Ειδικές περιπτώσεις απόκτησης της ιδιότητας του δημότη

12.-(1) Τέκνο το οποίο γεννήθηκε σε γάμο των γονέων του είναι δημότης του δήμου στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο πατέρας ή η μητέρα του και οι γονείς αυτού υποχρεούνται, εντός έξι (6) μηνών από τη γέννησή του, να το εγγράψουν στο οικείο Μητρώο Δημοτών ως πρώτο τέκνο και η εγγραφή αυτή καθορίζει και την εγγραφή για τα τέκνα που θα γεννηθούν μεταγενέστερα:

Νοείται ότι, εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η αναφερόμενη πιο πάνω εγγραφή, το τέκνο αποκτά την ιδιότητα του δημότη του δήμου στον οποίο είναι εγγεγραμμένο το πρόσωπο το οποίο είναι υπεύθυνο για τη φύλαξη και τη φροντίδα του τέκνου.

(2) Τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του είναι δημότης του δήμου στον οποίο είναι δημότης η μητέρα του και, σε περίπτωση αναγνώρισης της πατρότητάς του πριν από την ενηλικίωσή του, δύναται να αποκτήσει, με δήλωση των γονέων του, την ιδιότητα του δημότη του δήμου στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο πατέρας ή η μητέρα του κατά τον χρόνο της αναγνώρισής του.

(3) Τέκνο που με τη γέννησή του δεν αποκτά αλλοδαπή ιθαγένεια ή είναι άγνωστης ιθαγένειας, είναι δημότης του δήμου στον οποίο γεννήθηκε ή βρέθηκε έκθετο.

(4) Πρόσωπο το οποίο υιοθετείται πριν από την ενηλικίωσή του καθίσταται, αφότου υιοθετήθηκε, δημότης του δήμου στον οποίο είναι δημότης ο θετός γονέας του, σε περίπτωση δε υιοθεσίας από συζύγους ή υιοθεσίας του ανήλικου τέκνου ενός συζύγου από τον άλλο σύζυγο, εφαρμόζονται για το θετό τέκνο, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του εδαφίου (1).

(5) Ενήλικο πρόσωπο το οποίο είναι πολίτης της Δημοκρατίας και δεν είναι εγγεγραμμένο στο οικείο Μητρώο Δημοτών και συντρέχει νόμιμη περίπτωση εγγραφής του γίνεται δημότης στον δήμο ή στην κοινότητα της κατοικίας του ή καταγωγής του και, εάν είναι κάτοικος εξωτερικού, καθίσταται δημότης στον δήμο ή στην κοινότητα που επιθυμεί.