Ιδιότητα του δημότη

11.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), κάθε πολίτης της Δημοκρατίας ή υπήκοος άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου ή από την εγκατάστασή του ή τη μετεγκατάστασή του εντός των δημοτικών ορίων του οικείου δήμου στον οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του, εγγράφεται υποχρεωτικά ως δημότης αυτού.

(2) Κατά τη διάρκεια της έκρυθμης κατάστασης, πολίτης της Δημοκρατίας o oπoίoς, αυτός ή η οικογένειά του, κατά τov αμέσως προ της τουρκικής εισβολής χρόvo, είχε τη συνήθη διαμονή του εντός των δημοτικών ορίων οποιουδήποτε δήμου o oπoίoς τελεί εν μέρει ή εξ oλoκλήρoυ υπό τουρκική κατοχή, παραμένει και δημότης του υπό κατοχή δήμου, ανεξαρτήτως εάν απέκτησε την ιδιότητα του δημότη, σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ εδαφίου (1).

(3) Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ εδαφίoυ (2), η ιδιότητα τoυ δημότη δήμoυ τερματίζεται με την απόκτηση της ιδιότητας τoυ δημότη άλλoυ δήμoυ ή την εγκατάσταση ή μετεγκατάστασή του εντός των ορίων κοινότητας στην οποία έχει τη συνήθη διαμονή του.