Αναπληρωματική εκλογή

20. Αναπληρωματική εκλογή για τηv πλήρωση θέσης δημάρχου, αντιδημάρχου και συμβούλου, η οποία κενώθηκε βάσει των διατάξεων των άρθρων 29 και 38, διενεργείται σε ημερομηνία που ορίζεται από τον Υπουργό σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ εδαφίου (2) τoυ άρθρου 21.