Αλλαγή ονομασίας δήμου

8.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να αλλάξει την ονομασία οποιουδήποτε δήμου.

(2) Διάταγμα δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) εκδίδεται κατόπιν απόφασης του συμβουλίου του οικείου δήμου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) των μελών του σε συνεδρία που συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτόν και η οποία γvωστoπoιείται στον Υπουργό.

(3) Αλλαγή της ονομασίας οποιουδήποτε δήμου, η οποία διενεργήθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, δεν επηρεάζει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του οικείου δήμου ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου ούτε καθιστά ελαττωματική οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία η οποία δύναται να συνεχιστεί, στη βάση διαδοχής, ωσάν να μην είχε διενεργηθεί αλλαγή της ονομασίας του.