Ίδρυση νέων δήμων και συνενώσεις

5.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 3, το Υπουργικό Συμβούλιο προκηρύσσει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος μεταξύ των εγγεγραμμένων δημοτών εκλογέων των πιο κάτω αναφερόμενων περιοχών, για την εξακρίβωση της επιθυμίας τους ως προς την κήρυξη της οικείας περιοχής σε δήμο ή σε δημοτικό διαμέρισμα υφιστάμενου δήμου:

(α) Σε δήμους οι οποίοι εκδηλώνουν επιθυμία να συνενωθούν μεταξύ τους,

(β) σε κοινότητα ή όμορες μεταξύ τους κοινότητες που έχουν πληθυσμό πέραν των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) κατοίκων,

(γ) σε όμορες με δήμους κοινότητες.

(2) Σε περίπτωση που έχουν παρέλθει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη από τη διενέργεια δημοψηφίσματος βάσει των διατάξεων του εδαφίου (1), με το οποίο απορρίφθηκε συγκεκριμένη συνένωση, το ένα τρίτο των εγγεγραμμένων εκλογέων των υπό αναφορά περιοχών δύναται να απευθυνθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο με έγγραφη αίτηση, συνοδευόμενη από ενυπόγραφο κατάλογο στον οποίο περιλαμβάνονται τα ονόματα όλων των εκλογέων, μαζί με τον αριθμό τoυ εκλογικού βιβλιαρίου ενός εκάστου, ο οποίος βεβαιώνεται από την Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών, για να αιτηθεί τη διεξαγωγή νέου δημοψηφίσματος και το Υπουργικό Συμβούλιο διατάσσει εντός εύλογου χρόvoυ τη διεξαγωγή του νέου δημοψηφίσματος.

(3) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες με βάση το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος που προβλέπεται στις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) συγκεντρώνεται ποσοστό πέραν του πενήντα τοις εκατόν (50%) των ψηφισάντων υπέρ της συνένωσης, το Υπουργικό Συμβούλιο, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κηρύσσει την οικεία περιοχή ως δήμο ή ως δημοτικό διαμέρισμα υφιστάμενου δήμου με την επωνυμία που καθορίζεται στο διάταγμα και ακολούθως τυγχάvoυv εφαρμογής οι διατάξεις τoυ παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο, με το πιο πάνω αναφερόμενο διάταγμα, διορίζει για έκαστο από τους δήμους που ιδρύονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου ειδική δημοτική επιτροπή, η οποία συνίσταται από δεκατρία (13) πρόσωπα τα οποία κατέχουν τα προσόντα εκλογιμότητας που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 17 και είναι μέλη των οικείων αρχών τοπικής διοίκησης που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, ένα εκ των οποίων ορίζεται ως πρόεδρος, για να ασκεί προσωρινά τις αρμοδιότητες του συμβουλίου του δήμου αυτού για την περίοδο που καθορίζεται στο διάταγμα, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, ή μέχρις ότου εκλεγεί συμβούλιο στον δήμο αυτόν, οποιαδήποτε από τις δύο ημερομηνίες είναι η προγενέστερη:

Νοείται περαιτέρω ότι, κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι μεταβατικές διατάξεις που καθορίζονται στο Μέρος Ενδέκατο του παρόντος Νόμου.

(4) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1), το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να μη διατάσσει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος αναφορικά πρoς οποιαδήποτε κοινότητα η οποία έχει ή αποκτά πληθυσμό πέραν των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) κατοίκων και ευρίσκεται σε μη ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές.