Διορισμός Εφόρων Εκλογής

22. Σε περίπτωση κατά την οποία εκδοθεί διάταγμα για τη διενέργεια γενικών δημοτικών εκλογών, ο Υπουργός διορίζει Γενικό Έφορο Εκλογής και Βοηθό Γενικό Έφορο Εκλογής για όλη την επικράτεια της Δημοκρατίας, έναν Έφορο Εκλογής σε κάθε επαρχία και Βοηθούς Εφόρους Εκλογής για την καθεμία από αυτές, όπως απαιτείται από τις συνθήκες, σε περίπτωση δε αναπληρωματικής εκλογής, διορίζει τον αναγκαίο αριθμό Εφόρων Εκλογής και Βοηθών Εφόρων Εκλογής, όπως απαιτείται υπό τις συνθήκες:

Νοείται ότι, οι Βοηθοί Έφοροι Εκλογής έχουν όλες τις εξουσίες και δύναται να εκτελούν οποιαδήποτε από τα καθήκοντα των Εφόρων Εκλογής.