Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κτήσης Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Αλλοδαποί) Νόμος.

Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό-

“αλλοδαπός” σημαίνει όχι πολίτη της Δημοκρατίας και περιλαμβάνει εταιρεία η οποία ελέγχεται από αλλοδαπούς, ξένη εταιρεία και καταπίστευμα προς όφελος αλλοδαπού αλλά δεν περιλαμβάνει-

(α) αλλοδαπό Κύπριο·

(β) αλλοδαπή σύζυγο πολίτη της Δημοκρατίας, η οποία δεν είναι χωρισμένη από το σύζυγο της δυνάμει απόφασης αρμόδιου Δικαστηρίου·

(γ) πολίτη κράτους-μέλους που έχει την ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 20 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολίτη που έχει την ιθαγένεια κράτους συμβαλλόμενου μέρους του Ε.Ο.Χ. · και

(δ) νομικό πρόσωπο, που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους-μέλους και το οποίο έχει την καταστατική του έδρα, την κεντρική του διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του σε κράτος-μέλος συμβαλλόμενο μέρος του Ε.Ο.Χ.·

(ε) [Καταργήθηκε]·

(στ) [Καταργήθηκε]·

“αλλοδαπός Κύπριος” σημαίνει πρόσωπο, όχι πολίτη της Δημοκρατίας το οποίο γεννήθηκε στην Κύπρο κατά το χρόνο κατά τον οποίο οι γονείς του είχαν τη συνηθισμένη διαμονή τους στην Κύπρο ή του οποίου ο πατέρας γεννήθηκε στην Κύπρο κατά το χρόνο κατά τον οποίο οι γονείς του αναφερόμενου πατέρα είχαν τη συνηθισμένη διαμονή τους στην Κύπρο και περιλαμβάνει αλλοδαπή σύζυγο αλλοδαπού Κυπρίου η οποία δεν είναι χωρισμένη από το σύζυγο της δυνάμει απόφασης αρμόδιου Δικαστηρίου·

“δευτερεύουσα κατοικία” [Διαγράφηκε]·

“εταιρεία ελεγχόμενη από αλλοδαπούς” σημαίνει, σε σχέση με κτήση ακίνητης ιδιοκτησίας, οποιοδήποτε οργανισμό-

(α) στον οποίο το ήμισυ ή περισσότερο από το ήμισυ των συμβούλων ή των προσώπων που κατέχουν τη θέση συμβούλου, με οποιοδήποτε τίτλο και αν καλούνται αυτοί, αποτελείται από αλλοδαπούς ή

(β) στον οποίο το ήμισυ ή περισσότερο από το ήμισυ των ψήφων ανήκει σε αλλοδαπούς ή σε πρόσωπα που ασκούν, άμεσα ή έμμεσα, δικαίωμα ψήφου εκ μέρους αλλοδαπών ή

(γ) στον οποίο το ήμισυ ή περισσότερο από το ήμισυ των μετοχών ανήκει σε αλλοδαπούς ή

(δ) στον οποίο αλλοδαπός έχει, κατά το χρόνο της κτήσης ακίνητης ιδιοκτησίας από τον οργανισμό, οποιεσδήποτε εξουσίες που χορηγούνται σε αυτόν από το καταστατικό ή από άλλο ιδρυτικό έγγραφο του οργανισμού για να διασφαλίζει ότι οι εργασίες του οργανισμού θα διεξάγονται κατά τη βούληση του:

Νοείται ότι όταν οι εξουσίες που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή χορηγούνται σε δύο ή περισσότερα πρόσωπα τα οποία ενεργούν από κοινού, ο οργανισμός δεν θεωρείται εταιρεία ελεγχόμενη από αλλοδαπούς εκτός αν το ήμισυ, ή περισσότερο από το ήμισυ των προσώπων αυτών αποτελείται από αλλοδαπούς ή

(ε) στον οποίο το τυχόν συμφέρον που ελέγχει αυτόν ουσιαστικά ανήκει κατά το ήμισυ ή περισσότερο από το ήμισυ σε αλλοδαπούς ή σε οργανισμό που εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις υπόλοιπες παραγράφους του ορισμού αυτού.

“καταπίστευμα προς όφελος αλλοδαπού” σημαίνει οποιασδήποτε φύσης καταπίστευμα (trust) του οποίου ο υφιστάμενος δικαιούχος (beneficiary) ή ένας από τους υφιστάμενους δικαιούχους είναι αλλοδαπός και περιλαμβάνει οποιαδήποτε ρητή ή εξυπακουόμενη σύμβαση ή συμφωνία, γραπτή ή προφορική, βάσει της οποίας ιδιοκτησία που δεν ανήκει κατά κυριότητα σε κάποιο αλλοδαπό θα κατέχεται από αυτόν ή προς όφελος αυτού ή θα είναι στη διάθεση του με άλλο τρόπο ή βάσει μίσθωσης που δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (6) του άρθρου 3·

“κράτος-μέλος” σημαίνει κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά δεν περιλαμβάνει τη Δημοκρατία·

"κράτος συμβαλλόμενο μέρος του Ε.Ο.Χ." σημαίνει κράτος συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφηκε στο Οπόρτο την 2α Μαΐου 1992 και η οποία κυρώθηκε με τον περί Συμφωνίας Συμμετοχής της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και της Τελικής Πράξης (Κυρωτικό) Νόμο του 2004·

“Κυρίαρχες Περιοχές των Βάσεων” σημαίνει την Περιοχή της Βάσης Ακρωτηρίου και την Περιοχή της Βάσης Δεκέλειας οι οποίες ευρίσκονται υπό τη Βρεττανική Κυριαρχία, όπως αυτές καθορίζονται στο Άρθρο 1 της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας η οποία υπογράφτηκε στη Λευκωσία, τη 16η Αυγούστου 1960·

“ξένη εταιρεία” σημαίνει οργανισμό που συστάθηκε σε χώρα άλλη εκτός από τη Δημοκρατία ή τις Κυρίαρχες Περιοχές των Βάσεων, ανεξάρτητα από το αν αυτός ελέγχεται από αλλοδαπούς ή όχι.

Περιορισμοί κτήσης ακίνητης ιδιοκτησίας από αλλοδαπό σε ορισμένες περιπτώσεις

3.-(1) Απαγορεύεται η κτήση από αλλοδαπό ακίνητης ιδιοκτησίας διαφορετικά ή λόγω θανάτου χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργικού Συμβουλίου.

(1Α) Όταν η κτήση ακίνητης ιδιοκτησίας υπερβαίνει την απολύτως αναγκαία έκταση για την ανέγερση υποστατικού για κατοικία ή επαγγελματική στέγη και σε πάσα περίπτωση υπερβαίνει την έκταση των δύο σκαλών, η άδεια που χορηγείται από το Υπουργικό Συμβούλιο θα υπόκειται επίσης σε τέτοιους όρους, περιορισμούς, προϋποθέσεις και κριτήρια τα οποία ήθελαν καθοριστεί με Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και εγκρίνονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

(2) Με την υποβολή αίτησης από οποιοδήποτε πρόσωπο, αλλοδαπό ή όχι για χορήγηση άδειας για την κτήση ακίνητης ιδιοκτησίας από συγκεκριμένο αλλοδαπό ή από οποιοδήποτε αλλοδαπό-

(α) το Υπουργικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται της αίτησης αυτής, αποφασίζει σχετικά με αυτή και γνωστοποιεί γραπτώς την απόφαση του στο πρόσωπο που υπέβαλε την αίτηση με κάθε δυνατή ταχύτητα.

(β) η τυχόν άδεια που χορηγείται δύναται να προβλέψει ότι καμιά περαιτέρω άδεια δεν απαιτείται για την κτήση από άλλο αλλοδαπό, με τέτοιους όρους οι οποίοι ήθελαν επιβληθεί στη χορηγούμενη άδεια, της ακίνητης ιδιοκτησίας για την κτήση της οποίας χορηγείται αυτή, και σε τέτοια περίπτωση και παρά τις διατάξεις του άρθρου αυτού καμιά τέτοια περαιτέρω άδεια δεν απαιτείται.

(3) Έγκυρη σύμβαση ή συμφωνία, γραπτή ή προφορική, που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Συμβάσεων Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου που ισχύει εκάστοτε, η οποία προνοεί την κτήση ακίνητης ιδιοκτησίας από κάποιο αλλοδαπό δεν χορηγεί στον αλλοδαπό αυτής ή προς όφελος του οποιοδήποτε δικαίωμα κτήσης της ακίνητης ιδιοκτησίας, παρά μόνον κατόπιν της χορήγησης της άδειας του Υπουργικού Συμβουλίου που προβλέπεται από το εδάφιο (1) για την κτήση της ακίνητης αυτής ιδιοκτησίας.

(4) Καμιά διάταξη από αυτές που περιλαμβάνονται στο Νόμο αυτό δεν επηρεάζει το δικαίωμα αλλοδαπού να προβεί στις ενέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 2 του περί Πώλησης Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου.

(5) Κάθε εγγραφή ακίνητης ιδιοκτησίας κατά παράβαση του άρθρου αυτού είναι άκυρη.

(6) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, ο όρος “κτήση ακίνητης ιδιοκτησίας” περιλαμβάνει επίσης-

(α) τη μίσθωση ακίνητης ιδιοκτησίας για περίοδο η οποία υπερβαίνει τα τριάντα τρία έτη ή δύναται, μαζί με οποιεσδήποτε περαιτέρω περιόδους με τις οποίες παρέχεται μονομερές εκλεκτικό δικαίωμα παράτασης ή ανανέωσης της μίσθωσης, να υπερβεί τα τριάντα τρία έτη:

Νοείται ότι για τους σκοπούς του εδαφίου (1Α) η πιο πάνω αναφερόμενη περίοδος πρέπει να υπερβένει τα δέκα έτη.

(β) Την κτήση μετοχής εταιρείας η οποία συστάθηκε ως νομικό πρόσωπο στη Δημοκρατία ή στις Κυρίαρχες Περιοχές των Βάσεων και η οποία έχει, σε καθεμιά περίπτωση, ακίνητη ιδιοκτησία ή στις Κυρίαρχες Περιοχές των Βάσεων όταν, λαμβανομένων υπόψη και οποιωνδήποτε άλλων μετοχών της ίδιας εταιρείας που τυχόν ανήκουν κατά κυριότητα σε αλλοδαπούς, η κτήση της μετοχής αυτής από αλλοδαπό θα καθιστούσε την εν λόγω εταιρεία ελεγχόμενη από αλλοδαπούς

(γ) τη δημιουργία καταπιστεύματος προς όφελος αλλοδαπού, το οποίο αφορά, εν όλω ή εν μέρει, ακίνητη ιδιοκτησία, μίσθωση ακίνητης ιδιοκτησίας που εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου (α) ή μετοχή εταιρείας της οποίας η κτήση εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου (β).

Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

4.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας-

(α) καθορίζοντας το ελάχιστο μέγεθος των τεμαχίων στα οποία κάποιος αλλοδαπός δύναται να υποδιαιρέσει την ακίνητη ιδιοκτησία του για το σκοπό πώλησης

(β) γενικά για την καλύτερη πραγματοποίηση των σκοπών του Νόμου αυτού.

(2) Κάθε εγγραφή ακίνητης ιδιοκτησίας που πραγματοποιήθηκε κατά παράβαση οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδόθηκαν δυνάμει του εδαφίου (1) είναι άκυρη και στερημένη ισχύος.

(3) Κανονισμοί που εκδόθηκαν δυνάμει του άρθρου αυτού δύνανται να καθιστούν το Υπουργικό Συμβούλιο ικανό να εξαιρεί, κατά τον τρόπο με τον οποίο  οι Κανονισμοί ήθελαν καθορίσει, οποιοδήποτε αλλοδαπό ή τάξη αλλοδαπών από τη λειτουργία των Κανονισμών αυτών.

Εξαιρέσεις.

5. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου υπόκεινται στις εξαιρέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του Άρθρου 39 και στα Άρθρα  46, 55 και 58 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Σημείωση
5Καταργήθηκε

Παρατηρήσεις της Υπηρεσίας Αναθεωρήσεως και Ενοποιήσεως

της Κυπριακής Νομοθεσίας

_________

1. Οι διατάξεις του περι Κτήσεως Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Αλλοδαποί) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 (50 του 1990) θεωρούνται ότι τίθενται σε ισχύ από της 5ης Οκτωβρίου 1989 (3 του 50 του 1990).

2. Μεταβατικές Διατάξεις των Νόμων 52 του 1969 και 55 του 1972.

Ο περί Κτήσης Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Αλλοδαποί) (Τροποποιητικός) Νόμος 52 του 1969, και ο περί Κτήσης Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Αλλοδαποί) (Τροποποιητικός) Νόμος 55 του 1972, περιείχαν ορισμένες μεταβατικές διατάξεις. Επειδή αυτές δεν αποτελούν μέρος του βασικού νόμου δεν δύνανται να συμπεριληφθούν στο ενοποιημένο κείμενο του νόμου ως άρθρο του. Εν τούτοις, οι αναφερόμενες διατάξεις πιθανόν να είναι χρήσιμες από πρακτικής άποψης, για αυτό θεωρήθηκε σκόπιμο να παρατεθούν στις παρατηρήσεις αυτές.

(Α) Ο περί Κτήσης Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Αλλοδαποί) (Τροποποιητικός) Νόμος 52 του 1969, του οποίου η ημερομηνία έναρξης ισχύος ήταν η 11η Ιουλίου 1969, περιείχε τις ακόλουθες μεταβατικές διατάξεις στο άρθρο 6 αυτού:

6.-(1) Κάθε διάταγμα που εκδόθηκε με βάση το άρθρο 3, όπως αυτό ίσχυε πρίν από την κατάργηση του με το Νόμο αυτό, και είναι σε ισχύ κατά την ημέρα της έναρξης της ισχύος του Νόμου αυτού θεωρείται ως διάταγμα που εκδόθηκε με βάση το υποκαθιστάμενο με το Νόμο αυτό νέο άρθρο 3 του βασικού νόμου και ως εφαρμοζόμενο και για μίσθωση ακίνητης ιδιοκτησίας και για κτήση μετοχής εταιρείας που εμπίπτει, σε καθεμιά περίπτωση, εντός του ορισμού που αναφέρεται στο εδάφιο (4) του προαναφερθέντος νέου άρθρου 3 και εξακολουθεί να ισχύει μέχρι της ανάκλησης ή τροποποίησης του με νέο διάταγμα.

(2) Κάθε συγκατάθεση που δόθηκε στην κτήση ακίνητης ιδιοκτησίας σύμφωνα με διάταγμα όπως αυτό που αναφέρεται στο εδάφιο (1) θεωρείται ως άδεια η οποία χορηγήθηκε δυνάμει του νέου άρθρου 3 του βασικού νόμου όπως αυτό υποκαταστάθηκε με το Νόμο αυτό και εξακολουθεί να ισχύει ακόμη και μετά τη λήξη της ισχύος του διατάγματος αυτού.

(3) Καμιά διάταξη από αυτές που περιλαμβάνονται στο νόμο αυτό δεν εφαρμόζεται με μίσθωση ακίνητης ιδιοκτησίας ή κτήσης μετοχής εταιρείας που εμπίπτει, σε καθεμιά περίπτωση, στον ορισμό του εδαφίου 4 του υποκαθιστάμενου με το Νόμο αυτό νέου άρθρου 3, αν η μίσθωση αυτή ή η κτήση συμφωνήθηκε δυνάμει σύμβασης που συνάφθηκε πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Νόμου αυτού, νοουμένου ότι η σύμβαση αυτή θα προσαχθεί στον Υπουργό Εσωτερικών, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της έναρξης της ισχύος του Νόμου αυτού, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη γιά να σημειωθεί σε αυτή η ημερομηνία της προσαγωγής της, και η σημείωση αυτή της ημερομηνίας συνιστά αναμφισβήτητη απόδειξη της προσαγωγής της σύμβασης όπως αναφέρεται πιο πάνω.

(Β)  Ο περί Κτήσης Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Αλλοδαποί) (Τροποποιητικός) Νόμος 55 του 1972, του οποίου η ημερομηνία έναρξης ισχύος ήταν η 7η Ιουλίου 1972, περιείχε τις ακόλουθες μεταβατικές διατάξεις στο άρθρο του 4.

4.-(1) Τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 6 του περί Κτήσης Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Αλλοδαποί) (Τροποποιητικού) Νόμου του 1969 με το παρόν καταργούνται, και ο εντός παρένθεσης αριθμός 3 στην αρχή του μόνου εναπομείναντος τρίτου εδαφίου διαγράφεται:

Νοείται ότι κάθε συγκατάθεση που δόθηκε πριν από την έναρξη της ισχύος του αναφερθέντος Νόμου και κάθε άδεια που χορηγήθηκε πριν από την έναρξη της ισχύος του Νόμου αυτού για την κτήση, σε καθεμιά περίπτωση, ακίνητης ιδιοκτησίας από αλλοδαπό δυνάμει των τότε διατάξεων του βασικού νόμου που ήταν σε ισχύ, θεωρείται ως άδεια που χορηγήθηκε δυνάμει του άρθρου 3  που τροποποιήθηκε με το Νόμο αυτό και εξακολουθεί να ισχύει.

(2) Καμιά από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο νόμο αυτό δεν επηρεάζει τα  δικαιώματα αλλοδαπού τα υφιστάμενα κατά την ημερομηνία της ενάρξης της ισχύος αυτου δυνάμει καταπιστεύματος προς όφελος αυτού, που αφορά εν όλω ή εν μέρει ακίνητη ιδιοκτησία, νοουμένου ότι το έγγραφο της πράξης που δημιούργησε το εν λόγω καταπίστευμα θα προσαχθεί στον Υπουργό Εσωτερικών, εντός δύο μηνών από την πιο πάνω ημερομηνία, για να σημειωθεί σε αυτό η ημερομηνία της προσαγωγής του, και η  σημείωση αυτή της ημερομηνίας θα συνιστά αναμφισβήτητη απόδειξη της προσαγωγής του εγγράφου με τον τρόπο που αναφέρεται πιο πάνω.

(3) Καμιά από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο νόμο αυτό δεν εφαρμόζεται σε σύμβαση που συνάφθηκε πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του  Νόμου αυτού για κτήση ακίνητης ιδιοκτησίας που δεν συντελέστηκε ακόμη, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η λήψη της προηγούμενης άδειας του Υπουργικού Συμβουλίου για την κτήση αυτή δεν απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του βασικού νόμου αλλά απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού, νοουμένου ότι η σύμβαση αυτή θα προσαχθεί στον Υπουργό Εσωτερικών, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της έναρξης της ισχύος του Νόμου αυτού, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη για να σημειωθεί σε αυτή η ημερομηνία της προσαγωγής της, και η σημείωση αυτή της ημερομηνίας θα συνιστά αναμφισβήτητη απόδειξη της προσαγωγής της σύμβασης με τον τρόπο που αναφέρεται πιο πάνω.

(4) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, ο όρος “κτήση ακίνητης ιδιοκτησίας” περιλαμβάνει επίσης τη μίσθωση ακίνητης ιδιοκτησίας και κτήση μετοχής εταιρείας, οι οποίες αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (6) του άρθρου 3 του βασικού νόμου (όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Νόμο αυτό), και ο όρος “ακίνητη ιδιοκτησία” ερμηνεύεται ανάλογα.

Σημείωση
4 του Ν.54(I)/2003Έναρξη της ισχύος του Ν.54(I)/2003

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.54(I)/2003] τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.