Νομική προσωπικότητα

6. Οποιοσδήποτε νέος δήμος ιδρύεται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 3 και 5 αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, έχει όλες τις ιδιότητες νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, τη δική του επωνυμία, ειδική σφραγίδα και το δικαίωμα να ενάγει και να ενάγεται.