ΜΕΡΟΣ VI ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Κλοπή
Ορισμός

255.-(1) Όποιος κλέβει, χωρίς τη συναίνεση του ιδιοκτήτη, που γίνεται με δόλιο τρόπο και χωρίς αξίωση δικαιώματος με καλή πίστη, αποκτά κατοχή και αποκομίζει ο,τιδήποτε που μπορεί να καταστεί αντικείμενο κλοπής με σκοπό, κατά το χρόνο της απόκτησης, να αποστερήσει τον ιδιοκτήτη μόνιμα από αυτό:

Νοείται ότι πρόσωπο δύναται να είναι ένοχο κλοπής οποιουδήποτε τέτοιου πράγματος, ανεξάρτητα του ότι κατέχει αυτό νόμιμα, αν είναι θεματοφύλακας ή συνιδιοκτήτης του, με δόλιο τρόπο σφετερίζεται αυτό για χρήση από τον ίδιο ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο παρά του ιδιοκτήτη.

(2) (α) Ο όρος “αποκτά κατοχή” περιλαμβάνει και το να αποκτά κατοχή-

(i) με τέχνασμα

(ii) με εκφοβισμό

(iii) με συνέπεια πλάνης του ιδιοκτήτη που είναι σε γνώση του αποκτώντα ότι κατοχή του αποκτώμενου αποκτήθηκε με τέτοιο τρόπο

(iv) με ανεύρεση, εφόσον κατά το χρόνο της ανεύρεσης αυτός που το βρήκε πιστεύει ότι ο ιδιοκτήτης μπορεί να ανακαλυφθεί με εύλογα διαβήματα

(β) ο όρος “αποκομίζει” περιλαμβάνει κάθε μετακίνηση οποιουδήποτε πράγματος από το χώρο τον οποίο αυτό κατέχει, προκειμένου όμως για πράγμα προσαρτημένο, μόνο αν αυτό αποσπάστηκε εντελώς.

(γ) ο όρος “ιδιοκτήτης” περιλαμβάνει και τον ιδιοκτήτη μέρους ή αυτόν που έχει κατοχή ή έλεγχο ή ειδική ιδιοκτησία πράγματος το οποίο δύναται να καταστεί αντικείμενο κλοπής.

(3) Δύναται να είναι αντικείμενο κλοπής κάθε πράγμα που έχει αξία και που ανήκει σε οποιοδήποτε πρόσωπο, προκειμένου όμως για πράγμα προσκολλημένο σε ακίνητο μετά το διαχωρισμό του από τέτοιο ακίνητο.

Ειδικές περιπτώσεις..

256.-(1) Δεν θεωρείται ως κλοπή από πράκτορα ή από αντιπρόσωπο η ενεχυρίαση ή η παραχώρηση δικαιώματος επίσχεσης αγαθών ή τίτλου ιδιοκτησίας σε αγαθά εμπιστευμένα σε αυτό για το σκοπό πώλησης ή με άλλο τρόπο, για χρηματικό ποσό που δεν υπερβαίνει το οφειλόμενο σε αυτό από τον αντιπροσωπευόμενο κατά το χρόνο της ενεχυρίασης ή της παραχώρησης του δικαιώματος επίσχεσης, μαζί με το ποσό συναλλαγματικής ή γραμματίου σε διαταγή, τα οποία αυτός αποδέκτηκε ή έκδωσε εκ μέρους ή για λογαριασμό του αντιπροσωπευόμενου.

(2) Όταν υπηρέτης, κατά παράβαση των διαταγών του κυρίου του, αφαιρεί από την κατοχή του, τρόφιμα για τη διατροφή ζώου που ανήκει στον κύριο ή που βρίσκεται στην κατοχή του κυρίου του, τέτοια αφαίρεση δεν θεωρείται κλοπή.

Κεφάλαια, κλπ. τα οποία κατέχονται δυνάμει εντολής

257. Όταν κάποιο πρόσωπο, είτε μόνο είτε από κοινού με άλλο, πάρει κάποιο  χρηματικό ποσό ή αξιόγραφο ή πληρεξούσιο έγγραφο πώλησης, υποθήκευσης, ενεχυρίασης ή άλλης διάθεσης οποιασδήποτε περιουσίας, η οποία δύναται να αποτελέσει αντικείμενο κλοπής ή όχι, με την εντολή σε κάθε μια περίπτωση όπως το χρηματικό αυτό ποσό ή μέρος αυτού ή οποιοδήποτε άλλο ποσό που λήφθηκε σε αντάλλαγμα αυτού ή μέρος αυτού ή το προϊόν, ή μέρος του προϊόντος τέτοιου αξιόγραφου, ή τέτοιας υποθήκης ή ενέχυρου ή άλλης διάθεσης, να διατεθεί για σκοπό ή να καταβληθεί σε πρόσωπο, όπως ορίζεται στην εντολή, το πιο πάνω χρηματικό ποσό και προϊόν θεωρούνται ότι ανήκουν στο πρόσωπο, για το οποίο λήφθηκε τέτοιο χρηματικό ποσό, αξιόγραφο ή πληρεξούσιο έγγραφο μέχρι να εκτελεστεί τέτοια εντολή.

Κεφάλαια, κλπ. που λήφθηκαν από αντιπροσώπους πώλησης

258. Όταν κάποιο πρόσωπο, είτε μόνο είτε από κοινού με άλλο, πάρει από άλλο οποιαδήποτε περιουσία με όρους οι οποίοι τον εξουσιοδοτούν να πωλήσει ή να διαθέσει αυτή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και τον εντέλλει να πληρώσει το προϊόν από την περιουσία, ολικά ή μερικά ή να δώσει λογαριασμό για αυτό ή να παραδώσει εκείνο που πήρε σε αντάλλαγμα της περιουσίας στο πρόσωπο από το οποίο λήφθηκε ή σε κάποιο άλλο πρόσωπο, το προϊόν αυτό από την περιουσία και ο,τιδήποτε έχει ληφθεί με αυτό τον τρόπο σε αντάλλαγμα αυτής θεωρούνται ότι ανήκουν στο πρόσωπο από το οποίο η περιουσία λήφθηκε με τέτοιο τρόπο, μέχρι να διατεθούν σύμφωνα με τους όρους με τους οποίους λήφθηκε η περιουσία, εκτός αν αυτοί διαλαμβάνουν ότι το προϊόν είναι δυνατόν να καταχωριστεί σε χρεωστικό πιστωτικό λογαριασμό μεταξύ αυτού και του προσώπου στο οποίο οφείλει να πληρώσει αυτό ή να δώσει λογαριασμό για αυτό και ότι η σχέση οφειλέτη-πιστωτή θα υφίσταται μόνο μεταξύ εκείνων που είναι σχετικά με αυτό.

Χρηματικό ποσό που λήφθηκε για λογαριασμό άλλου

259. Όταν κάποιο πρόσωπο, είτε μόνο είτε από κοινού με άλλο, πάρει κάποιο χρηματικό ποσό για λογαριασμό τρίτου, το ποσό αυτό θεωρείται ότι ανήκει στον τρίτο για λογαριασμό του οποίου λήφθηκε, εκτός αν λήφθηκε με τον όρο ότι δυνατόν να καταχωριστεί σε χρεωστικό πιστωτικό λογαριασμό και ότι η σχέση οφειλέτη-πιστωτή θα υφίσταται μόνο μεταξύ των μερών αναφορικά με το πιο πάνω ποσό.

Κλοπή από πρόσωπα που έχουν συμφέρον στο κλοπιμαίο

260. Όταν κάποιο πρόσωπο αποκτά κατοχή πράγματος ή σφετερίζεται πράγμα που μπορεί να κλαπεί, κάτω από περιστάσεις οι οποίες διαφορετικά θα υπαγόταν η πράξη σε κλοπή, είναι αδιάφορο ότι αυτός αποκτά ειδική ιδιοκτησία ή συμφέρον στο πράγμα ή είναι ο ιδιοκτήτης του πράγματος που έχει αποκτηθεί ή σφετεριστεί εφόσον σε αυτό αποκτά ειδική ιδιοκτησία ή έχει συμφέρον κάποιο τρίτο πρόσωπο ή είναι μισθωτής του πράγματος ή είναι ένας από τους συνιδιοκτήτες του ή είναι διευθυντής ή είναι αξιωματούχος οργανισμού ή εταιρείας ή οργάνωσης που έχουν την κυριότητα του πράγματος που έχει αποκτηθεί ή που έχει σφετεριστεί.

Κλοπή μεταξύ συζύγων

261. Όποιος, από τους συζύγους που συμβιώνουν, προκαλεί ο καθένας από αυτούς να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πράγμα το οποίο γνωρίζει ότι ανήκει στον άλλο με τέτοιο τρόπο ο οποίος θα συνιστά κλοπή αν δεν ήταν συζευγμένοι, θεωρείται ότι έχει κλέψει το πράγμα και δύναται να κατηγορηθεί για κλοπή.

Γενική ποινή κλοπής

262. Αυτός που κλέβει ο,τιδήποτε το οποίο δύναται να κλαπεί, είναι ένοχος του κακουργήματος της κλοπής και υπόκειται σε φυλάκιση τριών χρόνων, εκτός αν λόγω των περιστάσεων της κλοπής ή της φύσης του πράγματος που κλάπηκε, προβλέπεται κάποια άλλη ποινή.

Κλοπή διαθήκης

263. Αν αυτό που κλάπηκε είναι έγγραφο τελευταίας βούλησης, ανεξάρτητα αν ο διαθέτης ζει ή πέθανε, ο υπαίτιος υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων.

Κλοπή υλικού που διαβιβάζεται ταχυδρομικώς κλπ.

264. Αν αυτό που κλάπηκε είναι υλικό που διαβιβάζεται ταχυδρομικώς ή οποιοδήποτε κινητό, χρήματα ή αξιόγραφο, που περιέχονται σε τέτοιο υλικό, ο υπαίτιος υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων.

Κλοπή ζώων, προϊόντων, κλπ.

265.-(1) Αν αυτό που κλάπηκε είναι ένα από τα ακόλουθα, δηλαδή άλογο, φοράδα, μουνούχος, γαϊδούρι, μουλάρι, καμήλα, ταύρος, αγελάδα, βόδι, κριάρι, αρνί, ευνουχισμένο αρνί, γίδα ή χοίρος, ή νεογνό τέτοιου ζώου, ή γεωργική σοδειά ή καρποί, ο υπαίτιος υπόκειται σε φυλάκιση πέντε χρόνων.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 8 δεν εφαρμόζονται σε ποινική δίωξη δυνάμει του άρθρου αυτού για κλοπή γεωργικής σοδειάς ή καρπών ή προϊόντων γης ή δένδρου εγγεγραμμένου επί ονόματι άλλου προσώπου, εκτός αν ο κατηγορούμενος αποδείξει με τέτοιο τρόπο που να ικανοποιεί το Δικαστήριο ότι-

(α) αγόρασε ή απέκτησε από διανομή, ανταλλαγή, αιτία θανάτου ή λόγω γάμου αυτή τη γη ή δένδρο από τον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη ή τους κληρονόμους του ή

(β) η σοδειά αυτή, ή οι καρποί αν και τα προϊόντα γης ή δένδρου είναι με τέτοιο τρόπο εγγεγραμμένα, έχουν αποκτηθεί νόμιμα από αυτό.

Κλοπή από το πρόσωπο που έπαθε κλοπή αγαθών στη διαμετακόμιση κλπ.

266. Αν διαπραχτεί κλοπή με οποιαδήποτε από τις πιο κάτω περιστάσεις δηλαδή-

(α) αν το πράγμα κλαπεί από άλλο πρόσωπο

(β) αν το πράγμα κλαπεί σε κατοικία και η αξία του υπερβαίνει τις πέντε λίρες ή ο υπαίτιος κατά ή αμέσως πριν ή μετά το χρόνο της κλοπής χρησιμοποιεί βία ή απειλεί να χρησιμοποιήσει βία σε οποιοδήποτε πρόσωπο που βρίσκεται στην κατοικία

(γ) αν το πράγμα κλαπεί από οποιοδήποτε είδος σκάφους ή οχήματος ή χώρου ή τόπου αποθήκευσης, που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ή φύλαξη αγαθών στη διαμετακόμιση

(δ) αν αυτό, που κλάπηκε είναι προσάρτημα ή μέρος σιδηροδρόμου

(ε) αν το πράγμα κλαπεί από σκάφος που βρίσκεται σε κίνδυνο το οποίο ναυάγησε ή παρεκτράπηκε

(στ) αν το πράγμα κλαπεί από δημόσιο γραφείο, όπου βρίσκεται κατατεθειμένο ή φυλάγεται

(ζ) αν ο υπαίτιος, με σκοπό διάπραξης του ποινικού αδικήματος ανοίξει με κλειδί ή άλλο όργανο, κλειδωμένο δωμάτιο, κιβώτιο ή άλλο δοχείο,

ο υπαίτιος υπόκειται σε φυλάκιση πέντε χρόνων.

Κλοπή από δημόσιους λειτουργούς

267. Αν ο υπαίτιος κλοπής είναι δημόσιος λειτουργός, αυτό που κλάπηκε είναι κρατική περιουσία ή πράγμα που περιήλθε στην κατοχή του υπαίτιου από τη θέση την οποία κατέχει, αυτός υπόκειται σε φυλάκιση δεκατεσσάρων χρόνων.

Κλοπή από γραμματείς και υπηρέτες

268. Αν ο υπαίτιος κλοπής είναι γραμματέας ή υπηρέτης, αυτό που κλάπηκε είναι περιουσία του εργοδότη του ή πράγμα που περιήλθε στην κατοχή του υπαίτιου για λογαριασμό του εργοδότη του, αυτός υπόκειται σε φυλάκιση δεκατεσσάρων χρόνων.

Κλοπή από διευθυντές ή αξιωματούχους εταιρειών

269. Αν ο υπαίτιος κλοπής είναι διευθυντής ή αξιωματούχος οργανισμού ή εταιρείας, αυτό που κλάπηκε είναι περιουσία του οργανισμού ή της εταιρείας, αυτός υπόκειται σε φυλάκιση δεκατεσσάρων χρόνων.

Κλοπή από αντιπροσώπους κλπ.

270. Αν αυτό που κλάπηκε είναι ένα από τα ακόλουθα πράγματα, δηλαδή-

(α) περιουσία που λήφθηκε από τον υπαίτιο με πληρεξουσιότητα για να τη διαθέσει

(β) περιουσία εμπιστευμένη στον υπαίτιο, είτε σε μόνο του, είτε μαζί με άλλο, για την ασφαλή φύλαξη από αυτό, ή χρήση, πληρωμή, ή παράδοση αυτής ή μέρους της ή οποιουδήποτε προϊόντος που απορρέει από τη διάθεση, για οποιοδήποτε σκοπό ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο

(γ) περιουσία που λήφθηκε από τον υπαίτιο, είτε από μόνο του, είτε μαζί με άλλο εκ μέρους ή για λογαριασμό τρίτου

(δ) το προϊόν, ολόκληρο ή μέρος, αξιογράφου που λήφθηκε από τον υπαίτιο με εντολή όπως το προϊόν από αυτό να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε σκοπό ή να πληρωθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο όπως ορίζεται στην εντολή

(ε) το προϊόν, ολόκληρο ή μέρος, το οποίο απορρέει από τη διάθεση περιουσίας, το οποίο λήφθηκε από τον υπαίτιο δυνάμει πληρεξουσιότητας για τέτοια διάθεση,  εφόσον η πληρεξουσιότητα δόθηκε στον υπαίτιο με εντολή το πιο πάνω ποσό να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε σκοπό ή να πληρωθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο όπως ορίζεται στην εντολή,

ο υπαίτιος υπόκειται σε φυλάκιση δεκατεσσάρων χρόνων.

Κλοπή από ενοικιαστή

271. Αν αυτό που κλάπηκε είναι προσάρτημα σε ακίνητο ή κινητό που ενοικιάστηκε στον υπαίτιο για χρήση μαζί με την ενοικιασμένη κατοικία ή δωμάτιο, η αξία του υπερβαίνει τις πέντε λίρες, ο υπαίτιος υπόκειται σε φυλάκιση τριών χρόνων.

Κλοπή μετά από προηγούμενη καταδίκη

272.-(1) Αν ο υπαίτιος, πριν από τη διάπραξη της κλοπής καταδικάστηκε για κλοπή που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 262, υπόκειται σε φυλάκιση πέντε χρόνων.

(2) Αν ο υπαίτιος, πριν από τη διάπραξη κλοπής σύμφωνα με το άρθρο 265, καταδικάστηκε για κλοπή που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο αυτό, υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων.

Ποινικά Αδικήματα συγγενή με Κλοπή
Απόκρυψη μητρώων ή αρχείων

273. Όποιος, με σκοπό καταδολίευσης, αποκρύβει ή αφαιρεί από το χώρο κατάθεσης αυτού, μητρώο ή αρχείο του οποίου η τήρηση εξουσιοδοτείται ή απαιτείται σύμφωνα με το νόμο για βεβαίωση ή καταχώριση του τίτλου σε οποιαδήποτε περιουσία ή για καταχώριση, γεννήσεων, βαπτίσεων, γάμων, θανάτων ή τάφων ή αντίγραφο μέρους τέτοιου μητρώου ή αρχείου το οποίο απαιτείται σύμφωνα με το νόμο να αποσταλεί σε δημόσιο γραφείο, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων.

Απόκρυψη διαθήκης

274. Όποιος, με σκοπό καταδολίευσης αποκρύβει έγγραφο τελευταίας βούλησης, ανεξάρτητα αν ο διαθέτης ζει ή απέθανε, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων.

Απόκρυψη εγγράφων

275. Όποιος, με σκοπό καταδολίευσης, αποκρύβει ολόκληρο ή μέρος εγγράφου το οποίο είναι αποδεικτικό τίτλου ή άλλου δικαιώματος σε γη, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση τριών χρόνων.

Ζωοκτονία με σκοπό κλοπής

276. Όποιος, φονεύει ζώο το οποίο μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο κλοπής, με σκοπό κλοπής του δέρματος ή του πτώματος ζώου ή μέρους από αυτά, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται στην ίδια ποινή ωσάν είχε κλέψει τέτοιο ζώο.

Αποχωρισμός πράγματος με σκοπό κλοπής

277. Όποιος καθιστά κάποιο πράγμα κινητό με σκοπό να το κλέψει, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται στην ίδια ποινή ωσάν είχε κλέψει το πράγμα μετά τη μετατροπή του σε κινητό πράγμα.

Δόλιες ενέργειες σε ορυκτά στα μεταλλεία

278. Όποιος αποκτά κατοχή, αποκρύβει ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει μετάλλευμα, μέταλλο ή ορυκτό εντός ή γύρω από το μεταλλείο, με σκοπό καταδολίευσης οποιουδήποτε προσώπου, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση πέντε χρόνων.

Δόλια ιδιοποίηση ενέργειας ή τρεχούμενου ύδατος

279.-(1) Όποιος με δόλιο τρόπο αφαιρεί ή παροχετεύει για δική του χρήση ή για χρήση κάποιου άλλου, μηχανική, φωτιστική ή ηλεκτρική ενέργεια, που παράγεται από μηχανή, συσκευή ή ύλη που ανήκει σε άλλο, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση πέντε χρόνων.

(2) Όποιος με δόλιο τρόπο αφαιρεί ή παροχετεύει για δική του χρήση ή για χρήση κάποιου άλλου τρεχούμενο νερό που ανήκει σε άλλο, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση πέντε χρόνων.

Αξιόποινη Παράνομη Είσοδος
Είσοδος σε ξένη περιουσία με σκοπό διάπραξης ποινικού αδικήματος, κλπ.

280. Όποιος εισέρχεται σε περιουσία που είναι στην κατοχή άλλου, με σκοπό διάπραξης ποινικού αδικήματος που τιμωρείται σύμφωνα με τον Κώδικα αυτό ή με οποιοδήποτε άλλο νόμο που ισχύει στη Δημοκρατία ή με σκοπό εκφοβισμού, εξύβρισης ή όχλησης του κατόχου τέτοιας περιουσίας ή όποιος, αφού εισέρθει νόμιμα σε τέτοια περιουσία, παραμένει σε αυτή παράνομα, με σκοπό εκφοβισμού, εξύβρισης ή όχλησης του κατόχου τέτοιας περιουσίας ή με σκοπό διάπραξης ποινικού αδικήματος που τιμωρείται σύμφωνα με τον Κώδικα αυτό ή με οποιοδήποτε άλλο νόμο που ισχύει στη Δημοκρατία, είναι ένοχος πλημμελήματος και υπόκειται σε φυλάκιση δύο χρόνων.

Παράνομη κατοχή, καλλιέργεια, νομή ή χρήση

281.-(1) Όποιος κατέχει, καλλιεργεί, νέμεται ή χρησιμοποιεί με οποιοδήποτε τρόπο-

(α) γη εγγεγραμμένη επί ονόματι άλλου

(β) γη, σχετικά με την οποία κατατέθηκε στο Κτηματολογικό Γραφείο σύμβαση πώλησης, δυνάμει των διατάξεων του περί Πωλήσεως Γαιών (Ειδική Εκτέλεσις) Νόμου, από τον αγοραστή αυτής,

χωρίς τη συναίνεση του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη ή των κληρονόμων του ή του αγοραστή από τους κληρονόμους του, ανάλογα με την περίπτωση, είναι ένοχος πλημμελήματος και υπόκειται σε φυλάκιση δύο χρόνων ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 8 δεν εφαρμόζονται σε ποινική δίωξη που ασκήθηκε δυνάμει του άρθρου αυτού, εκτός αν ο κατηγορούμενος αποδείξει με τέτοιο τρόπο που να ικανοποιεί το Δικαστήριο ότι αυτός αγόρασε ή απέκτησε από διανομή, ανταλλαγή, αιτία θανάτου ή λόγω γάμου τη γη αυτή από τον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη ή από τους κληρονόμους του.

Ληστεία και Εκβίαση
Ορισμός ληστείας

282. Όποιος κλέβει κάτι και κατά ή αμέσως πριν ή αμέσως μετά το χρόνο της κλοπής, χρησιμοποιεί ή απειλεί να χρησιμοποιήσει πραγματική βία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου ή περιουσίας, με σκοπό απόκτησης ή κατακράτησης εκείνου που εκλάπηκε ή με σκοπό αποτροπής ή εξουδετέρωσης αντίστασης που προβάλλεται εναντίον της κλοπής ή κατακράτησης αυτού, είναι ένοχος του κακουργήματος της ληστείας.

Ποινή ληστείας

283. Όποιος διαπράττει το ποινικό αδίκημα της ληστείας υπόκειται σε φυλάκιση δεκατεσσάρων χρόνων. Αν ο υπαίτιος είναι οπλισμένος με επικίνδυνο ή επιθετικό όπλο ή όργανο ή συνοδεύεται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή αν κατά ή αμέσως πριν ή αμέσως μετά το χρόνο της ληστείας, τραυματίσει, κτυπήσει, πλήξει ή χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε άλλη μορφή σωματικής βίας εναντίον άλλου, αυτός υπόκειται στην ποινή της φυλάκισης διά βίου.

Απόπειρα ληστείας

284. Όποιος επιτίθεται εναντίον άλλου με σκοπό κλοπής και κατά ή αμέσως πριν ή αμέσως μετά το χρόνο της επίθεσης, χρησιμοποιεί ή απειλεί να χρησιμοποιήσει πραγματική βία εναντίον οποιουδήποτε προσώπο ή περιουσίας, με σκοπό απόκτησης του πράγματος στο οποίο αποβλέπει η κλοπή, ή με σκοπό αποτροπής ή εξουδετέρωσης αντίστασης που προβάλλεται εναντίον της κλοπής αυτού, είναι  ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων.

Αν ο υπαίτιος είναι οπλισμένος με επικίνδυνο ή επιθετικό όπλο ή όργανο ή συνοδεύεται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή αν κατά ή αμέσως πριν ή αμέσως μετά το χρόνο της επίθεσης, τραυματίσει, κτυπήσει, πλήξει ή χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε άλλη μορφή σωματικής βίας εναντίον άλλου, αυτός υπόκειται στην ποινή της φυλάκισης διά βίου.

Επίθεση με σκοπό κλοπής

285. Όποιος επιτίθεται εναντίον άλλου με σκοπό κλοπής, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση τριών χρόνων.

Είσοδος ενόπλου σε ξένη περιουσία με σκοπό κλοπής

286. Όποιος εισέρχεται στην περιουσία άλλου με σκοπό κλοπής, οπλισμένος με επικίνδυνο ή επιθετικό όπλο ή όργανο ή συνοδευόμενος από ένα ή περισσότερα πρόσωπα, κάτω από περιστάσεις που δικαιολογούν εύλογη ανησυχία ότι θα χρησιμοποιήσει βία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για προώθηση τέτοιου σκοπού ή με σκοπό απόδρασης ή διευκόλυνσης της απόδρασης του, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση πέντε χρόνων.

Απαίτηση περιουσίας με γραπτές απειλές

287. Όποιος, με σκοπό να αποσπάσει ή να προσποριστεί ο,τιδήποτε από άλλο, και ενώ γνωρίζει το περιεχόμενο του γραπτού, συντελεί ώστε να πάρει από άλλο γραπτό με το οποίο απαιτείται ο,τιδήποτε από οποιοδήποτε χωρίς εύλογη ή πιθανή αιτία και με το οποίο απειλείται να προξενηθεί βλάβη ή οποιοδήποτε είδος ζημιάς εναντίον άλλου, είτε από τον υπαίτιο είτε από τρίτο, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τέτοια απαίτηση, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση δεκατεσσάρων χρόνων.

Απόπειρα εκβίασης με απειλές

288. Όποιος με σκοπό να αποσπάσει ή να προσποριστεί ο,τιδήποτε από άλλο-

(α) κατηγορεί ή απειλεί να κατηγορήσει άλλο ότι διάπραξε κακούργημα ή πλημμέλημα ή ότι έκαμε πρόταση σε άλλο ή απείλησε άλλο για υποκίνηση αυτού να διαπράξει ή να επιτρέψει τη διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος ή

(β) απειλεί ότι οποιοδήποτε πρόσωπο θα κατηγορηθεί από άλλο για κακούργημα ή πλημμέλημα ή για οποιαδήποτε τέτοια πράξη ή

(γ) ενώ γνωρίζει το περιεχόμενο αυτού, συντελεί ώστε να ληφθεί από άλλο γραπτό το οποίο περιέχει κατηγορία ή απειλή όπως αναφέρεται πιο πάνω,

είναι ένοχος κακουργήματος και αν η κατηγορία ή η απειλή κατηγορίας αφορά-

(i) ποινικό αδίκημα για το οποίο δύναται να επιβληθεί η θανατική ποινή ή η ποινή φυλάκισης διά βίου ή

(ii) οποιοδήποτε από τα ποινικά αδικήματα που ορίζονται στα άρθρα 144 μέχρι 177 (περιλαμβανόμενων και των δύο) ή σε απόπειρα διάπραξης τέτοιου αδικήματος ή

(iii) επίθεση με σκοπό να έρθει σε παρά φύση συνουσία με άλλο ή παράνομη και άσεμνη επίθεση εναντίον άντρα ή

(iv) πρόταση ή απειλή που γίνεται σε άλλο για υποκίνηση αυτού να διαπράξει ή να επιτρέψει τη διάπραξη οποιουδήποτε από τα ποινικά αδικήματα που αναφέρονται πιο πάνω,

ο υπαίτιος υπόκειται σε φυλάκιση δεκατεσσάρων χρόνων.

Σε κάθε άλλη περίπτωση ο υπαίτιος υπόκειται σε φυλάκιση τριών χρόνων.

Είναι αδιάφορο κατά πόσο ο κατηγορηθείς ή ο απειληθείς κατηγορηθεί, ότι διάπραξε ή όχι το ποινικό αδίκημα ή την πράξη για την οποία κατηγορείται ή απειλείται να κατηγορηθεί.

Να επιφέρει με απειλές την εκτέλεση εγγράφων, κλπ.

289. Όποιος, με σκοπό καταδολίευσης και με τη χρήση παράνομης βίας εναντίον ή με τον περιορισμό άλλου προσώπου ή με την απειλή τέτοιας βίας ή περιορισμού ή με τη διατύπωση ή απειλής διατύπωσης κατηγορίας εναντίον άλλου για τη διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος ή με την πρόταση σε άλλο ή με απειλή άλλου για υποκίνηση αυτού να διαπράξει ή να επιτρέψει τη διάπραξη ποινικού αδικήματος, εξαναγκάζει ή υποκινεί άλλο-

(α) να εκτελέσει, εκδώσει, αποδεχτεί, οπισθογραφήσει, μεταβάλει ή καταστρέψει ολόκληρο ή μέρος, αξιόγραφο ή

(β) να γράψει, αποτυπώσει, ή επιθέσει όνομα ή σφραγίδα σε χαρτί ή περγαμηνή, με σκοπό να καταστεί αυτό μετά από αυτά ή να μετατραπεί σε αξιόγραφο ή να τύχει της χρήσης ή της μεταχείρισης αξιογράφου,

είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση δεκατεσσάρων χρόνων.

Απαίτηση περιουσίας με απειλές με σκοπό κλοπής

290. Όποιος με σκοπό κλοπής πολύτιμου πράγματος απαιτεί αυτό από άλλο, με απειλές ή βία, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση πέντε χρόνων.

Εκβίαση

290Α.—(1) Πρόσωπο το οποίο με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος, εξαναγκάζει κάποιον,  με βία ή με απειλή, σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή από την οποία επέρχεται ζημιά στην περιουσία του εξαναγκαζομένου ή άλλου προσώπου, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δεκατέσσερα (14) έτη.

(2) Όποιος αποπειράται να διαπράξει το αδίκημα κατά παράβαση του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.

Διάρρηξη κατά τη Διάρκεια Νύκτας, Διάρρηξη και παρόμοια Ποινικά Αδικήματα
Ορισμοί

291. Όποιος διαρρήχνει οποιοδήποτε μέρος κτιρίου, εξωτερικό ή εσωτερικό ή ανοίγει με ξεκλείδωμα, έλξη, ώθηση, ανύψωση ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, θύρα, παράθυρο, παραθυρόφυλλο, πόρτα υπογείου ή άλλο πράγμα προορισμένο για το κλείσιμο ή για την κάλυψη ανοίγματος σε κάποιο κτίριο ή άνοιγμα που επιτρέπει τη δίοδο από ένα μέρος του κτιρίου σε άλλο, θεωρείται ότι διαρρήχνει το κτίριο.

Κάποιο πρόσωπο θεωρείται ότι εισέρχεται σε κτίριο αμέσως όταν οποιοδήποτε μέρος του σώματος του ή οποιοδήποτε μέρος οργάνου που χρησιμοποιείται από αυτό, βρίσκεται εντός του κτιρίου.

Εκείνος που επιτυγχάνει την είσοδο του σε κτίριο με τη χρήση απειλής για αυτό το σκοπό ή με τέχνασμα ή με τη συμπαιγνία μαζί με άλλο που βρίσκεται στο κτίριο ή αυτός που εισέρχεται από την καπνοδόχο ή από άλλη τρύπα του κτιρίου η οποία παραμένει μόνιμα ανοικτή για κάποιο αναγκαίο σκοπό, δεν προορίζεται όμως να χρησιμοποιείται συνήθως ως μέσο εισόδου, θεωρείται ότι διάρρηξε και ότι εισήλθε στο κτίριο.

Διάρρηξη και διάρρηξη κατά τη διάρκεια νύχτας

292. Όποιος-

(α) διαρρήχνει και εισέρχεται σε κτίριο, αντίσκηνο ή σκάφος το οποίο χρησιμοποιείται ως κατοικία ανθρώπων ή σε κτίριο που χρησιμοποιείται ως χώρος λατρείας, με σκοπό διάπραξης κακουργήματος σε αυτό ή

(β) αν εισέλθει σε κτίριο, αντίσκηνο ή σκάφος που χρησιμοποιείται ως κατοικία ανθρώπων ή σε κτίριο που χρησιμοποιείται ως χώρος λατρείας, με σκοπό διάπραξης κακουργήματος σε αυτό ή αν διάπραξε κακούργημα σε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω, διαρρήχνει αυτό και εξέρχεται από αυτό,

είναι ένοχος του κακουργήματος της διάρρηξης και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων.

Αν το ποινικό αδίκημα διαπράττεται κατά τη διάρκεια νύχτας, αυτό καλείται διάρρηξη κατά τη διάρκεια νύχτας, ο δε υπαίτιος υπόκειται σε φυλάκιση δέκα χρόνων.

Είσοδος σε κατοικία με σκοπό διάπραξης κακουργήματος

293. Όποιος εισέρχεται, ή βρίσκεται σε κτίριο, αντίσκηνο ή σκάφος που χρησιμοποιείται ως κατοικία ανθρώπων ή σε κτίριο που χρησιμοποιείται ως χώρος λατρείας, με σκοπό διάπραξης κακουργήματος σε αυτό, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση πέντε χρόνων.

Αν το ποινικό αδίκημα διαπράττεται κατά τη διάρκεια νύχτας, ο υπαίτιος υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων.

Διάρρηξη κτιρίου και διάπραξη κακουργήματος

294. Όποιος-

(α) διαρρήχνει και εισέρχεται σε σχολικό κτίριο, κατάστημα, αποθήκη, γραφείο ή λογιστήριο ή σε κτίριο που συνορεύει με κατοικία και που κατέχεται  μαζί με αυτό όμως δεν αποτελεί τμήμα της και διαπράττει κάποιο κακούργημα σε αυτά ή

(β) αν διάπραξε κάποιο κακούργημα σε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω αναφερόμενα, διαρρήχνει αυτό και εξέρχεται από αυτό,

είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων.

Διάρρηξη κτιρίου με σκοπό διάπραξης κακουργήματος

295. Όποιος διαρρήχνει και εισέρχεται σε σχολικό κτίριο, κατάστημα, αποθήκη, γραφείο ή λογιστήριο ή σε κτίριο που συνορεύει με κατοικία και που κατέχεται μαζί με αυτό, όμως δεν αποτελεί τμήμα της, με σκοπό διάπραξης κακουργήματος σε αυτό, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση πέντε χρόνων.

Πρόσωπο που καταλαμβάνεται οπλισμένο, κλπ., με σκοπό διάπραξης κακουργήματος

296. Όποιος ενδέχεται να βρεθεί κάτω από οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιστάσεις, δηλαδή-

(α) οπλισμένος με επικίνδυνο ή επιθετικό όπλο ή όργανο με σκοπό διάρρηξης ή εισόδου σε κατοικία και διάπραξης κακουργήματος σε αυτή

(β) οπλισμένος όπως αναφέρθηκε πιο πάνω κατά την διάρκεια νύχτας, με σκοπό διάρρηξης ή εισόδου σε οποιοδήποτε κτίριο και διάπραξης κακουργήματος σε αυτό

(γ) έχει στην κατοχή του διαρρηκτικό όργανο κατά τη διάρκεια νύχτας, χωρίς νόμιμη δικαιολογία γι αυτό, της οποίας φέρει και το βάρος της απόδειξης

(δ) έχει στην κατοχή του τέτοιο όργανο κατά τη διάρκεια ημέρας με σκοπό διάπραξης κακουργήματος

(ε) έχει το πρόσωπο του καλυμμένο με προσωπίδα ή μαυρισμένο ή είναι με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μεταμφιεσμένος, με σκοπό διάπραξης κακουργήματος

(στ) σε οποιοδήποτε κτίριο κατά τη διάρκεια νύχτας με σκοπό διάπραξης κακουργήματος σε αυτό ή

(ζ) σε οποιοδήποτε κτίριο κατά τη διάρκεια ημέρας με σκοπό διάπραξης κακουργήματος σε αυτό, αφού πάρει προφυλάξεις για την απόκρυψη  της παρουσίας του,

είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται-

(i) σε περίπτωση καταδίκης δυνάμει της παραγράφου (α), (β), (γ), (ε) ή (στ) σε φυλάκιση πέντε χρόνων

(ii) σε περίπτωση καταδίκης δυνάμει της παραγράφου (δ) ή (ζ), σε φυλάκιση τριών χρόνων.

Αν ο υπαίτιος καταδικάστηκε προηγουμένως για κακούργημα που αφορά περιουσία, αυτός υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων.

Ψευδείς Παραστάσεις
Ορισμός ψευδών παραστάσεων

297. Ψευδής παράσταση είναι οποιαδήποτε παράσταση γεγονότος, παρελθόντος ή παρόντος, που γίνεται με λόγια, με έγγραφο ή με συμπεριφορά, η οποία είναι ψευδής στην πραγματικότητα και την οποία εκείνος που παριστάνει γνωρίζει ότι είναι ψευδής ή δεν πιστεύει ότι είναι αληθινή.

Εξασφάλιση αγαθών με ψευδείς παραστάσεις

298. (1) Όποιος με οποιαδήποτε ψευδή παράσταση και με σκοπό καταδολίευσης, αποκτά από άλλο ο,τιδήποτε που δύναται να αποτελέσει αντικείμενο κλοπής, ή αποτελέσει αντικείμενο κλοπής, ή υποκινεί άλλο να παραδώσει σε οποιοδήποτε πρόσωπο τέτοιο πράγμα, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση πέντε χρόνων.

(2) Όποιος αποπειράται να διαπράξει το αδίκημα που ορίζεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση πέντε χρόνων.

Εξασφάλιση εκτέλεσης αξιογράφου με ψευδείς παραστάσεις

299. Όποιος, με οποιαδήποτε ψευδή παράσταση και με σκοπό καταδολίευσης, υποκινεί άλλο να εκτελέσει, εκδώσει, αποδεχτεί, οπισθογραφήσει, μεταβάλει ή καταστρέψει ολόκληρο ή μέρος, αξιόγραφο ή να γράψει, αποτυπώσει ή να επιθέσει όνομα ή σφραγίδα σε χαρτί ή περγαμηνή, με σκοπό όπως μετά από αυτό να καταστεί αυτό ή να μετατραπεί σε αξιόγραφο ή να τύχει της χρήσης ή της μεταχείρισης αξιογράφου, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση πέντε χρόνων.

Απάτη

300. Όποιος με δόλιο τέχνασμα ή επινόημα αποκτά από άλλο ο,τιδήποτε που δύναται να αποτελέσει αντικείμενο κλοπής, ή υποκινεί άλλο να παραδώσει σε οποιοδήποτε πρόσωπο χρήματα ή αγαθά ή χρηματικό ποσό μεγαλύτερο από εκείνο το οποίο θα πληρωνόταν ή ποσότητα αγαθών μεγαλύτερη από εκείνη η οποία θα παραδιδόταν αν δεν χρησιμοποιείτο τέτοιο τέχνασμα ή επινόημα, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση πέντε χρόνων.

Σχέδιο προώθησης πυραμίδας

300Α.(1)  Πρόσωπο το οποίο-

(α) Οργανώνει, διευθύνει, λειτουργεί ή προωθεί σχέδιο προώθησης πυραμίδας, ή

(β) παρακινεί ή αποπειράται να παρακινήσει άλλο πρόσωπο όπως συμμετάσχει σε σχέδιο προώθησης πυραμίδας, ή

(γ) παρά το ότι γνωρίζει ότι συγκεκριμένο σχέδιο αποτελεί σχέδιο προώθησης πυραμίδας συμμετέχει σ’ αυτό,

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή  φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€200.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Για σκοπούς στοιχειοθέτησης του προβλεπόμενου στο εδάφιο (1) αδικήματος δεν λαμβάνεται υπόψη κατά πόσο-

(α) Το προβλεπόμενο στο σχέδιο προώθησης πυραμίδας χρηματικό ποσό ή χρηματικά αποτιμώμενο είδος δόθηκε ή αναμένεται να δοθεί εντός ή εκτός της Δημοκρατίας, ή

(β) το αντάλλαγμα θα εδίδετο ή δόθηκε εντός ή εκτός της Δημοκρατίας, ή

(γ) η όποια διευθέτηση ή συμφωνία για συμμετοχή σε σχέδιο προώθησης πυραμίδας έχει γίνει προφορικά ή εγγράφως.

(3)Σε περίπτωση κατά την οποία στο σχέδιο προώθησης πυραμίδας προβλέπεται η προμήθεια προϊόντος, κατά την ποινική διαδικασία που διεξάγεται αναφορικά με αδίκημα που διαπράττεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο η ευκαιρία για τη λήψη ανταλλάγματος προέρχεται κατά κύριο λόγο από την εισαγωγή νέων προσώπων στο σχέδιο, δύναται να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες:

(α) Η έμφαση η οποία δίδεται κατά την προώθηση του σχεδίου προώθησης πυραμίδας στην απόκτηση του προϊόντος, συγκρινόμενη με την έμφαση η οποία δίδεται στο αντάλλαγμα που προέρχεται από την εισαγωγή νέων προσώπων στο σχέδιο·

(β) κατά πόσο το χρηματικό ποσό ή χρηματικά αποτιμώμενο είδος που καταβλήθηκε ή θα καταβληθεί για το προϊόν, είναι εύλογο σε σχέση με την αξία του ίδιου ή παρόμοιου προϊόντος που διατίθεται αλλού:

Νοείται ότι, για να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι εύλογο το χρηματικό ποσό ή χρηματικά αποτιμώμενο είδος που καταβλήθηκε ή θα καταβληθεί για το προϊόν σε σχέση με την αξία του ίδιου ή παρόμοιου προϊόντος που διατίθεται αλλού, δύναται να λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων, η ποιότητα των σχετικών προϊόντων και οποιεσδήποτε υπηρεσίες συνδέονται με αυτά.

(4) Σε περίπτωση που κατά την ποινική διαδικασία, η αλήθεια πραγματικών ισχυρισμών του κατηγορουμένου τίθεται υπό αμφισβήτηση και αυτός δεν αποδεικνύει, στη βάση του ισοζυγίου των πιθανοτήτων, ότι οι ισχυρισμοί του αυτοί είναι αληθείς, το Δικαστήριο δύναται να θεωρήσει τούτους ως αναληθείς.

(5) Συμφωνία μεταξύ προσώπου που προωθεί σχέδιο προώθησης πυραμίδας και άλλου  προσώπου είναι άκυρη και χωρίς οποιαδήποτε έννομη συνέπεια στην έκταση που απαιτεί ή προβλέπει πληρωμή χρημάτων ή οποιουδήποτε χρηματικά αποτιμώμενου είδους.

(6) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου –

«σχέδιο προώθησης πυραμίδας» σημαίνει σχέδιο με βάση το οποίο πρόσωπο καταβάλλει χρηματικό ποσό ή χρηματικά αποτιμώμενο είδος για να έχει την ευκαιρία να λάβει αντάλλαγμα που κατά κύριο λόγο προέρχεται από την εισαγωγή νέων προσώπων στο σχέδιο, παρά από την παροχή ή κατανάλωση προϊόντος, ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή μη πρόνοιας στο σχέδιο αυτό που προβλέπει την προμήθεια προϊόντος ή της λήψης ή μη ανταλλάγματος από το πιο πάνω πρόσωπο.

Εξασφάλιση πίστωσης, κλπ. με ψευδείς παραστάσεις

301. Όποιος-

(α) κατά τη σύναψη χρέους ή με την ανάληψη υποχρέωσης, εξασφαλίζει πίστωση με οποιαδήποτε ψευδή παράσταση ή με άλλο δόλιο μέσο ή

(β) με σκοπό καταδολίευσης των πιστωτών του ή κάποιου από αυτούς, δωρίζει, παραδίδει ή μεταβιβάζει ή επιβαρύνει την περιουσία του ή προκαλεί τη διενέργεια οποιουδήποτε από αυτά ή

(γ) με σκοπό καταδολίευσης των πιστωτών του, αποκρύβει ή μετακινεί οποιοδήποτε μέρος της περιουσίας του, μετά την έκδοση ή εντός των δύο μηνών των προηγούμενων από την έκδοση εναντίον του μη ικανοποιηθείσης δικαστικής απόφασης ή διάταγμα για πληρωμή χρημάτων,

είναι ένοχος πλημμελήματος και υπόκειται σε φυλάκιση τριών χρόνων.

Συνωμοσία για καταδολίευση

302. Όποιος συνωμοτεί με άλλο, όπως με απάτη ή με άλλο δόλιο μέσο, επηρεάσει την αγοραία τιμή πράγματος που πωλείται δημόσια, ή να καταδολιεύσει το κοινό ή οποιοδήποτε πρόσωπο, συγκεκριμένο ή όχι ή να αποσπάσει με εκβιασμό οποιαδήποτε περιουσία από άλλο πρόσωπο, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση πέντε χρόνων.

Απάτη κατά την πώληση ή υποθήκευση περιουσίας

303. (1) Όποιος, είναι πωλητής περιουσίας ή ενυπόθηκος οφειλέτης, ή είναι δικηγόρος, ή αντιπρόσωπος αυτών, με σκοπό να υποκινήσει τον αγοραστή ή τον ενυπόθηκο δανειστή να αποδεχτεί τον τίτλο ο οποίος του προσφέρτηκε ή ο οποίος του προσκομίστηκε και με σκοπό καταδολίευσης-

(α) αποκρύβει από τον αγοραστή ή από τον ενυπόθηκο δανειστή ουσιώδες έγγραφο για τον τίτλο ή για οποιοδήποτε εμπράγματο βάρος ή

(β) παραποιεί τη γενεαλογική καταγωγή από την οποία εξαρτάται ή δυνατόν να εξαρτηθεί ο τίτλος ή

(γ) προβαίνει σε ψευδή δήλωση ως προς τον τίτλο που προσφέρθηκε ή αποκρύβει ουσιώδες γεγονός το οποίο είναι σε συνάφεια με τον τίτλο,

είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση τεσσάρων χρόνων.

(2) Πρόσωπο τεκμαίρεται ότι αποκρύβει ουσιώδες έγγραφο για τους σκοπούς της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) ή ότι αποκρύβει ουσιώδες γεγονός στα πλαίσια της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) εάν παραλείψει να αναφέρει την ύπαρξη ουσιώδους εγγράφου για τον τίτλο ή το ιδιοκτησιακό καθεστώς ή ουσιώδους γεγονότος το οποίο είναι σε συνάφεια με τον τίτλο ή το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αντίστοιχα.

(3) Όποιος αποπειράται να διαπράξει το αδίκημα που ορίζεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση πέντε χρόνων.

Δόλιες συναλλαγές σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλο

303 Α.-(1) Πρόσωπο το οποίο, με σκοπό καταδολίευσης, συναλλάττεται σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλο είναι ένοχο κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση εφτά χρόνων.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου πρόσωπο συναλλάττεται σε ακίνητη περιουσία όπου -

(α) πωλεί σε άλλο, ή ενοικιάζει σε άλλο, ή υποθηκεύει σε άλλο ή επιβαρύνει με οποιοδήποτε τρόπο, ή διαθέτει προς χρήση σε άλλο ακίνητη περιουσία, ή

(β) διαφημίζει ή άλλως πως προωθεί τη σε άλλο πώληση ή ενοικίαση ή υποθήκευση ή επιβάρυνση με οποιοδήποτε τρόπο ή την από άλλο χρήση ακίνητης περιουσίας, ή

(γ) συνάπτει συμφωνία για την πώληση σε άλλο, ή την ενοικίαση σε άλλο, ή την υποθήκευση σε άλλο, ή την επιβάρυνση με οποιοδήποτε τρόπο προς όφελος άλλου, ή τη χρήση από άλλον ακίνητης περιουσίας, ή

(δ) αποδέχεται την ακίνητη περιουσία η οποία αποτελεί το αντικείμενο της συναλλαγής όπως αυτή ορίζεται στο παρόν εδάφιο.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, πρόσωπο ενεργεί με σκοπό καταδολίευσης εάν προβεί σε οποιαδήποτε από τις πράξεις που καθορίζονται στο εδάφιο (2) ενώ γνωρίζει ή, υπό τις περιστάσεις, έπρεπε εύλογα να γνωρίζει, ότι δεν έχει τη συγκατάθεση του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη της ακίνητης περιουσίας, ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου που έχει νόμιμη εξουσία παροχής τέτοιας συγκατάθεσης.

(4) H απόπειρα διάπραξης του αδικήματος που ορίζεται στo εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου συνιστά κακούργημα και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης πέντε χρόνων.

(5) Το παρόν άρθρο ουδόλως επηρεάζει το δικαίωμα ιδιοκτήτη μεριδίου ή άλλου νομικού συμφέροντος σε ακίνητη περιουσία όπως συναλλάττεται σε σχέση με αυτό ως ο νόμος επιτρέπει.

(6) Οι διατάξεις του άρθρου 8 δεν εφαρμόζονται σε ποινική δίωξη που ασκήθηκε δυνάμει του άρθρου αυτού.

Άσκηση μαγείας ή μαντείας με αμοιβή ή κέρδος

304. Όποιος με κέρδος ή με αμοιβή παριστάνει τον εαυτό του ότι ασκεί ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μαγεία, μαγγανεία, γοητεία ή εξορκισμό ή αναλαμβάνει να μαντεύσει την τύχη ή παριστάνει τον εαυτό του ότι με ή τη δεξιότητα ή τη γνώση του για κάποια απόκρυφη επιστήμη δυνατόν να αποκαλύψει τον τόπο ή τον τρόπο ανεύρεσης πράγματος που θεωρείται ότι κλάπηκε ή απωλέσθηκε, είναι ένοχος πλημμελήματος  και υπόκειται σε φυλάκιση ενός χρόνου.

Εξασφάλιση εγγραφής, κλπ. με ψευδείς παραστάσεις

305. Όποιος εσκεμμένα εξασφαλίζει ή αποπειράται να εξασφαλίσει για τον εαυτό του ή άλλον, εγγραφή, άδεια ή πιστοποιητικό δυνάμει οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού, με οποιαδήποτε ψευδή παράσταση, είναι ένοχος πλημμελήματος και υπόκειται σε φυλάκιση τριών χρόνων.

Επιταγές χωρίς αντίκρυσμα
Έκδοση επιταγών χωρίς αντίκρυσμα

305Α.-(1) Πρόσωπο που εκδίδει επιταγή η οποία, κατά ή μετά την ημερομηνία, κατά την οποία αυτή έχει καταστεί πληρωτέα, παρουσιάζεται στο πιστωτικό ίδρυμα, επί του οποίου εκδόθηκε, δεν εξοφλείται, λόγω έλλειψης διαθέσιμων κεφαλαίων του εκδότη της ή λόγω του ότι ο λογαριασμός του εκδότη ήταν κλειστός κατά το χρόνο της παρουσίασης της επιταγής, και παραμένει απλήρωτη για περίοδο δεκαπέντε (15) ημερών από την παρουσίασή της, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ  (€10.000,00) ή και στις δύο ποινές.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), πρόσωπο το οποίο, χωρίς εύλογη αιτία, προκαλεί με οποιαδήποτε πράξη τη μη εξόφληση επιταγής που εκδόθηκε από το ίδιο, οποτεδήποτε πριν ή κατά την ημερομηνία που η επιταγή έχει καταστεί πληρωτέα, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ  (€10.000,00) ή και στις δύο ποινές:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, επίκληση της υπεράσπισης της εύλογης αιτίας, δυνατό να γίνει από τον κατηγορούμενο εφόσον, κατά ή πριν από την παρουσίαση της επιταγής για σκοπούς πληρωμής της, ο κατηγορούμενος ως εκδότης παρέθεσε γραπτώς στο πιστωτικό ίδρυμα, επί του οποίου εκδόθηκε η επιταγή, το λόγο ή τους λόγους για τους οποίους δόθηκε εντολή μη πληρωμής της.

(3) Σε περίπτωση επιστροφής απλήρωτης επιταγής, το πιστωτικό ίδρυμα, επί του οποίου αυτή εκδόθηκε, οφείλει ενυπογράφως να σφραγίζει ή να σημειώνει σε αυτήν τον πραγματικό λόγο της μη πληρωμής της, δηλαδή αν η μη πληρωμή οφείλεται σε έλλειψη διαθέσιμων κεφαλαίων, κλείσιμο λογαριασμού ή εντολή μη πληρωμής, καθώς και την ημερομηνία παρουσίασής της προς πληρωμή, και η σφράγιση, καθώς και ο λόγος επιστροφής που σημειώνεται από το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα επί της επιταγής, γίνεται αποδεκτή ως μαρτυρία ενώπιον δικαστηρίου:

Νοείται ότι η σφραγίδα και ή η σημείωση του πιστωτικού ιδρύματος, επί του οποίου εκδόθηκε η επιταγή δυνάμει του παρόντος εδαφίου, καθώς και η καταχώριση της ημερομηνίας εμφάνισης της επιταγής προς πληρωμή αποτελούν μαχητό τεκμήριο του αληθούς του περιεχομένου τους:

Νοείται, περαιτέρω, ότι συμμόρφωση πιστωτικού ιδρύματος, με τη δυνάμει του παρόντος εδαφίου υποχρέωσή του, δεν συνιστά ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ότι συνιστά παραβίαση, εκ μέρους του, του απορρήτου ή της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που κατέχει αναφορικά με τους λογαριασμούς των πελατών του.

(4)(α) Σε περίπτωση παρουσίασης επιταγής, η οποία   παρουσιάσθηκε με ηλεκτρονικά μέσα, το πιστωτικό ίδρυμα, επί του οποίου αυτή εκδόθηκε, οφείλει να παρέχει πληροφόρηση με ηλεκτρονικά μέσα στο πιστωτικό ίδρυμα, που έχει παρουσιάσει την επιταγή, για τον πραγματικό λόγο της μη πληρωμής της επιταγής, δηλαδή αν η μη πληρωμή οφείλεται σε έλλειψη διαθέσιμων κεφαλαίων, κλείσιμο λογαριασμού ή εντολή μη πληρωμής, καθώς και για την ημερομηνία παρουσίασης της επιταγής προς πληρωμή.

(β) Κατά την παραλαβή της πληροφόρησης που αποστέλλεται δυνάμει της παραγράφου (α), το πιστωτικό ίδρυμα, που έχει παρουσιάσει την επιταγή, οφείλει ενυπογράφως να σφραγίζει ή να σημειώνει, στο πρωτότυπο της επιταγής, τον πραγματικό λόγο της μη πληρωμής της επιταγής, όπως αυτός περιέχεται στην πιο πάνω πληροφόρηση, καθώς και την ημερομηνία παρουσίασης της επιταγής προς πληρωμή.

(γ) Η σφράγιση και ο λόγος επιστροφής που σημειώνεται από το πιστωτικό ίδρυμα, που έχει παρουσιάσει την επιταγή, επί της επιταγής, γίνεται αποδεκτή ως μαρτυρία ενώπιον δικαστηρίου:

Νοείται ότι η σφραγίδα ή και η σημείωση του πιστωτικού ιδρύματος, που έχει παρουσιάσει την επιταγή, αναφορικά με τον πραγματικό λόγο της μη πληρωμής και με την ημερομηνία παρουσίασης της επιταγής προς πληρωμή, αποτελούν μαχητό τεκμήριο του αληθούς του περιεχομένου τους:

Νοείται, περαιτέρω, ότι συμμόρφωση πιστωτικού ιδρύματος με τη δυνάμει του παρόντος εδαφίου υποχρέωσή του δεν συνιστά, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ότι συνιστά, παραβίαση εκ μέρους του, του απορρήτου ή της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που κατέχει αναφορικά με τους λογαριασμούς των πελατών του.

(5) Παράβαση των δυνάμει των εδαφίων (3) και (4) επιβαλλόμενων υποχρεώσεων από οποιοδήποτε λειτουργό ή υπάλληλο του πιστωτικού ιδρύματος, ο οποίος εξουσιοδότησε ή, εν γνώσει του, έχει επιτρέψει ή συνεργήσει στην παράβαση, εκτός εάν η παράβαση έγινε λόγω καλόπιστου λάθους, συνιστά ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000,00) ή και με τις δύο αυτές ποινές.

(6) Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις έκδοσης επιταγής, όταν αυτή εκδίδεται προς πληρωμή οφειλής που σχετίζεται με συναλλαγή ή πράξη, η οποία αντίκειται στα χρηστά ήθη ή σε οποιοδήποτε νόμο.

(7) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «πιστωτικό ίδρυμα», σημαίνει-

(α) τράπεζα, κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμο, ή

(β) συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα, κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο, ή

(γ) οποιοδήποτε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή οργανισμό που έχει συσταθεί με βάση οποιοδήποτε νόμο και εκδίδει βιβλιάρια επιταγών σε πελάτες του.

(8) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η παρουσίαση επιταγής περιλαμβάνει, τόσο τη φυσική παρουσίαση επιταγής, όσο και την παρουσίαση επιταγής με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με διαδικασίες που εγκρίνει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δυνάμει των εξουσιών που της χορηγούνται από το άρθρο 74Α του περί Συναλλαγματικών Νόμου.

Κλεπταποδόχοι
Κλεπταποδοχή, κλπ.

306. Όποιος αποδέχεται ή κατακρατεί περιουσία, που γνωρίζει ότι αυτή εκλάπηκε ή αποκτήθηκε με οποιοδήποτε τρόπο κάτω από περιστάσεις που συνιστούν κακούργημα ή πλημμέλημα, είναι ένοχος ποινικού αδικήματος του ίδιου βαθμού (κακουργήματος ή πλημμελήματος) και υπόκειται-

(α) στην περίπτωση κακουργήματος, σε φυλάκιση πέντε χρόνων

(β) στην περίπτωση πλημμελήματος, σε φυλάκιση δύο χρόνων.

Καταργήθηκε

307. (Καταργήθηκε).

Κλεπταποδοχή μετά την αλλαγή κυριότητας

308. Αν τρίτο πρόσωπο αποκτήσει νόμιμο τίτλο σε πράγμα που αποκτήθηκε με οποιαδήποτε πράξη που συνιστά κακούργημα ή πλημμέλημα ή με πράξη που διενεργήθηκε εκτός της Δημοκρατίας, η οποία είναι ποινικό αδίκημα δυνάμει των νόμων του τόπου όπου διενεργήθηκε θα συνιστούσε όμως ποινικό αδίκημα αν διενεργόταν στη Δημοκρατία, οποιαδήποτε μεταγενέστερη αποδοχή αυτού δεν συνιστά ποινικό αδίκημα, αν και ο αποδέχτης γνωρίζει ότι το πράγμα αποκτήθηκε προηγουμένως με αυτό τον τρόπο.

Παράνομη κατοχή περιουσίας

309. Όποιος έχει στην κατοχή του κινητό, χρήματα, αξιόγραφο ή οποιαδήποτε άλλην περιουσία, για τα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι είναι κλοπιμαία, είναι ένοχος πλημμελήματος και υπόκειται σε φυλάκιση έξι μηνών, εκτός αν αποδείξει με αυτό τον τρόπο που να ικανοποιεί το Δικαστήριο ότι απόκτησε νόμιμα την κατοχή τους.

Δόλοι Επιτρόπων Εμπιστευμάτων και άλλων Προσώπων σε Θέση Εμπιστοσύνης, και Ψευδείς Λογαριασμοί
Δόλια διάθεση περιουσίας του εμπιστεύματος από επιτρόπους εμπιστευμάτων

310. Όποιος, είναι επίτροπος εμπιστεύματος οποιασδήποτε περιουσίας, καταστρέφει την περιουσία με σκοπό καταδολίευσης ή για τον ίδιο σκοπό διαθέτει αυτή σε χρήση που δεν είναι εξουσιοδοτημένη από το εμπίστευμα, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων.

Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού ο όρος “επίτροποι εμπιστευμάτων” περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τους ακόλουθους, δηλαδή-

(α) επίτροπους εμπιστευμάτων με ρητά εμπιστεύματα, που συστάθηκαν με συμβόλαιο, διαθήκη ή έγγραφο για δημόσιο, ιδιωτικό ή για κάποιο αγαθοεργό σκοπό

(β) επίτροπους εμπιστευμάτων που διορίστηκαν από ή δυνάμει νόμου για οποιοδήποτε τέτοιο σκοπό

(γ) πρόσωπο στο οποίο περιέρχονται τα καθήκοντα από οποιοδήποτε τέτοιο εμπίστευμα, όπως αναφέρεται πιο πάνω

(δ) εκτελεστές και διαχειριστές.

Δόλια ιδιοποίηση ή τήρηση ψευδών λογαριασμών ή παραποίηση βιβλίων ή λογαριασμών από διευθυντές αξιωματούχους οργανισμών ή εταιρειών

311. Όποιος-

(α) ενώ είναι διευθυντής ή αξιωματούχος οργανισμού ή εταιρείας, λαμβάνει ή κατέχει ως τέτοιος περιουσία του οργανισμού ή της εταιρείας με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή για πληρωμή δικαιολογημένου χρέους ή απαίτησης και με σκοπό καταδολίευσης, παραλείπει να καταχωρίσει πλήρως και με ακρίβεια το γεγονός στα βιβλία και λογαριασμούς του οργανισμού ή της εταιρείας, ή να προκαλέσει ή να διατάξει τέτοια καταχώριση ή

(β) ενώ είναι διευθυντής, αξιωματούχος ή μέλος οργανισμού ή εταιρείας, με σκοπό καταδολίευσης, διαπράττει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις, δηλαδή-

(i) καταστρέφει, αλλοιώνει, ακρωτηριάζει ή παραποιεί βιβλίο, έγγραφο, αξιόγραφο ή λογαριασμό που ανήκει στον οργανισμό ή την εταιρεία ή οποιαδήποτε καταχώριση σε οποιοδήποτε τέτοιο βιβλίο, έγγραφο ή λογαριασμό ή έχει σχέση με οποιαδήποτε τέτοια πράξη ή

(ii) προβαίνει σε ψευδή καταχώριση σε οποιοδήποτε τέτοιο βιβλίο, έγγραφο ή λογαριασμό ή έχει σχέση με οποιαδήποτε τέτοια καταχώριση ή

(iii) παραλείπει να καταχωρίσει κάποιο ουσιώδες στοιχείο σε οποιοδήποτε τέτοιο βιβλίο, έγγραφο ή λογαριασμό, ή έχει σχέση με οποιαδήποτε τέτοια παράλειψη,

είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων.

Ψευδείς εκθέσεις αξιωματούχων εταιρειών

312. Όποιος, ενώ είναι ιδρυτής, διευθυντής, αξιωματούχος ή ελεγκτής οργανισμού ή εταιρείας που έχουν συσταθεί ή που πρόκειται να συσταθούν, εκδίδει, κυκλοφορεί ή δημοσιεύει ή συμφωνεί στην έκδοση, κυκλοφορία ή δημοσίευση έγγραφης δήλωσης ή λογαριασμού, τα οποία, γνωρίζει ότι ως προς ουσιώδες στοιχείο είναι ψευδή, για τον ακόλουθο σκοπό, δηλαδή-

(α) να εξαπατήσει ή να καταδολιεύσει μέλος, μέτοχο ή πιστωτή, συγκεκριμένο ή όχι, του οργανισμού ή της εταιρείας ή

(β) να υποκινήσει οποιοδήποτε πρόσωπο, συγκεκριμένο ή όχι, να γίνει μέλος του οργανισμού ή της εταιρείας ή να εμπιστευτεί ή να προκαταβάλει οποιαδήποτε περιουσία στον οργανισμό ή στην εταιρεία ή να παρέχει οποιαδήποτε ασφάλεια σε όφελος τους,

είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων.

Ψευδείς λογαριασμοί με σκοπό καταδολίευσης

313. Όποιος, ενώ είναι γραμματέας ή υπηρέτης ή απασχολούμενος ή αν ενεργεί υπό την ιδιότητα γραμματέα ή υπηρέτη διαπράττει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις με σκοπό καταδολίευσης, δηλαδή-

(α) καταστρέφει, αλλοιώνει, ακρωτηριάζει ή παραποιεί βιβλίο, έγγραφο, αξιόγραφο ή λογαριασμό που ανήκουν ή είναι στην κατοχή του εργοδότη του ή οποιαδήποτε καταχώριση σε οποιοδήποτε τέτοιο βιβλίο, έγγραφο ή λογαριασμό ή έχει σχέση με οποιαδήποτε τέτοια πράξη ή

(β) προβαίνει σε ψευδή καταχώριση, σε οποιοδήποτε βιβλίο, έγγραφο ή λογαριασμό ή έχει σχέση με οποιαδήποτε τέτοια καταχώριση ή

(γ) παραλείπει να καταχωρίσει κάποιο ουσιώδες στοιχείο σε οποιοδήποτε τέτοιο βιβλίο, έγγραφο ή λογαριασμό ή έχει σχέση με οποιαδήποτε τέτοια παράλειψη,

είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων.

Ψευδείς λογαριασμοί από δημόσιους λειτουργούς

314. Όποιος, ενώ είναι λειτουργός επιφορτισμένος με την παραλαβή, φύλαξη ή διαχείριση οποιουδήποτε μέρους των δημοσίων προσόδων ή περιουσίας, γνωρίζει ότι δίνει ψευδή δήλωση ή απολογισμό για χρήματα ή περιουσία που λήφθηκαν από αυτόν ή που εμπιστεύθηκαν σε αυτόν ή για οποιοδήποτε υπόλοιπο χρημάτων ή περιουσίας που είναι στην κατοχή ή τον έλεγχο του, είναι ένοχος πλημμελήματος και υπόκειται σε φυλάκιση τριών χρόνων.

Τοκογλυφία και Αισχροκέρδεια
Τοκογλυφία

314Α.(1) Πρόσωπο το οποίο κατά την παροχή οποιουδήποτε δανείου, κατά την παροχή ή την παράταση της προθεσμίας πληρωμής, κατά την ανανέωση ή την προεξόφληση δανείου, λαμβάνει, εισπράττει, χρεώνει, συνομολογεί ή παίρνει για τον εαυτό του ή για τρίτον οικονομικό όφελος ή περιουσιακά ωφελήματα που υπερβαίνουν το επιτόκιο αναφοράς, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες  ευρώ (€30.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2)  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου  «επιτόκιο αναφοράς» σημαίνει το μέσο όρο των ετήσιων επιτοκίων, συμπεριλαμβανομένων προμηθειών, επιβαρύνσεων ή οποιωνδήποτε εξόδων χρεώνουν τα πιστωτικά ιδρύματα για καταναλωτικά δάνεια, αυξανόμενο κατά το ήμισυ, με ελάχιστη αύξηση πέντε ποσοστιαίες μονάδες και μέγιστη αύξηση μέχρι δέκα ποσοστιαίες μονάδες. Το επιτόκιο αναφοράς υπολογίζεται ανά τριμηνία από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, η οποία το δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Εξαίρεση για πιστωτικά ιδρύματα και ειδικές περιπτώσεις δανείων

314Β.(1) Οι διατάξεις του άρθρου 314Α δεν εφαρμόζονται:

(α) σε πιστωτικά ιδρύματα,

(β) σε περίπτωση δανείου όπου ο δανειστής και ο χρεώστης είναι νομικά πρόσωπα τα οποία για σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 33 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου θεωρούνται συνδεδεμένα πρόσωπα,

(γ) σε περίπτωση δανείου προς νομικό πρόσωπο όπου το κεφάλαιο από το οποίο παρέχεται το δάνειο προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από το εξωτερικό, νοουμένου ότι το ποσό του δανείου υπερβαίνει το €1.000.000  και η ελάχιστη εκταμίευση είναι €500.000,

(δ) σε περίπτωση δανείου προς νομικό πρόσωπο που εκταμιεύεται στο εξωτερικό, νοουμένου ότι το ποσό του δανείου υπερβαίνει το €1.000.000 και η ελάχιστη εκταμίευση είναι €500.000.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος «πιστωτικό ίδρυμα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμο.

Αισχροκέρδεια

314Γ.(1)  Πρόσωπο το οποίο, ενώ γνωρίζει την ανάγκη, την πνευματική αδυναμία ή την ψυχική έξαψη άλλου, εκμεταλλεύεται την κατάσταση αυτή λαμβάνοντας, εισπράττοντας, χρεώνοντας, συνομολογώντας ή παίρνοντας για τον εαυτό του ή για τρίτον περιουσιακά ωφελήματα που υπερβαίνουν την αξία της δικής του παροχής, έτσι ώστε, ανάλογα με τις ειδικές περιστάσεις, να βρίσκονται σε προφανή δυσαναλογία προς αυτήν, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες  ευρώ (€30.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2)  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

(α) “ανάγκη” σημαίνει τη δύσκολη και πιεστική κατάσταση προσώπου όπου για να μην υποστεί σημαντική βλάβη στη ζωή, στην υγεία ή στην τιμή του πρέπει να αποκτήσει χρήματα·

(β) “πνευματική αδυναμία” σημαίνει την ελαττωμένη πνευματική ανάπτυξη προσώπου, η οποία δεν του επιτρέπει την κατανόηση των δυσμενών γι’ αυτό όρων της συναλλαγής· και

(γ) “ψυχική έξαψη” είναι η συναισθηματική ταραχή που εμποδίζει την πλήρη συνείδηση των δυσμενών όρων της συναλλαγής.