Δημοτικά όρια

9. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, κατόπιν υποβολής από κοινού αίτησης των επηρεαζόμενων αρχών τοπικής διοίκησης με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να επανακαθορίζει, τροποποιεί, επεκτείνει ή περιορίζει τα δημοτικά όρια δήμου που συστάθηκε με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή του καταργηθέντος νόμου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση εφαρμογής των πιο πάνω, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των επηρεαζόμενων αρχών τοπικής διοίκησης.