Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Οχληριών (Πορνεία) Νόμος.

Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό-

“πορνείο” σημαίνει οποιαδήποτε υποστατικά τα οποία χρησιμοποιούνται για σκοπούς τακτικής πορνείας.

Διαδικασία εναντίον προσώπου που διατηρεί πορνείο, κλπ.

3. Πρόσωπο το οποίο-

(α) διατηρεί ή διευθύνει ή ενεργεί ή βοηθά στη διεύθυνση πορνείου το οποίο προκαλεί οχληρία ή ενόχληση στο ευρύ κοινό ή στους ανθρώπους που διαμένουν ή κατέχουν περιουσία πλησίον του πορνείου ή

(β) ενώ είναι ο ενοικιαστής, μισθωτής, ή κάτοχος οποιωνδήποτε υποστατικών, εν γνώσει του επιτρέπει να χρησιμοποιούνται αυτά ή οποιοδήποτε μέρος αυτών ως πορνείο το οποίο προκαλεί τέτοια οχληρία ή ενόχληση όπως προαναφέρθηκε,

υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα λίρες, ή, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, σε φυλάκιση για οποιαδήποτε περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες, και σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες, ή, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, σε φυλάκιση για οποιαδήποτε περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες, και σε περίπτωση τρίτης ή μεταγενέστερης καταδίκης επιπρόσθετα με τη χρηματική αυτή ποινή ή φυλάκιση όπως προαναφέρθηκε, το Δικαστήριο δύναται να απαιτήσει από αυτό να υπογράψει εγγύηση με ή χωρίς εγγυητές, όπως το Δικαστήριο θεωρεί πρέπον, να είναι καλής διαγωγής για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες, και, σε περίπτωση που παραλείπει να υπογράψει τέτοια εγγύηση, δύναται να φυλακιστεί για τέτοια περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες επιπρόσθετα με την περίοδο φυλάκισης που προαναφέρθηκε.