Συνοπτικός τίτλος

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Νομίσματος Νόμος.

ΜΕΡΟΣ Ι ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΗ
Κέρματα είναι νόμιμο νόμισμα

2.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 9 του Νόμου αυτού, τα κέρματα που ορίζονται στον Πρώτο και Δεύτερο Πίνακα του Νόμου αυτού κυκλοφορούν στη Δημοκρατία, και προσφορά πληρωμής χρημάτων στη Δημοκρατία αν γίνεται με οποιαδήποτε από αυτά τα κέρματα αν τα κέρματα δεν έχουν χρησιμοποιηθεί παράνομα κατά τον τρόπο που περιγράφεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 6 του Νόμου αυτού, ή, στην περίπτωση χρυσών κερμάτων, δεν είναι κάτω από το ελάχιστο σε κυκλοφορία βάρος που ορίζεται στον Πρώτο Πίνακα του Νόμου αυτού, είναι νόμιμη προσφορά-

(α) στην περίπτωση χρυσών κερμάτων για την πληρωμή οποιουδήποτε ποσού˙

(β) στην περίπτωση νομισμάτων από νικελιούχο χαλκό για την καταβολή οποιουδήποτε ποσού που δεν υπερβαίνει τρεις χιλιάδες μιλς, αλλά όχι για μεγαλύτερο ποσό˙

(γ) στην περίπτωση κερμάτων από κράμα μετάλλου για την καταβολή οποιουδήποτε ποσού που δεν υπερβαίνει εκατό πενήντα μιλς, αλλά όχι για μεγαλύτερο ποσό.

(2) Κάθε κέρμα που ορίζεται στον Πρώτο και Δεύτερο Πίνακα του Νόμου αυτού θεωρείται κυκλοφορούν και νόμιμο νόμισμα μόνο για τα ποσά που ορίζονται αναφορικά με το κέρμα αυτό στους αναφερόμενους Πίνακες.

Κέρματα βάσει οδηγιών του Διευθυντή του Νομισματοκοπείου της Αυτής Μεγαλειότητας

3. Τα κέρματα που καθορίζονται στο Δεύτερο Πίνακα του Νόμου αυτού κόβονται βάσει οδηγιών του Διευθυντή του Νομισματοκοπείου της Αυτής Μεγαλειότητας, και έχουν το σταθερό βάρος που ορίζεται σε αυτό, και έχουν αποτυπώσεις ως ήθελαν εγκριθεί από το Διευθυντή του Νομισματοκοπείου της Αυτής Μεγαλειότητας και από το Γραμματέα του Κράτους.

Άλλα κέρματα δύνανται να εκδίδονται

4.-(1) Αν ο Κυβερνήτης κατά οποιοδήποτε χρόνο ζητήσει όπως οποιαδήποτε κέρματα αξίας που δεν υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα μιλς είτε από χαλκό, ορείχαλκο ή κράμα, εκτός από τα κέρματα που ισχύουν εκάστοτε στη Δημοκρατία βάσει του Νόμου αυτού, εκδοθούν για χρήση στη Δημοκρατία, και ο Γραμματέας του Κράτους εγκρίνει την αίτηση, τα νομίσματα αυτά δύνανται να κοπούν κατά τον τρόπο αυτό κάτω από τις οδηγίες του Διευθυντή του Νομισματοκοπείου της Αυτής Μεγαλειότητας.

(2) Τα κέρματα που κόπτονται κατά τον τρόπο αυτό (στο Νόμο αυτό αναφέρονται ως “νέα κέρματα”) έχουν τέτοιες αποτυπώσεις ως ήθελαν εγκριθεί από το Διευθυντή του Νομισματοκοπείου της Αυτής Μεγαλειότητας και από το Γραμματέα του Κράτους.

(3) Οποιοδήποτε νέο κέρμα δύναται να είναι της ίδιας αξίας όπως οποιοδήποτε κέρμα που κυκλοφορεί εκάστοτε στη Δημοκρατία, ή διαφορετικής αξίας.

(4) Κάθε νέο κέρμα έχει το κανονικό βάρος που ορίζεται για το σκοπό αυτό στον Τρίτο Πίνακα του Νόμου αυτού με τέτοια θεραπεία ή ανεκτή διαφορά όπως ορίζεται σε αυτόν.

(5) Αν οποιαδήποτε νέα κέρματα κόβονται σύμφωνα με το άρθρο αυτό και γίνεται Προκήρυξη με την έγκριση του Γραμματέα του Κράτους, που εκθέτει σε πίνακα τις ίδιες λεπτομέρεις σχετικά με κάθε κέρμα όπως εκτίθενται στο Δεύτερο Πίνακα του Νόμου αυτού, οι διατάξεις του Νόμου αυτού που καθιστούν τα κέρματα, στον αναφερόμενο Δεύτερο Πίνακα κυκλοφορούν και νόμιμο νόμισμα στη Δημοκρατία θα εφαρμόζονται στα νέα κέρματα ωσάν ο πίνακας της Προκήρυξης να αποτελούσε, ή αποτελούσε μέρος, του Δεύτερου Πίνακα του Νόμου που ισχύει εκάστοτε, ανάλογα με την περίπτωση.

(6) Ο Δεύτερος Πίνακας του Νόμου αυτού δύναται να καταργηθεί, είτε εξολοκλήρου είτε μερικώς, από οποιαδήποτε τέτοια Προκήρυξη αναφορικά με νέα νομίσματα.

Συμβάσεις κλπ., καταρτίζονται σύμφωνα με τα κυκλοφορούντα κέρματα και χαρτονομίσματα

5. Κάθε σύμβαση, πώληση, πληρωμή, λογαριασμός, γραμμάτιο, διοικητική πράξη και εγγύηση για χρήματα, και κάθε συναλλαγή, δοσοληψία, χειρισμός και θέμα που κατά οποιοδήποτε τρόπο σχετίζεται με χρήματα ή αφορά την καταβολή ή την υποχρέωση καταβολής χρημάτων θεωρείται, αν δεν υπάρχει ρητή συμφωνία για το αντίθετο, ότι διενεργείται, εκτελείται, καταχωρείται, γίνεται και υπάρχει στη Δημοκρατία σύμφωνα με τα κέρματα ή χαρτονομίσματα τα οποία ισχύουν και είναι νόμιμο νόμισμα στη Δημοκρατία δυνάμει του Νόμου αυτού.

Κέρματα που χρησιμοποιούνται παράνομα

6.-(1) Για τους σκοπούς του Νόμου αυτού κέρμα θεωρείται ότι χρησιμοποιήθηκε παράνομα όταν το κέρμα φθάρηκε, σμίκρυνε ή ελάφρυνε, εκτός από φυσική φθορά, ή παραμορφώθηκε με το σφράγισμα ή τη χάραξη πάνω σε αυτό οποιουδήποτε ονόματος, λέξης, εμβλήματος, ή αριθμού, είτε το κέρμα σμίκρυνε ή ελάφρυνε εξαιτίας αυτού είτε όχι.

(2) Οποιοδήποτε κέρμα το οποίο δυνάμει οποιασδήποτε Προκήρυξης βάσει του Νόμου αυτού, έπαψε να είναι νόμιμο νόμισμα, ή το οποίο χρησιμοποιήθηκε παράνομα, ή αν χρυσό κέρμα είναι κάτω από το ελάχιστο ισχύον βάρος που ορίζεται στον Πρώτο Πίνακα του Νόμου αυτού, δύναται να αποσυρθεί, τεμαχιστεί, θραυστεί, ή παραμορφωθεί βάσει της εξουσίας του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τέτοιους Κανονισμούς, γενικούς ή ειδικούς, όπως το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδώσει.

Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εμποδίζει κίβδηλα κέρματα κλπ.

7. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει τέτοιο διάταγμα όπως αυτό θεωρεί απαραίτητο για το σκοπό παρεμπόδισης της κατασκευής ή κυκλοφορίας, ή της εισαγωγής στη Δημοκρατία, οποιουδήποτε ψεύτικου ή κίβδηλου κέρματος ή οποιουδήποτε αντικείμενου ή πράγματος που ομοιάζει ή που προσφανώς προτίθεται να ομοιάσει ή να εκληφθεί για οποιοδήποτε κέρμα που εκάστοτε βρίσκεται σε κυκλοφορία στη Δημοκρατία δυνάμει του Νόμου αυτού, ή για το κέρμα οποιουδήποτε άλλου Κράτους, και για να παρεμποδίσει τη διάπραξη αδικημάτων, και για να τιμωρήσει παραβάτες κατά παράβαση του προνομίου της Δημοκρατίας σε σχέση με κέρμα και διαφορετικά να θέσει σε εφαρμογή το Μέρος αυτό του Νόμου αυτού.

Μετατροπή σελινιών και γροσιών σε μιλς

8. Όταν σε οποιοδήποτε Νόμο, διοικητική πράξη, δημόσια ειδοποίηση ή άλλο έγγραφο γίνεται αναφορά σε σελίνια ή γρόσια, ή σε οποιαδήποτε υποδιαίρεση τους, η αναφορά αυτή θεωρείται, από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του περί Νομίσματος (Τροποποιητικού) Νόμου, 1955, και εκτός αν υπάρχει αντίθετη πρόθεση, ως αναφορά στο ισόποσο σε μιλς όταν μετατραπεί σύμφωνα με το Γενικό Πίνακα Μετατροπής που εκτίθεται στον Τέταρτο Πίνακα του Νόμου αυτού:

Νοείται ότι-

(α) στην περίπτωση οποιουδήποτε δικαιώματος, επιβάρυνσης ή τέλους πληρωτέου στην Κυβέρνηση ή σε οποιοδήποτε Τμήμα αυτής βάσει των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου, διοικητικής πράξης ή δημόσιας ειδοποίησης και που γίνεται αναφορά σε αυτό εξολοκλήρου ή εν μέρει σε σελίνια, γρόσια, ή παράδες ή δεκαδικούς ή υποδιαίρεση γροσιού, αναφορά σε οποιοδήποτε τέτοιο Νόμο, διοικητική πράξη ή δημόσια ειδοποίηση σε σελίνια ή γρόσια ή παράδες ή δεκαδικούς ή υποδιαίρεσης γροσιού όπως προαναφέρθηκε θεωρείται, από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του περί Νομίσματος (Τροποποιητικού) Νόμου, 1955, και εκτός αν προκύπτει πρόθεση για το αντίθετο ως αναφορά στο ισόποσο σε μιλς όταν μετατραπούν σύμφωνα με τον Πίνακα που εκτίθεται στο Πέμπτο Παράρτημα του Νόμου αυτού και όχι σύμφωνα με το Γενικό Πίνακα Μετατροπής που εκτίθεται στον Τέταρτο Πίνακα του Νόμου αυτού˙

(β) όταν σε οποιαδήποτε σύμβαση ή συμφωνία ορισμένης διάρκειας, με ή χωρίς οποιαδήποτε διάταξη που καθιστά δυνατή την ανανέωση ή παράταση της, που βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία εφαρμογής του περί Νομίσματος (Τροποποιητικού) Νόμου, 1955, οποιοδήποτε τέλος, επιβάρυνση ή τόκος εκφράζεται ολικά ή μερικά σε γρόσια ή παράδες ή δεκαδικούς ή υποδιαίρεση γροσιού ανά μονάδα μετρήσεως, οποιοδήποτε ποσό ή ποσά οφειλόμενα ή καταβλητέα ή τα οποία δυνατό να καταστούν οφειλόμενα ή καταβλητέα βάσει τέτοιας σύμβασης ή συμφωνίας σε σχέση με τέτοιο τέλος, επιβάρυνση ή τόκο υπολογίζονται, εκτός αν προκύπτει πρόθεση για το αντίθετο στη σύμβαση αυτή ή συμφωνία και μέχρι την τελική λήξη αυτής, σε λίρες, σελίνια, και γρόσια ωσάν ο περί Νομίσματος (Τροποποιητικός) Νόμος, 1955, δεν είχε θεσπιστεί, και η αναλογία αυτή του ποσού που προκύπτει η οποία είναι σε σελίνια ή γρόσια ή σε σελίνια και γρόσια, ανάλογα με την περίπτωση, μετατρέπεται τότε σε μιλς σύμφωνα με το Γενικό Πίνακα Μετατροπής που εκτίθεται στο Τέταρτο Παράρτημα του Νόμου αυτού˙

(γ) στην περίπτωση οποιουδήποτε δικαιώματος, επιβάρυνσης ή τέλους άλλου από δικαιώματος, επιβάρυνσης ή τέλους στο οποίο εφαρμόζεται η παράγραφος (α) ή (β) αυτής της επιφύλαξης, το οποίο εκφράζεται σε οποιοδήποτε Νόμο, διοικητική πράξη, δημόσια γνωστοποίηση ή άλλο έγγραφο (άλλο από έγγραφο στο οποίο εφαρμόζεται η παράγραφος (β) της επιφύλαξης αυτής) ολικά ή μερικά σε γρόσια ή παράδες ή δεκαδικούς ή υποδιαίρεση γροσίου ανά μονάδα μετρήσεως, οποιοδήποτε ποσό ή ποσά οφειλόμενα ή καταβλητέα ή τα οποία δυνατό να καταστούν οφειλόμενα ή καταβλητέα βάσει του Νόμου αυτού, διοικητικής πράξης, δημόσιας ειδοποίησης ή άλλου εγγράφου όπως προαναφέρθηκε, σε σχέση με το δικαίωμα αυτό, επιβάρυνση ή τέλος υπολογίζεται εκτός αν προκύπτει πρόθεση για το αντίθετο και μέχρις ότου ο σχετικός Νόμος, διοικητική πράξη, δημόσια ειδοποίηση ή άλλο έγγραφο, όπως προαναφέρθηκε, τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί ή μέχρις ότου το Υπουργικό Συμβούλιο, με ειδοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, διατάξει διαφορετικά, υπολογίζεται σε λίρες, σελίνια και γρόσια ωσάν να μην είχε θεσπιστεί ο περί Νομίσματος (Τροποποιητικός) Νόμος, 1955, και η αναλογία αυτή του ποσού που προκύπτει η οποία είναι σε σελίνια ή γρόσια ή σε σελίνια και γρόσια, ανάλογα με την περίπτωση, μετατρέπεται τότε σε μιλς σύμφωνα με το Γενικό Πίνακα Μετατροπής που εκτίθεται στο Τέταρτο Παράρτημα του Νόμου αυτού.

Μεταβατικές διατάξεις και επιφυλάξεις

9. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στο Μέρος αυτό του Νόμου αυτού, τα κέρματα τα οποία κυκλοφορούν και είναι νόμιμο νόμισμα στη Δημοκρατία αμέσως πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του περί Νομίσματος (Τροποιητικού) Νόμου, 1955, και ορίζονται στο Έκτο Παράρτημα του Νόμου αυτού θα συνεχίσουν να αποτελούν κυκλοφορούν και νόμιμο νόμισμα στη Δημοκρατία επιπρόσθετα με τα κέρματα που ορίζονται στον Πρώτο και Δεύτερο Πίνακα, ωσάν να μην είχε θεσπιστεί ο περί Νομίσματος (Τροποποιητικός) Νόμος, 1955, μέχρι την ημερομηνία αυτή όπως το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με ειδοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ορίσει ως την ημερομηνία κατά την οποία τα κέρματα αυτά θα πάψουν να αποτελούν κυκλοφορούν και νόμιμο νόμισμα στη Δημοκρατία.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
Ερμηνεία

10. Διά τους σκοπούς των άρθρων 11 έως 14 ο όρος “τραπεζογραμμάτιον” σημαίνει τραπεζογραμμάτιον εκδοθέν υπό της Τραπέζης δυνάμει των διατάξεων του περί Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου Νόμου του 1963.

Πλαστογραφία

11. Οποιοσδήποτε πλαστογραφεί ή παραποιεί ή αλλοιώνει οποιοδήποτε χαρτονόμισμα ή τραπεζογραμμάτιον ή οποιαδήποτε λέξη, εικόνα, σημάδι, σημείο, υπογραφή ή ομοίωμα πάνω ή επισυνημμένο σε οποιοδήποτε τέτοιο χαρτονόμισμα ή τραπεζογραμμάτιον ή προσφέρει, θέτει σε κυκλοφορία, διαθέτει ή απογεύγει οποιοδήποτε χαρτονόμισμα ή τραπεζογραμμάτιον, γνωρίζοντας ότι αυτό είναι πλαστό η παραποιημένο ή αλλοιωμένο, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε έτη.

Απομίμηση χαρτονομισμάτων ή τραπεζογραμματίων

12.-(1) Αν οποιοδήποτε πρόσωπο κατασκευάζει ή μεριμνά ώστε να κατασκευαστεί ή χρησιμοποιεί για οποιοδήποτε σκοπό, ή θέτει σε κυκλοφορία οποιοδήποτε έγγραφο που φέρεται να ή με οποιοδήποτε τρόπο μοιάζει, ή το οποίο τόσο προσομοιάζει ώστε αποσκοπεί να εξαπατήσει, οποιοδήποτε χαρτονόμισμα ή τραπεζογραμμάτιον ή οποιοδήποτε μέρος αυτού, υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες σε σχέση με κάθε τέτοιο έγγραφο, και είναι νόμιμο για το Δικαστήριο να διατάξει όπως το έγγραφο σχετικά με το οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα και οποιαδήποτε αντίγραφα του εγγράφου αυτού και οποιεσδήποτε πλάκες, κλισέ, καλούπια ή άλλα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν ή που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την εκτύπωση ή αναπαραγωγή οποιουδήποτε τέτοιου εγγράφου τα οποία είναι στην κατοχή του υπαιτίου αυτού καταστραφούν.

(2) Αν πρόσωπο, του οποίου το όνομα φαίνεται σε οποιοδήποτε έγγραφο η κατασκευή του οποίου αποτελεί αδίκημα βάσει του άρθρου αυτού, αρνείται να αποκαλύψει σε αστυνομικό το όνομα και διεύθυνση του προσώπου από το οποίο τυπώθηκε ή κατασκευάστηκε, υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πενήντα λίρες.

(3) Όταν το όνομα οποιουδήποτε προσώπου φαίνεται σε οποιοδήποτε έγγραφο, σχετικά με το οποίο κατηγορείται για αδίκημα οποιοδήποτε πρόσωπο βάσει του άρθρου αυτού ή σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που χρησιμοποιείται ή διανέμεται σε σχέση με το έγγραφο αυτό, αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη ότι το πρόσωπο αυτό μερίμνησε στην κατασκευή του εγγράφου.

(4) Η έκφραση “χαρτονόμισμα” στο άρθρο αυτό σημαίνει χαρτονόμισμα που εκδίδεται βάσει του Μέρους αυτού του Νόμου αυτού ή του περί Κυπριακών Χαρτονομισμάτων Διατάγματος εν Συμβουλίω, 1928 ή του περί Κυπριακών Χαρτονομισμάτων Διατάγματος και Νόμου, 1928 και 1935, και περιλαμβάνει επίσης οποιοδήποτε χαρτονόμισμα παρόμοιου είδους ανεξάρτητα από το όνομα που φέρει, το οποίο εκδίδεται από και για λογαριασμό της Κυβέρνησης οποιουδήποτε τμήματος της Βρεττανικής Αυτοκρατορίας (εκτός της Κυβέρνησης της Κύπρου) ή από την Κυβέρνηση οποιουδήποτε ξένου Κράτους.

Κατοχή κίβδηλων ραγμένων ή ασυμπλήρωτων χαρτονομισμάτων ή τραπεζογραμματίων

13. Όποιος χωρίς νόμιμη εξουσία ή δικαιολογία (το βάρος απόδειξης της οποίας φέρει ο κατηγορούμενος) έχει στην κατοχή του, γνωρίζοντας ότι αυτό είναι πλαστό, κίβδηλο ή αλλοιωμένο, οποιοδήποτε πλαστό, κίβδηλο ή αλλοιωμένο χαρτονόμισμα ή τραπεζογραμμάτιον ή οποιοδήποτε ημιτελές ή ασυμπλήρωτο χαρτονόμισμα ή τραπεζογραμμάτιον που φέρεται ότι εκδόθηκε από τον Επίτροπο ή τον Διοικητή και/ή τον θησαυροφύλακα της Κεντρικής Τραπέζης, είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για οποιαδήποτε περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη.

Κατοχή χαρτιού για χαρτονομίσματα ή τραπεζογραμμάτια και ακρωτηριασμός χαρτονομισμάτων ή τραπεζογραμματίων

14.-(1) Όποιος χωρίς νόμιμη εξουσία ή δικαιολογία (απόδειξη της οποίας φέρει ο κατηγορούμενος) χρησιμοποιεί, ή εν γνώση του έχει στην κατοχή του οποιοδήποτε χαρτί με οποιαδήποτε λέξη, εικόνα, έμβλημα ή διακριτκό γνώρισμα το οποίο φαίνεται στην ουσία του χαρτιού που χρησιμοποιείται για χαρτονομίσματα ή τραπεζογραμμάτια, ή οποιοδήποτε υλικό πάνω στο οποίο έχει χαρακτεί ή κατασκευαστεί όλο ή οποιοδήποτε μέρος χαρτονομίσματος ή τραπεζογραμματίου που φέρεται να μοιάζει με χαρτονόμισμα ή τραπεζογραμμάτιον ή οποιοδήποτε πανομοιότυπο της υπογραφής του διοικητή, είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για οποιαδήποτε περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη.

(2) Όποιος χωρίς νόμιμη εξουσία ή δικαιολογία (απόδειξη της οποίας φέρει ο κατηγορούμενος) ακρωτηριάζει ή με οποιοδήποτε τρόπο παραμορφώνει χαρτονόμισμα ή τραπεζογραμμάτιον είτε γράφοντας, τυπώνοντας, ζωγραφίζοντας ή θέτοντας σφραγίδες σε αυτό ή επισυνάπτοντας ή επικολλώντας σε αυτό οτιδήποτε υπό μορφή ή υπό τύπο διαφήμισης, σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατό λίρες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΧΡΥΣΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

(Άρθρο 2)

ΧΡΥΣΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Κέρμα Ποσό για το οποίο κυκλοφορεί το κέρμα Χιλιοστό τίτλου
Πρότυπο Βάρος Περιθωριακή Ανοχή Κατώτατο Βάρος Κυκλοφορίας
Κόκκοι Γραμμάρια Bάρος Χιλιοστό τίτλου Αυτοκρατορικό Βάρος Μετρικό Βάρος
Μιλς Κόκκοι Γραμμάρια
Χρυσή Λίρα 1000 916.6 123.274 7.988 0.200 0.01296 2 122.500 7.93787

 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΚΕΡΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΡΑΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

(Άρθρο 2)

ΚΕΡΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΡΑΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Κέρματα Ποσό για το οποίο κυκλοφορεί το κέρμα Πρότυπο Βάρος Περιθωριακή Ανοχή
Μιλς Κόκκοι Βάρος
Νικελιούχο χάλκινο (75 τοις εκατό χαλκός, 25 τοις εκατό νικέλλιο) με οδοντωτή άκρη:
Τεμάχιο των εκατό μιλς ............. 100 174.55

Βάρος που δεν υπερβαίνει το

βάρος ενός τεμαχίου σε κάθε εκατό τεμάχια και σε κάθε εκατό εβδομήντα πέντε τεμάχια.

Τεμάχιο των πενήντα μιλς ......... 50 87.27
Τεμάχιο των είκοσι πέντε μιλς ... 25 43.64
Κράμα μετάλλου (χαλκός, κασσίτερος και ψευδάργυρος με ομαλή άκρη:
Τεμάχιο των πέντε μιλς ............. 5 87.50 Βάρος που δεν υπερβαίνει το βάρος ενός τεμαχίου σε κάθε σαράντα τεμάχια.
Τεμάχιο των τριών μιλς ............. 3 43.75
ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΚΕΡΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ, ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ

(Άρθρο 4)

ΝΕΑ ΚΕΡΜΑΤΑ

ΚΕΡΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ, ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Κέρμα Πρότυπο Βάρος

Περιθωριακή Αρχή

Βάρος

Κέρματα από χαλκό, ορείχαλκο, ή από κράμα μετάλλου. Το βάρος που ορίζεται στην Προκήρυξη δυνάμει της οποίας το νέο κέρμα καθίσταται νόμιμο νόμισμα βάσει του Νόμου αυτού. Βάρος που δεν υπερβαίνει το βάρος ενός τεμαχίου σε κάθε σαράντα τεμάχια.
ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 8)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

GENERAL CONVERSION TABLE

 

Σελίνια και Γρόσια Γρόσια Μιλς Σελίνια και Γρόσια Γρόσια Μιλς Σελίνια και Γρόσια Γρόσια Μιλς
- 1/- 9 50 2/- 18 100
0/0 0 3 1/0 9 53 2/0 18 103
0/1 1 5 1/1 10 56 2/1 19 105
0/1 1 8 1/1 10 58 2/1 19 108
0/2 2 11 ½ 11 61 2/2 20 111
0/2 2 14 1/2 11 64 2/2 20 114
0/3 3 17 1/3 12 67 2/3 21 117
0/3 3 20 1/3 12 70 2/3 21 120
0/4 4 22 Ό 13 72 2/4 22 122
0/4 4 25 1/4 13 75 2/4 22 125
0/5 5 28 1/5 14 78 2/5 23 128
0/5 5 31 1/5 14 81 2/5 23 131
0/6 6 33 1/6 15 83 2/6 24 133
0/6 6 36 1/6 15 86 2/6 24 136
0/7 7 39 1/7 16 89 2/7 25 139
0/7 7 42 1/7 16 92 2/7 25 142
0/8 8 44 1/8 17 94 2/8 26 144
0/8 8 47 1/8 17 97 2/8 26 147
3/- 27 150 4/- 36 200 5/-
45 250
3/0 27 153 4/0 ½ 36 203 5/0
45 253
3/1 28 155 4/1 37 205
5/1
46 255
3/1 28 158 4/1 37 208
5/1
46 258
3/2 29 161 4/2 38 211 5/2 47
261
3/2 29 164 4/2 38 214
5/2 47 264
3/3 30 167 4/3 39 217 5/3 48 267
3/3 30 170 4/3 39 220
5/3
48 270
3/4 31 172 4/4 40 222
5/4
49 272
3/4 31 175 4/4 40 225 5/4
49 275
3/5 32 178 4/5 41 228 5/5
50 278
3/5 32 181 4/5 41 231 5/5
50 281
3/6 33 183 4/6 42 233 5/6
51 283
3/6 33 186 4/6 42 236 5/6
51 286
3/7 34 189 4/7 43 239 5/7
52 289
3/7 34 192 4/7 43 242 5/7
52 292
3/8 35 194 4/8 44 244 5/8
53 294
3/8 35 197 4/8 44 247 5/8
53 297
6/- 54 300 7/- 63 350 8/- 72 400
6/0 54 303 7/0 63 353 8/0 72 403
6/1 55 305 7/1 64 355 8/1 73 405
6/1 55 308 7/1 64 358 8/1 73 408
6/2
56 311 7/2 65 361 8/2 74 411
6/2 56 314 7/2 65 364 8/2 74 414
6/3 57 317 7/3 66 367 8/3 75 417
6/3 57 320 7/3 66 370 8/3 75 420
6/4 58 322 7/4 67 372 8/4 76 422
6/4 58 325 7/4 67 375 8/4 76 425
6/5 59 328 7/5 68 378 8/5 77 428
6/5 59 331 7/5 68 381 8/5 77 431
6/6 60 333 7/6 69 383 8/6 78 433
6/6 60 336 7/6 69 386 8/6 78 436
6/7 61 339 7/7 70 389 8/7 79 439
6/7 61 342 7/7 70 392 8/7 79 442
6/8 62 344 7/8 71 394 8/8 80 444
6/8 62 347 7/8 71 397 8/8 80 447
Σελίνια και Γρόσια Γρόσια Μιλς Σελίνια και Γρόσια Γρόσια Μιλς Σελίνια και Γρόσια Γρόσια Μιλς
9/- 81 450 10/- 90 500 11/- 99 550
9/0 81 453 10/0 90 503 11/0 99 553
9/1 82 455 10/1 91 505 11/1 100 555
9/1 82 458 10/1 91 508 11/1 100 558
9/2 83 461 10/2 92 511 11/2 101 561
9/2 83 464 10/2 92 514 11/2 101 564
9/3 84 467 10/3 93 517 11/3 102 567
9/3 84 470 10/3 93 520 11/3 102 570
9/4 85 472 10/4 94 522 11/4 103 572
9/4 85 475 10/4 94 525 11/4 103 575
9/5 86 478 10/5 95 528 11/5 104 578
9/5 86 481 10/5 95 531 11/5 104 581
9/6 87 483 10/6 96 533 11/6 105 583
9/6 87 486 10/6 96 536 11/6 105 586
9/7 88 489 10/7 97 539 11/7 106 589
9/7 88 492 10/7 97 542 11/7 106 592
9/8 89 494 10/8 98 544 11/8 107 594
9/8 89 497 10/8 98 547 11/8 107 597
12/- 108 600 13/- 117 650 14/- 126 700
12/0 108 603 13/0 117 653 14/0 126 703
12/1 109 605 13/1 118 655 14/1 127 705
12/1 109 608 13/1 118 658 14/1 127 708
12/2 110 611 13/2 119 661 14/2 128 711
12/2 110 614 13/2 119 664 14/2 128 714
12/3 111 617 13/3 120 667 14/3 129 717
12/3 111 620 13/3 120 670 14/3 129 720
12/4 112 622 13/4 121 672 14/4 130 722
12/4 112 625 13/4 121 675 14/4 130 725
12/5 113 628 13/5 122 678 14/5 131 728
12/5 113 631 13/5 122 681 14/5 131 731
12/6 114 633 13/6 123 683 14/6 132 733
12/6 114 636 13/6 123 686 14/6 132 736
12/7 115 639 13/7 124 689 14/7 133 739
12/7 115 642 13/7 124 692 14/7 133 742
12/8 116 644 13/8 125 694 14/8 134 744
12/8 116 647 13/8 125 697 14/8 134 747
15/- 135 750 16/- 144
800 17/-

153

850
15/0 135 753 16/0 144 803 17/0 153 853
15/1 136 755 16/1
145
805 17/1 154 855
15/1 136 758 16/1 145 808 17/1 154 858
15/2 137 761 16/2 146 811
17/2 155 861
15/2 137 764 16/2 146 814
17/2 155 864
15/3 138 767 16/3 147 817
17/3 156 867
15/3 138 770 16/3 147 820
17/3 156 870
15/4 139 772 16/4 148 822
17/4 157 872
15/4 139 775 16/4 148 825
17/4 157 875
15/5 140 778 16/5 149 828
17/5 158 878
15/5 140 781 16/5 149 831
17/5 158 881
15/6 141 783 16/6 150 833
17/6 159 883
15/6 141 786 16/6 150 836
17/6 159 886
15/7 142 798 16/7 151 839
17/7 160 889
15/7 142 792 16/7 151 842
17/7 160 892
15/8 143 794 16/8 152 844
17/8 161 894
15/8 143 797 16/8 152 847
17/8 161 897
18/- 162 900 19/- 171 950
18/0 162 903 19/0 171 953
18/1 163 905 19/1 172 955
18/1 163 908 19/1 172 958
18/2 164 911 19/2 173 961
18/2 164 914 19/2 173 964
18/3 165 917 19/3 174 967
18/3 165 920 19/3 174 970
18/4 166 922 19/4 175 972
18/4 166 925 19/4 175 975
18/5 167 928 19/5 176 978
18/5 167 931 19/5 176 981
18/6 168 933 19/6 177 983
18/6 168 936 19/6 177 986
18/7 169 939 19/7 178 989
18/7 169 942 19/7 178 992
18/8 170 944 19/8 179 994
18/8 170 947 19/8 179 997
ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 8)

 

Γρόσια Μιλς
1/4 2
1/2 3
3/4 ή 1 5
1 1/2 8
2 10
2 1/2 ή 3 15
3 1/2 ή 4 20
4 1/2 25
5 ή 5 1/2 30
6 ή 6 1/2 35
7 ή 7 1/2 40
8 ή 8 1/2 45
9 ή 1 σελίνι 50

Όπου δικαίωμα, επιβάρυνση ή τέλος υπερβαίνει τα 9 γρόσια ή το 1 σελίνι, τέτοιο, δικαίωμα, επιβάρυνση ή τέλος μετατρέπονται ως ακολούθως:

(i) Για κάθε 9 γρόσια ή 1 σελίνι που περιλαμβάνονται στο δικαίωμα επιβάρυνση ή τέλος .. .. .. .. .. 50 μιλς

(ιι) Για το υπόλοιπο ποσό του δικαιώματος, επιβάρυνσης ή τέλους, μετά την αφαίρεση του μεγαλύτερου πολλαπλάσιου των 9 γροσίων ή 1 σελινιού που περιλαμβάνεται στο δικαίωμα, επιβάρυνση ή τέλος .. Όπως στον πιο πάνω

ΕΚΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - 1 ΑΡΓΥΡΑ ΚΕΡΜΑΤΑ

(Άρθρο 9)

Ι. ΑΡΓΥΡΑ ΚΕΡΜΑΤΑ

Κέρμα
Ποσό για το οποίο κυκλοφορεί το κέρμα Χιλιοστό τίτλου Πρότυπο Βάρος Περιθωριακή Ανοχή Χιλιοστό τίτλου
Μιλς Κόκκοι Γραμμάρια Βάρος
Κόκκοι Γραμμάρια
Τεμάχιο 45 γροσίων 250 925 436.36  28.27590 3.055   0.1980
Τεμάχιο 18 γροσίων 100 925 174.54  11.31036 1.222   0.0792
Τεμάχιο 9 γροσίων 50
925
87.27   5.65518 0.611   0.0396 }  4
Τεμάχιο 4 ½ γροσίων 25 925 43.63  2.82759 0.436   0.0283
Τεμάχιο 3 γροσίων 15 925 20.09  1.88506 0.291   0.0189
Σημείωση
66 του Ν48/63Τροποποιήσεις

66 του Ν.48/63 (Ο περί Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου Νόμος του 1963).-(1) Ο περί Νομίσματος Νόμος θα αναγιγνώσκηται, ερμηνεύηται και εφαρμόζηται υποκείμενος εις τα διατάξεις του παρόντος Νόμου και τας εν τω Δευτέρω Παραρτήματι εκτιθεμένας τροποποιήσεις.

(2) Εκτός εάν άλλως προκύπτει εκ του κειμένου, ή εκ της ημερομηνίας του συγκεκριμένου ζητήματος ή συναλλαγής, οιαδήποτε αναφορά γενομένη εν νόμω ή διοικητική πράξει εις “λίραν” ή “στερλίναν” ή οιανδήποτε υποδιαίρεσιν αυτών, θα ερμηνεύηται ως αναφορά εις κυπριακήν λίραν ή υποδιαίρεσιν αυτής ως προνοείται υπό του παρόντος Νόμου.

Σημείωση
16 του Ν. 110(Ι)/2004Κατάργηση του Κεφαλαίου 197

Ο περί Νομίσματος Νόμος (Κεφ.197)  καταργείται.

Σημείωση
17 του Ν. 110(Ι)/2004Έναρξη ισχύος του Ν. 110(Ι)/2004

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 110(Ι)/2004] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.