Μητρώο Δημοτών

10.-(1) Σε κάθε δήμο καταρτίζεται και τηρείται Μητρώο Δημοτών, στο οποίο εγγράφονται όλοι οι δημότες του οικείου δήμου:

Νοείται ότι, όσον αφορά τους δήμους που συστήνονται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 3 και 5, το Μητρώο Δημοτών οποιουδήποτε νέου δήμου είναι ενιαίο και αποτελούμενο από τα μητρώα των αρχών τοπικής διοίκησης που αποτελούν τα διαμερίσματά του, ήτοι των δήμων οι οποίοι συστάθηκαν δυνάμει του καταργηθέντος νόμου ή και των κοινοτήτων.

(2) Για σκοπούς ρύθμισης όλων των θεμάτων που αφορούν τον καταρτισμό και την τήρηση του Μητρώου Δημοτών, τον τύπο αυτού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Καvovισμούς δυνάμει των διατάξεων του άρθρoυ 144.