς νομοθεσίας, καθώς και τυχόν άλλους όρους και προϋποθέσεις που επιβάλλονται από τον ΟΑΥ.

(6) Το παρόν άρθρο δεν θίγει οποιεσδήποτε διατάξεις οποιασδήποτε νομοθεσίας αφορά στην τιμολόγηση ή αποζημίωση των φαρμακευτικών προϊόντων.

(7) Οι διαδικασίες εκτέλεσης συνταγής δύναται να καθορισθούν περαιτέρω με Κανονισμούς.

Σήμανση φαρμάκων ή δηλητηρίων που προμηθεύονται με συνταγή

33. Δεν είναι νόμιμο για οποιοδήποτε φαρμακοποιό να χορηγεί οποιοδήποτε φάρμακο ή δηλητήριο εκτός αν το δοχείο του φαρμάκου ή δηλητηρίου είναι ευκρινώς σημασμένο με-

(α) τη φύση και περιγραφή του φαρμάκου ή δηλητηρίου·

(β) σαφείς οδηγίες ως προς τη χρήση ή λήψη αυτού σύμφωνα με τις οδηγίες του προσώπου που δίνει τη συνταγή·

(γ) το όνομα των υποστατικών στα οποία χορηγήθηκε.

Συμφωνίες με βάση συνταγές είναι παράνομες

34. Δεν είναι νόμιμο για οποιοδήποτε φαρμακοποιό να προβαίνει σε οποιαδήποτε συμφωνία με ιατρό, οδοντίατρο ή κτηνίατρο για την πληρωμή σε αυτόν οποιουδήποτε δικαιώματος ή προμήθειας σε σχέση με οποιαδήποτε συνταγή.

Προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων και δραστικών ουσιών και εκδόχων

35.-(1) Τα φαρμακεία, οι επιχειρήσεις φαρμακοποιού, τα νοσοκομειακά φαρμακεία και όπου εφαρμόζεται και κατά παρέκκλιση του εδαφίου (1) του άρθρου 4Α, τα νοσηλευτήρια που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 16Α δύναται να προμηθεύονται φαρμακευτικά προϊόντα, δραστικές ουσίες και έκδοχα μόνο από-

(α) Κατόχους άδειας χονδρικής πώλησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου,

(β) κατόχους άδειας χονδρεμπορίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Έλεγχος Ποιότητας, Εγγραφή, Κυκλοφορία, Παρασκευή, Χορήγηση και Χρήση) Νόμου,

(γ) τις αποθήκες της Διεύθυνσης Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας, σε περίπτωση που το ζητούμενο φαρμακευτικό προϊόν δεν διατίθεται από κάτοχο άδειας χονδρικής πώλησης δυνάμει της παραγράφου (α) ή όταν παρουσιάζεται προσωρινή έλλειψη στην αγορά:

Νοείται ότι μέχρι την πλήρη εφαρμογή του Συστήματος, η Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας δύναται να προμηθεύει με φαρμακευτικά προϊόντα τα νοσοκομειακά φαρμακεία,

(δ) φαρμακεία, επιχειρήσεις φαρμακοποιού, νοσοκομειακά φαρμακεία και νοσηλευτήρια μόνο με δανεισμό και αποκλειστικά για σκοπούς επείγουσας προμήθειας.

(2) Κατά παρέκκλιση του εδαφίου (1) του άρθρου 4Α και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/161, οι ιατροί στο πλαίσιο της άσκησης του λειτουργήματός τους δύναται να προμηθεύονται απευθείας από τους προμηθευτές που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (1) για τις ανάγκες του ιατρείου τους-

(α)  Εμβόλια, και

(β) φιάλες ιατρικού οξυγόνου.

(3) Οι δραστικές ουσίες και τα έκδοχα που προμηθεύονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου απαιτείται να ανταποκρίνονται στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας ή της φαρμακοποιίας κράτους μέλους, της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας υπερισχύουσας, ή, σε περίπτωση που δεν καθορίζονται τέτοια πρότυπα στην Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία ή στην φαρμακοποιία κράτους μέλους, στα πρότυπα φαρμακοποιίας τρίτης χώρας και στα γενικώς αποδεκτά πρότυπα.

(4) Οι πρόνοιες του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν οποιεσδήποτε διατάξεις οποιασδήποτε νομοθεσίας αφορά στην τιμολόγηση ή αποζημίωση των φαρμακευτικών προϊόντων.

Αναγνώριση συνταγών που εκδίδονται σε άλλο κράτος μέλος ή εκτελούνται σε άλλο κράτος μέλος

35A. Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 32 και 33 του περί Εφαρμογής των Δικαιωμάτων των Ασθενών στο πλαίσιο της Διασυνοριακής Υγειονομικής Περίθαλψης Νόμου του 2013, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, συνταγές οι οποίες:

(α) εκδίδονται σε άλλο κράτος μέλος και εκτελούνται από εγγεγραμμένο φαρμακοποιό στη Δημοκρατία ή

(β) εκδίδονται στη Δημοκρατία μετά από αίτημα ασθενούς με σκοπό να εκτελεστούν σε άλλο κράτος μέλος,

πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα στοιχεία που παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ, όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται:

Νοείται ότι, η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται σε συνταγές που εκδίδονται στη Δημοκρατία και εκτελούνται στη Δημοκρατία.

Σε υποστατικά που χρησιμοποιούνται ως φαρμακεία πρέπει να εκτίθεται επιγραφή

36. Κάθε πρόσωπο που διεξάγει την επιχείρηση φαρμακοποιού θα μεριμνά ώστε να τοποθετείται πινακίδα σε περίοπτο μέρος έξω από τα υποστατικά όπου διεξάγεται η επιχείρηση αυτή, η οποία φέρει τη λέξη "φαρμακείο" στα Αγγλικά ή Ελληνικά ή Τουρκικά.

Παρουσίαση εξουσιοδότησης

37. Εξουσιοδοτημένος λειτουργός που ασκεί οποιεσδήποτε εξουσίες βάσει του Νόμου αυτού θα παρουσιάζει την εξουσιοδότηση του όταν ζητείται.

Παρεμπόδιση κλπ., εξουσιοδοτημένου λειτουργού

38. Πρόσωπο το οποίο εσκεμμένα καθυστερεί ή παρεμποδίζει εξουσιοδοτημένο λειτουργό κατά τη νόμιμη άσκηση οποιωνδήποτε εξουσιών του βάσει του Νόμου αυτού ή αρνείται να επιτρέψει τη λήψη οποιουδήποτε δείγματος ή να δώσει πληροφορίες οι οποίες του ζητούνται δεόντως βάσει του Νόμου αυτού, είναι ένοχο αδικήματος βάσει του Νόμου αυτού.

Τήρηση αρχείων

39.-(1) Φαρμακοποιός που διεξάγει επιχείρηση φαρμακοποιού ή είναι υπεύθυνος νοσοκομειακού φαρμακείου ή εργοδοτείται σε νοσοκομείο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 16Α τηρεί τα ακόλουθα:

(α) Αρχεία συνταγών τα οποία να περιλαμβάνουν τουλάχιστον-

(i) τον αύξοντα αριθμό που τίθεται στη συνταγή,

(ii) την ημερομηνία έκδοσης και εκτέλεσης της συνταγής,

(iii) στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που συνέταξε τη συνταγή,

(iv) στοιχεία επικοινωνίας ασθενή ή στοιχεία επικοινωνίας νοσηλευτηρίου ή θαλάμου/ τμήματος νοσηλευτηρίου ή ιατρείου, ανάλογα με την περίπτωση,

(v) το φαρμακευτικό προϊόν που χορηγήθηκε, τη μορφή, την ποσότητα, τη δοσολογία και τις οδηγίες χρήσης, εφόσον υπάρχουν,

(vi) τον αριθμό παρτίδας ή άλλο μέσο ταυτοποίησης του φαρμακευτικού προϊόντος,

(vii) τον αριθμό επαναλήψεων, σε περίπτωση που υπάρχουν,

(viii) σε περίπτωση επανάληψης ή χορήγησης τμήματος της συνταγής, την ημερομηνία και τα φαρμακευτικά προϊόντα που χορηγήθηκαν, καθώς και τις υπολειπόμενες επαναλήψεις, ανάλογα με την περίπτωση,

(ix) σε περίπτωση αντικατάστασης με γενόσημο ή αντίστοιχο γενόσημο, την αναφορά στην ονομασία του φαρμακευτικού προϊόντος που προμηθεύθηκε,

(β) για φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν ελεγχόμενα φάρμακα ή φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν ουσίες που καθορίζονται στο Δεύτερο, Τρίτο ή Τέταρτο Πίνακα των περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Κανονισμών, επιπρόσθετα με τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο (α), βιβλίο το οποίο τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών 13, 14 και 16 των περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Κανονισμών, και

(γ) αρχεία τιμολογίων και τυχόν άλλων παραστατικών προμήθειας φαρμακευτικών προϊόντων.

(2) Τα φύλλα των συνταγών, τιμολογίων και τυχόν άλλων παραστατικών προμήθειας φαρμακευτικών προϊόντων φυλάσσονται σε ξεχωριστά αρχεία με τρόπο ώστε να είναι εύκολα δυνατή η ανάκτηση, επικαιροποίηση και διασταύρωση των στοιχείων που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1):

Νοείται ότι τα φύλλα των συνταγών στα οποία αναγράφονται φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν ελεγχόμενα φάρμακα ή φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν ουσίες που καθορίζονται στο Δεύτερο, Τρίτο ή Τέταρτο Πίνακα των περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Κανονισμών φυλάσσονται σε ξεχωριστό αρχείο, σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου (2) του Κανονισμού 16 των περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Κανονισμών.

(3) Τα αρχεία που αναφέρονται στο παρόν άρθρο για τις συνταγές που εκτελούνται στο πλαίσιο του Συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου, δύναται να τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή στο λογισμικό του ΟΑΥ.

(4) Τα αρχεία που αναφέρονται στο παρόν άρθρο διατηρούνται για περίοδο πέντε (5) ετών και τίθενται στη διάθεση των εξουσιοδοτημένων λειτουργών.

Έλεγχος ορισμένων φαρμάκων ή παρασκευασμάτων

40.—(1) Ο Υπουργός, κατόπι σύστασης του Συμβουλίου Φαρμακευτικής, δύναται, με διάταγμα, να απαγορεύει ή να ελέγχει την εισαγωγή, κατασκευή πώληση οποιουδήποτε φαρμάκου ή παρασκευάσματος το οποίο είναι μυστικό, προστατεύεται από δικαίωμα ευρεσιτεχνίας, ιδιοσκεύασμα ή ομοιοπαθητικό.

(2) Οποιαδήποτε ουσία της οποίας η εισαγωγή έχει απαγορευθεί βάσει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού θα θεωρείται ως απαγορευμένη εισαγωγή για τους σκοπούς του περί Διοικήσεως Τελωνείων Νόμου.

Διαφημίσεις

41.—(1) Κανένα πρόσωπο, χωρίς την άδεια του Υπουργού, δεν θα δημοσιεύει ή μεριμνά ώστε να δημοσιευτεί οποιαδήποτε διαφήμιση που αναφέρεται σε οποιοδήποτε αντικείμενο ή αντικείμενα οποιασδήποτε περιγραφής υπό συνθήκες οι οποίες τείνουν να οδηγήσουν στη χρήση του εν λόγω αντικειμένου ή αντικειμένων της περιγραφής αυτής για σκοπούς θεραπείας ανθρώπων από οποιαδήποτε από τις ακόλουθες νόσους, δηλαδή, από τη νόσο Μπράιτ, καταρράκτη, διαβήτη, επιληψία, ή σπασμούς, γλαύκωμα, κινητική αταξία, παράλυση, καρκίνο ή φυματίωση.

(2) Στο άρθρο αυτό-

"διαφήμιση" περιλαμβάνει οποιαδήποτε ειδοποίηση, εγκύκλιο, επιγραφή, περιτύλιγμα ή άλλο έγγραφο και οποιαδήποτε ανακοίνωση που γίνεται προφορικά ή με οποιοδήποτε μέσο παραγωγής ή μετάδοσης φωτός ή ήχου.

Κανονισμοί

42.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς γιατους ακόλουθους σκοπούς:

(α) την απαγόρευση, ρύθμιση ή περιορισμό της κατασκευής φαρμάκων και φαρμακευτικών παρασκευασμάτων

(β) την ασφαλή φύλαξη και αποθήκευση δηλητηρίων

(γ) την εισαγωγή, εξαγωγή, μεταφορά και σήμανση δηλητηρίων

(δ) τα δοχεία μέσα στα οποία τα δηλητήρια δύνανται να προμηθεύονται·

(ε) την προσθήκη σε δηλητήρια ορισμένων συστατικών για να διακρίνονται εύκολα ως δηλητήρια·

(στ) τον καθορισμό της περιόδου για την οποία πρέπει να φυλάττονται οποιαδήποτε βιβλία ή μητρώα που απαιτείται να τηρούνται για τους σκοπούς του Νόμου αυτού·

(ζ) τον καθορισμό οποιουδήποτε πράγματος το οποίο πρέπει να καθοριστεί από το Νόμο αυτό-

(η) τον έλεγχο και περιορισμό του αριθμού φαρμακείων σε οποιαδήποτε πόλη ή χωριό·

(θ) [Διαγράφηκε].

(ι) γενικά για την καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του Νόμου αυτού·

(ια) την απαλλαγή ή χαλάρωση, σε σχέση με δηλητήρια οποιασδήποτε διάταξης που περιέχεται στο Μέρος III του Νόμου αυτού και σχετίζεται με την προμήθεια ή πώληση δηλητηρίων·

(ιβ) τον καθορισμό της εμφάνισης του μεγέθους, του σχεδιασμού και του εξοπλισμού του φαρμακείου·

(ιγ) τη λειτουργία και αδειοδότηση νοσοκομειακού φαρμακείου μέσα σε νοσηλευτήριο και τον καθορισμό των καταβλητέων τελών.

(2) Η εξουσία έκδοσης Κανονισμών βάσει του άρθρου αυτού σε σχέση με δηλητήρια ή φάρμακα περιλαμβάνει την εξουσία έκδοσης Κανονισμών για οποιαδήποτε κατηγορία δηλητηρίων ή φαρμάκων ή για οποιοδήποτε συγκεκριμένο δηλητήριο ή φάρμακο.

Ποινή

43. Πρόσωπο το οποίο είναι ένοχο αδικήματος βάσει του Νόμου αυτού ή το οποίο παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη του Νόμου αυτού ή των Κανονισμών ή διάταγμα που εκδίδεται βάσει αυτού ή οποιοδήποτε όρο άδειας που εκδίδεται βάσει αυτού υπόκειται κατόπι καταδίκης σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίμου και επιπρόσθετα με την ποινή αυτή που προαναφέρθηκε το Δικαστήριο ενώπιον του οποίου καταδικάζεται πρόσωπο, δύναται να διατάξει όπως κατασχεθούν οποιαδήποτε αντικείμενα σε σχέση με τα οποία έχει διαπραχθεί το αδίκημα.

Εξουσία Υπουργού για έκδοση διαταγμάτων

43Α.-(1) Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει διατάγματα, που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, έπειτα από διαβούλευση με τον Παγκύπριο Φαρμακευτικό Σύλλογο και το Συμβούλιο Φαρμακευτικής, για τη ρύθμιση του ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων, των αργιών, των ημιαργιών, του ανοίγματος και του κλεισίματος των φαρμακείων εκ περιτροπής και της υποχρέωσης οποιουδήποτε φαρμακοποιού να διατηρεί το φαρμακείο του ανοικτό ή κλειστό κατά τη διάρκεια οποιωνδήποτε καθορισμένων ωρών.


(2) Στα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) διατάγματα, ο Υπουργός δύναται να καθορίζει τους δήμους εντός των γεωγραφικών ορίων των οποίων αυτά θα τίθενται σε ισχύ.

Εξουσία Υπουργού για τροποποίηση Παραρτημάτων

44. Ο Υπουργός δύναται με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να τροποποιεί τα Παραρτήματα του παρόντος Νόμου.

Μεταβατική Διάταξη

45. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 9, πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο και είναι κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου φαρμακευτικής ή άλλου ισοδύναμου τίτλου που δεν αναφέρεται στο Παράρτημα I, αλλά αναγνωριζόταν από το Υπουργικό Συμβούλιο πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, δύναται να εγγραφεί ως φαρμακοποιός, εφόσον πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του άρθρου 9. Η διάταξη αυτή θα ισχύει για περίοδο πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

(Άρθρο 9, 9Α)

ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1. (α) Τα διπλώματα, πιστοποιητικά, πτυχία και άλλοι τίτλοι φαρμακευτικής, για να εξασφαλίσουν στον κάτοχο τους εγγραφή στο Μητρώο, πρέπει να παρέχουν εγγύηση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει κατά την συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης του:

(i) επαρκή γνώση των υλών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των φαρμάκων,

(ii) επαρκή γνώση της φαρμακευτικής τεχνολογίας και του φυσικού, χημικού, βιολογικού και μικροβιολογικού ελέγχου των φαρμάκων,

(iii) επαρκή γνώση του μεταβολισμού και των αποτελεσμάτων των φαρμάκων και της δράσης των τοξικών ουσιών, καθώς και της χρήσης των φαρμάκων,

(iv) επαρκή γνώση η οποία επιτρέπει την αξιολόγηση των επιστημονικών δεδομένων για τα φάρμακα ώστε βάσει αυτής να μπορεί να παρέχονται οι κατάλληλες πληροφορίες,

(ν) επαρκή γνώση των νόμιμων και άλλων προϋποθέσεων για την άσκηση φαρμακευτικών δραστηριοτήτων.

(β)  Τα διπλώματα, πιστοποιητικά, πτυχία και άλλοι τίτλοι φαρμακευτικής που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α) πρέπει να χορηγούνται μετά από περάτωση κύκλου εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών, η οποία μπορεί επιπροσθέτως να εκφράζεται με τις ισοδύναμες πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS και περιλαμβάνει τουλάχιστον-

(i) Τέσσερα (4) έτη θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης πλήρους παρακολούθησης σε πανεπιστήμιο ή άλλο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιπέδου αναγνωρισμένου ως ισοδύναμου ή υπό την εποπτεία πανεπιστημίου·

(ii) έξι (6) μήνες πρακτικής άσκησης σε φαρμακείο ανοικτό στο κοινό ή σε νοσοκομείο υπό την εποπτεία της φαρμακευτικής υπηρεσίας του νοσοκομείου αυτού κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας της θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης.

(γ) Προϋπόθεση για την πρόσβαση στην εκπαίδευση που αναφέρεται στις παραγράφους (α) και (β) είναι η κατοχή διπλώματος ή πιστοποιητικού που επιτρέπει την είσοδο, για τις εν λόγω σπουδές, στα πανεπιστημιακά ή αναγνωρισμένα ισοδύναμα ιδρύματα κράτους μέλους ή τρίτης χώρας.

2. Ο κύκλος εκπαίδευσης που αναφέρεται στο σημείο 1 του παρόντος Παραρτήματος πρέπει να περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση που να καλύπτει τουλάχιστον την ακόλουθη ύλη:

-Φυτική και Ζωική Βιολογία

-Φυσική

-Γενική και Ανόργανη Χημεία

-Οργανική Χημεία

-Αναλυτική Χημεία

-Φαρμακευτική Χημεία, συμπεριλαμβανομένης και της ανάλυσης φαρμάκων

-Γενική και Εφαρμοσμένη (ιατρική) Βιοχημεία

-Ανατομία και Φυσιολογία·ιατρική ορολογία

-Μικροβιολογία

-Φαρμακολογία και Φαρμακοθεραπεία

-Φαρμακευτική Τεχνολογία - Τοξικολογία

-Φαρμακογνωσία

-Νομοθεσία και, ενδεχομένως, επαγγελματική δεοντολογία.

Η κατανομή μεταξύ θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης πρέπει, για κάθε ύλη, να αποδίδει αρκετή σημασία στη θεωρία ώστε να διατηρηθεί ο πανεπιστημιακός χαρακτήρας της εκπαίδευσης.

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΜΕΡΟΣ I

Ακετανιλίδη (Acetanilide) αλκυλοακετανιλίδια (Alkylacetanilides).
Ακετοεξαμίδη (Acetohexamide).
Ακετυλοκαρβρωμάλη (Acetylcarbromal).
Ακετυλοδιϋδροκωδεΐνη (Acetyldihydroeodeine)· τα άλατα αυτής.
Χλωριούχο Αλκουλόριο (Alculorium chloride).
Φθοριούχα αλκάλια (Alkali fluorides) εκτός από αυτά που καθορίζονται στο Μέρος ΙΙ του παρόντος Πίνακα.
Τα ακόλουθα αλκαλοειδή· τα άλατα αυτών απλά ή σύμπλοκα· οι τεταρτοταγείς ενώσεις αυτών:
Τα αλκαλοειδή του ακονίτου (aconite).
Ατροπίνη (Atropine).
Τα αλκαλοειδή της ευθαλίας (belladona).
Βρυκίνη (Brucine).
Τα αλκαλοειδή του Κυάμου του Καλαμπάρ (Calabar bean).
Τα αλκαλοειδή της Κόκας (Coca).
Κοκαΐνη (Cocaine).
Κωδεΐνη (Codeine)·.
Τα αλκαλοειδή του Κολχικού (Colchicum).
Κωνειΐνη (Coniine).
Κοταρνίνη (Cotarnine).
Τα αλκαλοειδή του Κουραρίου (Curare)· βάσεις Κουραρίου (Curare).
Εκγωνίνη (Ecgonine)· οι εστέρες αυτής.
Εμετίνη (Emetine).
Τα αλκαλοειδή της Εφέδρας (Ephedra).
Τα αλκαλοειδή της Ερυσιβώδους ολύρας (ergot) υδρογονομένα ή μη· τα ομόλογα αυτών όλα τα άλατα οποιασδήποτε ουσίας, που εμπίπτει στην κατηγορία αυτή.
Τα αλκαλοειδή του Γελσεμίου (Gelsemium).
Οματροπίνη (Homatropine).
Υοσκίνη (Hyoscine).
Υοσκυαμίνη (Hyoscyamine).
Τα αλκαλοειδή του Ιαβοράνδου (Jaborandi).
Τα αλκαλοειδή της Λοβελίας (Lobelia).
Μορφίνη (Morphine).
Παπαβερίνη (Papaverine).
Τα αλκαλοειδή της Ροϊάς (Pomegranate).
Τα αλκαλοειδή της Κεβράχου (Quebracho) εκτός από τα αλκαλοειδή της Ερυθράς Κεβράχου (Red Quebracho).
Τα αλκαλοειδή της Ραουβόλφιας (Rauwolfia)· τα παράγωγα αυτών.
Τα αλκαλοειδή της Σαβαδίλλης (Sabadilla).
Σολανοειδή (Solanaceous) αλκαλοειδή, που δεν έχουν περιληφθεί με άλλο τρόπο στον παρόντα Πίνακα.
Τα αλκαλοειδή του Δελφινίου (Stavesacre).
Στρυχνίνη (Strychinine).
Θηβαΐνη (Thebaine).
Τα αλκαλοειδή του Βεράτρου (Veratrum).
Τα αλκαλοειδή της Yohimba.
Αλλυλοϊσοπροπυλοακετυλουρία (Allylisopropylacetylurea).
Αλλυλοπροδίνη (Allylprodine)· τα άλατα αυτής.
Αλφαμεπροδίνη (Alphameprodine)· τα άλατα αυτής.
Αλφαπροδίνη (Alphaprodine)· τα άλατα αυτής.
Αμιδοπυρίνη (Amidopyrine)· τα άλατα αυτής· σουλφωνικά άλατα αμιδοπυρίνης· τα άλατα αυτών.
Αμινοαλκοόλες εστεροποιημένες με βενζοϊκό οξύ, φαινυλοοξικό οξύ, φαινυλοπροπιονικό οξύ, κινναμικό οξύ ή άλλα παράγωγα των οξέων αυτών τα άλατα αυτών.
Παρα-αμινοβενζολιοσουλφοναμίδιο (p-aminobenzenesulphona-mide)· τα άλατα αυτού· παράγωγα του παρα-αμινοβενζολιοσουλφοναμιδίου, στα οποία οποιαδήποτε από τα άτομα του υδρογόνου της παρα-αμινο ομάδας ή της σουλφοναμιδικής ομάδας ήθελεν αντικατασταθεί με άλλη ρίζα· τα άλατα αυτών.
Παρα-αμινοβενζοϊκό οξύ, οι εστέρες αυτού, τα άλατα αυτών.
Αλφα-αμινοπροπυλοβενζόλιο (a-aminopropylbenzene) και Βήτα- αμινοϊσο-προπυλοβενζόλιο (b-aminoisopropylbenzene) και οποιαδήποτε ένωση που προκύπει δομικά από κάθε μια από τις ουσίες αυτές, με αντικατάσταση σε πλευρική άλυσο ή με κλείσιμο του δακτυλίου (είτε και με τα δύο, με την αντικατάσταση και το κλείσιμο του δακτυλίου) εκτός από την εφεδρίνη, Ν-μεθυλοεφεδρίνη, Ν-διαιθυλοαμινοαιθυλοεφεδρίνη, φαινυλο-προπανολαμίνη, και πρενυλαμίνη. οποιοδήποτε άλας οποιασδήποτε ουσίας, η οποία εμπίπτει στην κατηγορία αυτή.
Αμιτριπτυλίνη (Amitriptyline). τα άλατα αυτής. Νιτρώδες άμυλο (Amyl nitrite).
Οι ακόλουθες ανδρογόνοι, οιστρογόνοι και προγεστινώδεις (progestational) ουσίες:
Βενζοιστρόλη (Benzoestrol).
Παράγωγα του στιλβενίου (stilbene), διβενζυλίου (dibenzyl) ή της ναφθαλίνης (naphthalene) με οιστρογόνο ενέργεια, οι εστέρες αυτών.
Στεροειδείς ενώσεις με ανδρογόνο ή οιστρογόνο ή προγεστινώδη.
(progestational) ενέργεια· οι εστέρες αυτών.
Ανιλεριδίνη (anileridine)· τα άλατα αυτής.
Οι ακόλουθες αντιϊσταμινικές ουσίες· τα άλατα αυτών, οι μοριακές ενώσεις αυτών:.
Ανταζολίνη (Antazoline).
Βρωμοδιφαινυδρανίνη (Bromodiphenydramine).
Βουκλιζίνη (Buclizine).
Καρβινοξαμίνη (Carbinoxamine).
Χλωροκυκλιζίνη (Chlorcyclizine).
Χλωροφαινυραμίνη (Chlorpheniramine).
Κινναριζίνη (Cinnarizine).
Κλεμιζόλη (Clemizole).
Κυκλιζίνη (Cyclizine).
Κυπροεπταδίνη (Cyproheptadine).
3-Δι-η-βουτυλοαμινομεθύλιο-4, 5, 6-τριϋδροξυφθαλίδιο (3-Di-n-butylaminomethyl-4, 5, 6-trihydroxyphtha-lide).
Διφαινυδραμίνη (Diphenhydramine).
Διφαινυλοπυραλίνη (Diphenylpyraline).
Δοξυλαμίνη (Doxylamine).
Ισοθειοπεντύλη (Isothiopendyl).
Μεβυδρολίνη (Mebhydrolin).
Μεκλοζίνη (Meclozine).
Φαινινδαμίνη (Phenindamine).
Φαινιραμίνη (Pheniramine).
Φαινυλοτολοξαμίνη (Phenyltoxolamine).
Προμεθαζίνη (Promethazine).
Πυρροβουταμίνη (Pyrrobutamine).
θεναλιδίνη (Thenalidine).
Τολπροπαμίνη (Tolpropamine).
Τριπρολιδίνη (Triprolidirie).
Ουσίες, παράγωγα της αιθυλενοδιαμίνης (ethylenediamine) ή της προπυλενοδιαμίνης (propylenediamine) υποκατεστημένες με το τεταρτοταγές άζωτο.
Τα χλωρίδια του Αντιμονίου (Antimony chlorides of) τα οξείδια του αντιμονίου (oxides of antimony) θειούχες ενώσεις αντιμονίου (sulphides of antimony) άλατα του τρισθενούς και του πεντασθενούς αντιμονίου (antimo-nates; antimonites) οργανικές ενώσεις αντιμονίου.
Απομορφίνη (apomorphine)· τα άλατα αυτής.
Οι ακόλουθες αρσενικούχες ουσίες, εκτός από αυτές που ειδικά καθορίζονται στο Μέρος Π του παρόντος Πίνακα: Αλογονίδια του αρσενικού (halides of arsenic)· οξείδια του αρσενικού (oxides of arsenic)· αρσενικικά και αρσενικώδη άλατα (arsenates and arsenites)· οργανικές ' ενώσεις του αρσενικού.
Αζακυκλονόλη (Azacyclonol). τα άλατα αυτής.
Βαρβιτουρικό οξύ· τα άλατα αυτού· παράγωγα βαρβιτουρικού οξέος· τα.
άλατα αυτών ενώσεις βαρβιτουρικού οξέος· των αλάτων αυτού, των παραγώγων αυτού, των αλάτων αυτών, με οποιαδήποτε άλλη ουσία.
Τα άλατα του Βαρίου, εκτός από το θειικό βάριο και τα άλατα του βαρίου, που καθορίζονται στο Μέρος II του παρόντος Πίνακα.
Βενακτυζίνη (Benactyzine)· τα άλατα αυτής.
Βενζεθιδίνη (Benzethidine)· τα άλατα αυτής.
Βενζεξόλη (Benzhexole)· τα άλατα αυτής.
Βενζοϋλομορφίνη (Benzoylmorphine)· τα άλατα αυτής.
Βενζοτροπίνη (Benzotropine)· και τα ομόλογα αυτής· τα άλατα αυτών.
Βενζυλομορφίνη (Benzylmorphine)· τα άλατα αυτής.
Βηταμεπροδίνη (Betameprodine)· τα άλατα αυτής.
Βηταπροδίνη (Betaprodine)· τα άλατα αυτής.
Βρωμοβαλετόνη (Bromvaletone).
Βουσουλφάνη (Busulphan)· τα άλατα αυτής.
Ενυδρη Βουτυλοχλωράλη (Butylchloral hydrate).
Κάνναβις (οι αποξηραμένες κορυφές, ανθισμένες ή καρποφόρες της Cannabis sativa Linn)· ή ρητίνη της Καννάβεως· εκχυλίσματα Καννάβεως· βάμματα καννάβεως· δεψική Κανναβίνη (Cannabin tannate).
Κανθαριδίνη· εστέρες Κανθαριδίνης (cantharidates).
Καπτοδιάμη (Captodiame)· τα άλατα αυτής.
Καραμιφένη (Caramiphen)· τα άλατα αυτής.
Καρβαχόλη (Carbachol).
Καρβρωμάλη (Carbromal).
Καρισοπροδόλη (Carisoprodol).
Καρπεριδίνη (Carperidine)· τα άλατα αυτής. Χλωράλη (Chloral)· τα από προσθήκη ή συμπύκνωση προϊόντα αυτής· οι μοριακές ενώσεις αυτών.
Χλωροδιαζεποξείδη (Chlordiazepoxide)· τα άλατα αυτής.
Χλωρομεθειαζόλη (Chlormethiazole)· τα άλατα αυτής.
Χλωροφόρμιο (Chloroform).
Χλωροθειαζίδη (Chlorthiazide) και άλλα παράγωγα του βενζο-1, 2, 4- θειαδιαζινο-7σουλφοναμιδο1, 1-διοξείδιο, (benzo-1, 2, 4-thiadiazine-7-.
sulphonamide 1, 1-dioxide) υδρογονομένα ή όχι.
Χλωροφαινοξαμίνη (Chlorphenoxamine).
Χλωροφαιντερμίνη (Chlorphentermine)· τα άλατα αυτής.
Χλωροπροπαμίδη (Chlorpropamide)· τα άλατα αυτής.
Χλωροπροθιξίνη (Chlorprothixene) και άλλα παράγωγα του 9-μεθυλενοθειαξανθενίου (9-methylenethiaxanthen)· τα άλατα αυτών.
Χλωροθαλιδόνη (Chlorothalidone) και άλλα παράγωγα της ο-χλωροβενζυλοσουλφοναμίδης (o-chlorobenzene sulphona-mide).
Κλονιταζίνη (Clonidazene)· τα άλατα αυτής.
Κλορεξολόνη (Clorexolone).
Κορτικοτροπίνες (Corticotrophins) φυσικές και συνθετικές.
Κρεόζωτο (Creosote) που λαμβάνεται από ξύλο.
Κροτωνέλαιο (Croton oil of).
Κυκλαρβαμάτη (Cyclarbamate).
Κυκριμίνη (Cycrimine)· τα άλατα αυτής.
Δεϊδροεμετίνη (Dehydroemetine)· τα άλατα αυτής.
Δεμεκάριο βρωμιούχο (Demecarium bromide).
Δεσιπραμίνη (Desipramine)· τα άλατα αυτής.
Δεσομορφίνη (Desomorphine)· τα άλατα αυτής.
Δεξτρομεθορφάνη (Dextromethorphan)· τα άλατα αυτής.
Δεξτρομοραμίδη (Dextromoramide)· τα άλατα αυτής.
Δεξτρορφάνη (Dextrorphan)· τα άλατα αυτής.
Διακετυλομορφίνη (Diacetylmorphine)· τα άλατα αυτής.
Διακετυλοναλορφίνη (Diacetylnalorphine)· τα άλατα αυτής.
Διαμπρομίδη (Diampromide)· τα άλατα αυτής.
Diazepam και άλλες ενώσεις που περιέχουν τη χημική δομή της διϋδρο-1,.
4-βενζοδιαζεπίνης (dihydro-1, 4-benzodiaze-pine), υποκατεστημένη σε.
οποιοδήποτε βαθμό· τα άλατα αυτών.
Γλυκωσίδες της Δακτυλίτιδας, άλλα δραστικά συστατικά της δακτυλίτιδας (Digitalis).
Διϋδροκωδεΐνη (Dihydrocodeine)· τα άλατα αυτής.
Διϋδροκωδεϊνόνη (Dihydrocodeinone)· τα άλατα αυτής· οι εστέρες αυτής·.
τα άλατα αυτών.
Διϋδρομορφίνη (Dihydromorphine). τα άλατα αυτής· οι εστέρες αυτής· τα.
άλατα αυτών.
Διμενοξαδόλη (Dimenoxadole)· τα άλατα αυτής.
Διμεφεπτανόλη (Dimepheptanol)· τα άλατα αυτής.
Δινιτροναφθόλες· δινιτροφαινόλες δινιτροθυμόλες.
Βουτυρικό διοξαφαιτύλιο (Dioxaphetyl butyrate)· τα άλατα αυτού.
Διπεροδόνη (Diperodon)· τα άλατα αυτής.
Διφαινοξυλάτη (Diphenoxylate)· τα άλατα αυτής.
Διπιπανόνη (Dipipanone)· τα άλατα αυτής.
Disulphiram.
Διθειενυλαλλυλαμίνες (dithienylallylamines)· διθειενυλαλκυλαλλυλαμίνες.
(dithienylalkylallylamines)· τα άλατα αυτών.
Dyflos.
Ecothiopate iodide.
Εκτυλουρία (Ectylurea).
Ελατερίνη (Elaterin).
Εμβουτραμίδη (Embutramide).
Emylcamate.
Τετρανιτρική Ερυθριτόλη (Erithrityl tetranitrate).
Εθακρυνικό Οξύ (Ethacrynic acid)· τα άλατα αυτού.
Εθοχλωροβυνόλη (Ethchlorvynol).
Εθειναμιδικός εστήρ (Ethinamate).
Εθειοναμίδη (Ethionamide).
Εθοεπταζίνη (Ethoheptazine)· τα άλατα αυτής.
Αιθυλομορφίνη (Ethylmorphine)· τα άλατα αυτής.
Ετονιταζήνη (Etonitazene)· τα άλατα αυτής.
Ετοξεριδίνη (Etoxeridine)· τα άλατα αυτής.
Φενφλουραμίνη (Fenfluramine)· τα άλατα αυτής.
Φεντανύλη (Fentanyl)· τα άλατα αυτής.
Φλουανισόνη (Fluanisone).
Φλουοροακεταμίδη (Fluoroacetamide).
Φλουοροακετανιλίδη (Fluoroacetanilide).
Φουρεθιδίνη (Furethidine)· τα άλατα αυτής.
Γαλλαμίνη (Gallamine)· τα άλατα αυτής· οι τεταρτοταγείς τους ενώσεις.
Γλουτεθιμίδη (Glutethimide)· τα άλατα αυτής.
Νιτρογλυκερίνη (Glyceryl trinitrate).
Γλυμιδίνη (Glymidine).
Οι ακόλουθες Γουανιδίνες:.
Πολυμεθυλενο-διγουανιδίνες(polymethylene-diaguani-dines)· δι-παραανισυλο-παρα-φαινετυλο-γουανιδίνη (di-p-anisyl-p-phenetyl-guanidine).
Αλοπεριδόλη (Haloperidol) και άλλα παράγωγα Ν-(3-παρα-.
φλουοροβενζοϋλοπρόπυλο) πιπεριδίνης, (N-(3-p-fluorobenzoylpropyl).
piperidine υποκατεστημένα στο τεταρτοταγές άζωτο.
Hexapropymate.
Υδραζίνες (Hydrazines) βενζύλιο (Benzyl) φαιναιθύλιο (Phenethyl) και φαινοξυαιθύλιο (phenoxyethyl)· τα α-μεθυλο παράγωγα αυτών τα ακυλο παράγωγα οποιασδήποτε από τις πιο πάνω ουσίες, που περιλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή· άλατα οποιασδήποτε ένωσης που περιλαμβάνεται στην κατηγορία αυτή.
Υδροκυανικό Οξύ.
Κυανιούχα (Cyanides), διπλά κυανιοΰχα άλατα υδραργύρου και ψευδαργύρου (double cyanides of mercury and zinc).
Υδρομορφινόλη (Hydromorphinol)· τα άλατα αυτής.
Υδρομορφόνη (Hydromorphone)· τα άλατα αυτής· οι εστέρες αυτής· τα.
άλατα αυτών.
Υδροξυ-Ν, Ν-διμεθυλοτρυπταμίνες (Hydroxy-N, N-dimethyltryp-.
tamines)· οι εστέρες ή αιθέρες αυτών οποιοδήποτε άλας οποιασδήποτε.
ουσίας που εμπίπτει στην κατηγορία αυτή.
Υδροξυπεθιδίνη (Hydroxypethidine)· τα άλατα αυτής.
Υδροξυζίνη (Hydroxyzine)· τα άλατα αυτής.
Ιμιπραμίνη (Imipramine)· τα άλατα αυτής.
Ινδομεθακίνη (Indomethacin)· τα άλατα αυτής.
Ινσουλίνη (Insulin).
Ισομεθαδόνη (Isomethadone) (ισοαμιδόνη) (Isoamidone)· τα άλατα αυτής.
Κετοβεμιδόνη (Ketobemidone)· τα άλατα αυτής.
Λαυδέξιον (Laudexium)· τα άλατα αυτού.
Οξικά άλατα μολύβδου (Lead acetates)· ενώσεις μολύβδου με οξέα από.
έλαια (with Acids from fixed oils).
Λαιβομεθορφάνη (Levomethorphan). τα άλατα αυτής.
Λαιβομοραμίδη (Levomoramide)· τα άλατα αυτής.
Λαιβοφαινακυλομορφάνη (Levophenacylmorphan)· τα άλατα αυτής.
Λαιβορφανόλη (Levorphanol)· τα άλατα αυτής.
Εξανιτρικό μαννιτύλιο (mannityl hexanitrate).
Μαννομουστίνη (Mannomustine)· τα άλατα αυτής.
Ιωδιούχο Μεβεζόνιο (Mebezonium iodide).
Μεφαινεσίνη (Mephenesin)· οι εστέρες αυτής.
Μεπρομάτη (Meprobamate).
Μερκαπτοπουρίνη (Mercaptopurine)· τα άλατα αυτής· παράγωγα της.
μερκαπτοπουρίνης. τα άλατα αυτών.
Τα οξείδια του Υδράργυρου· νιτρικά άλατα υδράργυρου· χλωρίδια υδραργυρικού αμμωνίου (Mercuric ammonium chlorides)· ιωδίδια υδραργυρικού καλλίου (potassio mercuric iodides)· οργανικές ενώσεις υδράργυρου, που περιέχουν μεθυλομάδα (CH3) που συνδέεται απευθείας με το άτομο του υδράργυρου· οξυκυανίδια του υδράργυρου (mercuric oxycyanides)· θειοκυανικός υδράργυρος (mercuric thiocyanate).
Μεσκαλίνη (Mescaline)· τα άλατα αυτής.
Μεταξαλόνη (Metaxalone).
Μεταζοκίνη (Metazocine)· τα άλατα αυτής.
Μεταφορμίνη (Metformin)· τα άλατα αυτής.
Μεθαδόνη (Methadone) (Αμιδόνη) (Amidone)· τα άλατα αυτής.
Οξικό Μεθαδύλιο (Methadyl acetate)· τα άλατα αυτού.
Μεθακουαλόνη (Methaqualone)· τα άλατα αυτής.
Μεθιξήνη (Methixene). τα άλατα αυτής.
Μεθοκαρβαμόλη (Methocarbamol).
Μεθοξσαλήνη (Methoxsalene).
Μεθυλοδεσορφίνη (Methyldesorphine)· τα άλατα αυτής.
Μεθυλοδιϋδρομορφίνη (Methyldihydromorphine)· τα άλατα αυτής.
Μεθυλοπεντυνόλη (Methylpentynol)· οι εστέρες αυτής και άλλα παράγωγα.
1-Μεθυλο-4φαινυλοπιπεριδινο-4-καρβοξυλικό οξύ (l-Methyl-4-phenylni-.
peridine-4-carboxlyic acid)· οι εστέρες αυτού· τα άλατα αυτών.
Μεθυπρυλόνη (Methyprylone).
Μετοπόνη (Metopon)· τα άλατα αυτής.
Μονοφθοριοοξικό οξύ (Monofluoroacetic acid)· τα άλατα αυτού.
Μορφεριδίνη (Morpheridine)00· τα άλατα αυτής.
Μουστίνη (Mustine) και οποιοδήποτε άλλο Ν-υποκατεστημένο παράγωγο.
της δι (2 χλωροαιθυλο) αμίνης (di-(2-chloroethyl) amine)· τα άλατα.
αυτών.
Μυροφίνη (Myrophine)· τα άλατα αυτής.
Ναλορφίνη (Nalorphine)· τα άλατα αυτής.
Νικοκοδίνη (Nicocodine)· τα άλατα αυτής. μετα-Νιτροφαινόλη. ορθονιτροφαινόλη· παρα-νιτροφαινόλη.
Νορακυμεθαδόλη (Noracymethadol)· τα άλατα αυτής.
Νορ-κωδεΐνη (Norcodeine)· τα άλατα αυτής.
Νορ-λαιβορφανόλη (Norlevorphanol)· τα άλατα αυτής.
Νορ-μεθαδόνη (Normethadone)· τα άλατα αυτής.
Νορ-μορφίνη (Normorphine)· τα άλατα αυτής.
Νορ-πιπανόνη (Norpipanone).
Νορ-τρυπτυλίνη (Nortryptyline)· τα άλατα αυτής.
Εμετικό Κάρυο (Nux vomica).
Οπιο (Opium).
Ορφαιναδρίνη (Orphenadrine)· τα άλατα αυτής.
Ορθοκαΐνη (Orthocaine)· τα άλατα αυτής.
Ουαβαΐνη (Ouabain).
Οξαλικό Οξύ.
Οξεθαζαΐνη (Oxethazaine).
Οξυκιγχονινικό Οξύ, παράγωγα αυτού· τα άλατα αυτών οι εστέρες.
αυτών.
Οξυκοδόνη (Oxycodone)· τα άλατα αυτής· οι εστέρες αυτής· τα άλατα.
αυτών.
Οξυμορφόνη (Oxymorphone) τα άλατα αυτής.
Οξυφαινοβουταζόνη (Oxyphenbutazone).
Παραμεθαδιόνη (Paramethadione).
Παργυλίνη (Pargyline)· τα άλατα αυτής.
Πεμολίνη (Pemoline)· τα άλατα αυτής.
Πενταζοκίνη (Pentazocine)· τα άλατα αυτής.
Φαινακεμίδη (Phenacemide).
Φαιναδοξόνη (Phenadoxone)· τα άλατα αυτής.
Φαιναγλυκοδόλη (Phenaglycodol).
Φαιναμπρομίδη (Phenampromide)· τα άλατα αυτής.
Φαιναζοκίνη (Phenazocine)· τα άλατα αυτής.
Φαιναβουτραζάτη (Phenbutrazate).
Φαινακυκλιδίνη (Phencyclydine)· τα άλατα αυτής.
Φαινετιδυλοφαινακετίνη (Phenetidylphenacetin).
Φαινφορμίνη (Phenformin)· τα άλατα αυτής.
Φαινόλες (οποιοδήποτε μέλος της σειράς των φαινολών του οποίου το πρώτο μέλος είναι φαινόλη και του οποίου η μοριακή σύνθεση διαφέρει από μέλος σε μέλος κατά ένα άτομο άνθρακα και δύο άτομα υδρογόνου), εξαιρέσει ουσιών οι οποίες περιέχουν λιγότερο από εξήντα τοις εκατό βάρος κατά βάρος, φαινολών ενώσεις φαινόλης με ένα μέταλλο, εξαιρέσει ουσιών, οι οποίες περιέχουν λιγότερο του ισοδύναμου των εξήντα τοις εκατό, βάρος κατά βάρος φαινολών.
Φαινομορφάνη (Phenomorphan)· τα άλατα αυτής.
Φαινοπεριδίνη (Phenoperidine)· τα άλατα αυτής.
Φαινοθειαζίνη (Phenothiazine)· τα παράγωγα αυτής· τα άλατα αυτών εξαιρουμένων του dimethoxanate, των αλάτων αυτού και της προμεθαζίνης των αλάτων αυτής και των μοριακών ενώσεων αυτής.
Φαινυλοβουταζόνη (Phenylbutazone)· τα άλατα αυτής.
Φαινυλοκιγχονινικό Οξύ· σαλικυλοκιγχονινικό οξύ· τα άλατα αυτών οι.
εστέρες αυτών.
5-Φαινυλοϋδαντοΐνη (5-phenylhydantoin)· τα άλκυλο και άρυλο παράγωγα αυτής· τα άλατα αυτών.
Φολκωδίνη (Pholcodine).
Φώσφορος ο κίτρινος.
Πικρικό Οξύ.
Πικροτοξίνη (Picrotoxine).
Πιμινοδίνη (Piminodine)· τα άλατα αυτής.
Τα δραστικά συστατικά του αδένα υπόφυσης.
Τα άλατα του Πολυμεθυλενοδιστριμεθυλοαμμωνίου (Polymethyle-.
nebistrimethylammonium).
Προκαρβαζίνη (Procarbazine)· τα άλατα αυτής.
Προκυκλιδίνη (Procyclidine)· τα άλατα αυτής.
Προεπταζίνη (Proheptazine)· τα άλατα αυτής.
Προμοξολάν (Promoxolan).
Προποξυφαίνη (Propoxyphene)· τα άλατα αυτής.
Προπυλεξεδρίνη (Propylhexedrine)· τα άλατα αυτής.
Προθειοναμίδη (Prothionamide).
Προθειπενδύλη (Prothipendyl)· τα άλατα αυτής.
Κινεθαζόνη (Quinethazone).
Ρακεμεθορφάνη (Racemethorphan)· τα άλατα αυτής.
Ρακεμοραμίδη (Racemoramide)· τα άλατα αυτής.
Ρακεμορφάνη (Racemorphan)· τα άλατα αυτής.
Έλαιο της σαβίνης (Savin, Oil of).
Στρόφανθος.
Γλυκωσίδες του στροφάνθου (Strophanthus).
Styramate.
Σουλφινοπυραζόνη (Sulphinpyrazone).
Σουλφονάλη (Sulphonal)· αλκυλοσουλφονάλες (alkylsulpho-nals).
Τα δραστικά συστατικά του μυελού του επινεφριδίου αδένα (Suprarenal gland medulla)· τα άλατα αυτών.
Συροσιγκοπίνη (Syrosingopine).
Τετραβεναζίνη (Tetrabenazine)· τα άλατα αυτής.
Θαλιδομίδη (Thalidomide)· τα άλατα αυτής.
Τα άλατα του Θαλλίου.
Θηβακόν (Thebacon)· τα άλατα αυτού, οι εστέρες αυτού· τα άλατα αυτών.
Τα δραστικά συστατικά του θυροειδούς αδένος· τα άλατα αυτών.
Τολβουταμίδη (Tolbutamide).
Τρεταμίνη (Tretamine)· τα άλατα αυτής.
Τριαζικόνη (Triaziquone).
Τριβρωμαιθυλική αλκοόλη (Tribromethyl alcohol).
2, 2, 2-Τριχλωαιθυλική αλκοόλη (2, 2, 2-Trichloroethyl alcohol)· οι εστέρες αυτής· τα άλατα αυτών.
Τριμεπεριδίνη (Trimeperidine)· τα άλατα αυτής.
Τριμιπραμίνη (Trimipramine)· τα άλατα αυτής.
Τροξιδόνη (Troxidone).
Τυβαμάτη (Tybamate).
Ζοξαζολαμίνη (Zoxazolamine)· τα άλατα αυτής.


Μέρος II


Αμμωνία (Ammonia).
Οι ακόλουθες αρσενικούχες ουσίες:.
Πενταθειούχο αρσενικό (Arsenic sulphides).
Τριοξείδιο του αρσενικού (Arsenious Oxide).
Άλατα αρσενικού ασβεστίου (Calcium arsenates).
Άλατα αρσενικικού ασβεστίου (Calcium arsenites).
Ακετοαρσενικικός χαλκός (Copper acetoarsenite).
Αρσενικούχος χαλκός (Copper arsenates).
Αρσενικικός χαλκός (Copper arsenites).
Αρσενικούχος μόλυβδος (Lead arsenates).
Αρσενικικό Κάλλιο (Potassium Arsenites).
Αρσενικούχο Νάτριο (Sodium Arsenates).
Αρσενικικό Νάτριο (Sodium Arsenites).
θειοαρσενικούχο Νάτριο (Sodium thioarsenates).
Τα ακόλουθα άλατα του Βαρίου:.
Ανθρακικό βάριο (Barium carbonate).
Πυριτιοφθοριούχο βάριο (Barium silicofluoride).
Οι ακόλουθες Διαμίνες· τα άλατα αυτών:.
Φαινυλενοδιαμίνες (Phenylenediamines).
τολουϊλενοδιαμίνες (tolylene diamines).
άλλες αλκυλοβενζενοδιαμίνες (other alkylated benzene diamines).
Δινιτροκρεζόλες (DNOC)· οι ενώσεις αυτών με ένα μέταλλο ή μία βάση.
Δινοσάμ (Dinosam)· οι ενώσεις αυτού με ένα μέταλλο ή μία βάση.
Δινοσέβ (Dinoseb)· οι ενώσεις αυτού με ένα μέταλλο ή μία βάση.
Ενδοσουλφάν (Endosulfan).
Ενδοθάλη (Endothal)· τα άλατα αυτής.
Ενδρίνη (Endrin).
Φορμαλδε'Υδη (Formaldehyde).
Μυρμηκικό οξύ.
Υδροχλωρικό οξύ.
Υδροφθορικό οξύ· φθοριούχο κάλλιο (potassium fluoride) φθοριούχο νάτριο (sodium fluoride)· πυριτιοφθοριούχο νάτριο (Sodium silicofluoride).
Διχλωριούχος υδράργυρος (Mercuric chloride) ιωδιούχος υδράργυρος (mercuric iodide)· οργανικές ενώσεις υδραργύρου, εκτός από τις ενώσεις, οι οποίες περιέχουν μία μεθυλοομάδα (CH3) που συνδέεται απ' ευθείας με το άτομο του υδράργυρου.
Μεταλλικά οξαλικά άλατα.
Νικοτίνη (Nicotine)· τα άλατα αυτής.
Νιτρικό οξύ.
Νιτροβενζόλιο (Nitrobenzene).
Οι ακόλουθες οργανικές ενώσεις κασσίτερου:.
Ενώσεις Fentin.
Φαινόλες, όπως αυτές καθορίζονται στο Μέρος Ι του παρόντος Πίνακα σε ουσίες, οι οποίες περιέχουν ολιγότερο από εξήντα τοις εκατό, βάρος κατά βάρος φαινόλες· ενώσεις φαινολών με ένα μέταλλο σε ουσίες που περιέχουν ολιγότερο του ισοδύναμου των εξήντα τοις εκατό, βάρος κατά βάρος, φαινολών.'.
Φωσφορικό οξύ.
Οι ακόλουθες ενώσεις φωσφόρου:.
Άμιτον (Amiton), αιθυλοάζινφως (azinphos-ethyl), μεθυλοάζινφως (Azinphos-methyl), Χλωρφένβινφως (Chlor-fenviphos), demeton-O, demeton-S, μεθυλοδέμετον-O (demeton-O-methyl), μεθυλοδέμετον-S (demeton-S-methyl), dichlorvos, διαιθυλο 4-μεθυλο-7-κουμαρινυλο φωσφοροθειονικός εστήρ (diethyl 4-methyl-7-coumarinyl phosphorothionate), διαιθυλοπαρανιτρο-φαινυλο φωσφορικός εστήρ (diethyl p-nitro-phenyl phosphate), dimefox, δισουλφοτόν (disulfoton), αιθειόνη (ethion), αιθυλο-παρα-νιτροφαίνυλο φαινυλο- φωσφωνοθειονικός εστήρ, (ethyl p-nitrophenyl phenyl phosphonothionate) mazidox, mecarbam, mevinphos, mipafox, μεθυλοοξυμετόνη (oxytemeton-methyl), παραθείον, phenkapton, phorate, φωσφαμιδόνη (Phosphamidon), Schradan, Sulfotep, TEPP (HETP), θειοναζίνη (thionazin), τριφωσφορικό πενταδιμεθυλαμίδιο (triphosphoric pentadimethylamide), βαμιδοθειόνη (vamidothion).
Υδροξείδιο καλλίου.
Υδροξείδιο νατρίου.
Νιτρώδες νάτριο (Sodium nitrite).
θειικό οξύ.
Φωσφίδιο ψευδαργύρου (Zinc Phosphide).".

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 4Α (2).)

1. Δισκία ακετυλοσαλικυλικού οξέος που περιλαμβάνουν αναβράζοντας ή διαλυτούς τύπους αυτών που δεν περιέχουν άλλο ενεργό συστατικό του πιο πάνω οξέος (εκτός από αυτά που απαιτούνται για να καταστήσουν τα δισκία αναβράζοντα ή διαλυτά) είτε με οποιοδήποτε εγγεγραμμένο εμπορικό σήμα ή άλλη επωνυμία.

2. Διάλυμα Ακριφλαβίνης.

3. Κικινέλαιο.

4. Θειικό Μαγνήσιο (Epsom Salt) που περιλαμβάνει αναβράζοντα παρασκευάσματα αυτού.

5. Διάλυμα Υπεροξειδίου Υδρογόνου.

6. Ασθενές Διάλυμα Ιωδίου.

7. Πορώδη Έμπλαστρα (Porous Plasters).

8. Δισανθρακικό Νάτριο.

9. Υγρά αντισηπτικά ή απολυμαντικά στα οποία το μόνο ενεργό συστατικό είναι χλωριομένη φαινόλη.

10. Υγρά αντισηπτικά ή απολυμαντικά στα οποία το μόνο ενεργό συστατικό είναι το cetrimide ή οποιοσδήποτε άλλος κατιοντικός παράγοντας που δρα επί της επιφάνειας (cationic surface active agent).

11. Παραφφίνη Μαλακή (Paraffinum Molle).

12. Αναβράζοντα σκευάσματα του Δισανθρακικού Νατρίου στα οποία τα ενεργά συστατικά είναι το δισανθρακικό νάτριο, το κιτρικό ή τριγυκό οξύ και/ή τα άλατα των πιο πάνω οξέων.

13. Παστίλλιες (pastilles) ή τροχίσκοι (lozenges) που δεν περιέχουν οποιαδήποτε ποσότητα οποιουδήποτε δηλητηρίου ή αντιβιοτικού. Στον παρόντα Πίνακα—

"αντιβιοτικό" σημαίνει οποιαδήποτε αντιμικροβιακή ουσία η οποία παράγεται από βακτηρίδια, μύκητες ή πρωτόζωα, οποιοδήποτε παράγωγο τέτοιας ουσίας, ως και κάθε ουσία, οι χημικές ιδιότητες της οποίας είναι οι ίδιες ή παρόμοιας φύσεως, προς οποιαδήποτε αντιμικροβιακή ουσία, η οποία όμως δεν παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς είναι όμως ουσία η οποία χρησιμοποιείται στην ειδική θεραπεία των λοιμώξεων σε ανθρώπους ή ζώα.

"Παστίλλιες ή τροχίσκοι" σημαίνει οποιεσδήποτε παστίλλιες ή τροχιακούς που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη θεραπεία ή ανακούφιση κάθε πάθησης του στόματος και των αναπνευστικών οδών όχι όμως για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Παράρτημα ΙΙΙ

(άρθρο 35Α)

Μη εξαντλητικός κατάλογος στοιχείων που πρέπει να
περιλαμβάνουν οι ιατρικές συνταγές

Στοιχεία ταυτότητας ασθενούς:

(α) Επώνυμο,
(β) Όνομα (ολογράφως, δηλ. όχι αρχικά),
(γ) Ημερομηνία γέννησης.

Επαλήθευση γνησιότητας συνταγής

(α) Ημερομηνία έκδοσης.

Ταυτοποίηση του επαγγελματία της υγείας που εξέδωσε τη συνταγή

(α) Επώνυμο,
(β) Όνομα (ολογράφως δηλ. όχι αρχικά),
(γ) Επαγγελματικός τίτλος,
(δ) Στοιχεία απευθείας επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου ή φαξ και το διεθνές πρόθεμα),
(ε) Επαγγελματική διεύθυνση (με το όνομα του κράτους μέλους),
(στ) Υπογραφή (χειρόγραφη ή ψηφιακή, ανάλογα με το μέσο που επιλέγεται για την έκδοση της συνταγής).

Ταυτοποίηση του συνταγογραφούμενου προϊόντος, κατά περίπτωση

«Κοινόχρηστη ονομασία» όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2011, περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση.

Την εμπορική ονομασία, αν:

(α) το συνταγογραφούμενο προϊόν είναι βιολογικό φαρμακευτικό προϊόν, όπως ορίζεται στο σημείο 3.2.1.1. στοιχείο β) του παραρτήματος Ι (μέρος Ι) της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ, ή
(β) ο επαγγελματίας της υγείας που εκδίδει τη συνταγή το θεωρεί αναγκαίο από ιατρική άποψη· στην περίπτωση αυτή αναφέρονται σε συντομία οι λόγοι που δικαιολογούν τη χρήση της εμπορικής ονομασίας.

Φαρμακευτική μορφή (δισκίο, διάλυμα κλπ.),

Ποσότητα,

Δοσολογία, σύμφωνα με το άρθρο 1 της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ,

Δοσολογικό σχήμα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
(Άρθρο 32)

Μη εξαντλητικός κατάλογος των στοιχείων που πρέπει να περιλαμβάνουν οι ιατρικές συνταγέςπου εκδίδονται στη Δημοκρατία για σκοπούς εκτέλεσης στη Δημοκρατία

1. Στοιχεία ταυτότητας ασθενούς:

α.  Eπώνυμο,

β.  όνομα,

γ.  ημερομηνία γέννησης.

 

2. Επαλήθευση γνησιότητας συνταγής:

Hμερομηνία έκδοσης∙

 

3. Ταυτοποίηση του επαγγελματία υγείας που εξέδωσε τη συνταγή:

α. Eπώνυμο,

β. όνομα (ολογράφως),

γ. επαγγελματικός τίτλος,

δ. στοιχεία απευθείας επικοινωνίας (τηλέφωνο, φαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εφόσον υπάρχει),

ε. επαγγελματική διεύθυνση,

στ. υπογραφή (σε περίπτωση ηλεκτρονικής συνταγής που ανακτάται μέσω λογισμικού, δεν είναι απαραίτητη η ένθεση έντυπης υπογραφής).

 

4. Ταυτοποίηση συνταγογραφούμενου φαρμακευτικού προϊόντος:

α. Oνομασία του φαρμακευτικού προϊόντος,

β. φαρμακευτική μορφή (δισκίο, διάλυμα κ.λπ.),

γ. ποσότητα,

δ. δοσολογία φαρμακευτικού προϊόντος,

ε. δοσολογικό σχήμα.

Σημείωση
2 του Ν. 61(Ι)/1995Ειδικές Διατάξεις

Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του βασικού νόμου ή των κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, δικαιούται να εγγραφεί ως φαρμακοποιός και μη Κύπριος υπήκοος, σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας, που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο και πληροί όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του παρόντος Νόμου.

Σημείωση
2 του Ν. 61(Ι)/1995Ειδικές Διατάξεις

Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του βασικού νόμου ή των κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, δικαιούται να εγγραφεί ως φαρμακοποιός και μη Κύπριος υπήκοος, σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας, που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο και πληροί όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του παρόντος Νόμου.

Σημείωση
10 του Ν. 145(Ι)/2000Μεταβατικές διατάξεις

Πρόσωπο ή εταιρεία που, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 145(Ι)/2000], διεξάγει επιχείρηση φαρμακοποιού κατά παράβαση των διατάξεων της επιφύλαξης του εδαφίου (1) του άρθρου 15 και της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 16, όπως αυτά εκτίθενται στα άρθρα 6 και 7 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 145(Ι)/2000], αντίστοιχα, οφείλει όπως μέσα σε δεκαπέντε χρόνια από την ημερομηνία της έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 145(Ι)/2000] συμμορφωθεί με τις πιο πάνω διατάξεις.

Σημείωση
46 του Ν. 178(Ι)/2002Κατάργηση του Ν.61(Ι) του 1995

Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 καταργείται.

Σημείωση
9 του Ν. 178(Ι)/2002Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 178(Ι)/2002]

(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 178(Ι)/2002] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 178(Ι)/2002] που αφορούν υπηκόους κρατών μελών τίθενται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
9 του Ν. 89(Ι)/2003Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 89(Ι)/2003]

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 89(Ι)/2003] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
6 του Ν. 184(Ι)/2004Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 184(Ι)/2004]

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 184(Ι)/2004] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
12 του Ν. 67(Ι)/2019Μεταβατικές διατάξεις

Για τα νοσοκομειακά φαρμακεία που λειτουργούν πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 67(Ι)/2019] η ημερομηνία έναρξης της ισχύος των διατάξεων του άρθρου 16Α καθορίζεται με γνωστοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.