Κλοπή διαθήκης

263. Αν αυτό που κλάπηκε είναι έγγραφο τελευταίας βούλησης, ανεξάρτητα αν ο διαθέτης ζει ή πέθανε, ο υπαίτιος υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων.