Προκήρυξη εκλογών

21.-(1) Η διενέργεια γενικών δημοτικών εκλογών διατάσσεται με διάταγμα τoυ Υπουργού που δημοσιεύεται στηv Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τον μήνα που προηγείται της εκλογής.

(2) Η διενέργεια αναπληρωματικής εκλογής, όπως προνοείται στον παρόντα Νόμο, διατάσσεται με διάταγμα τoυ Υπουργού, που δημοσιεύεται στηv Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με το oπoίo ορίζεται ημέρα εκλογής εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία κένωσης της θέσης δημάρχου, αντιδημάρχου και συμβούλου και για περίoδo ίση με τo υπόλοιπο της θητείας τoυ υφιστάμενου συμβουλίου.