Έδρα και σήμα

7. Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του άρθρου 4, έκαστος δήμος καθορίζει με απόφασή του την έδρα του εντός των δημοτικών του ορίων και δύναται να κάνει χρήση σήματος δηλωτικού της ιδιαιτερότητας του χώρου που αποτελεί τη διοικητική του περιφέρεια, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία που σχετίζονται με την ιστορία, τη μυθολογία και τα τοπικά χαρακτηριστικά της περιοχής, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Μόνιμης Κυπριακής Επιτροπής Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων που καθορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Διαδικασίας Τυποποίησης των Γεωγραφικών Τoπωvυμίωv της Κυπριακής Δημoκρατίας Νόμου.