Ειδική διάταξη αναφορικά με τη συμμετοχή στις εκλογές των υπηκόων άλλων κρατών μελών που κατοικούν στη Δημοκρατία

18Α. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις δημοτικές εκλογές από τους υπηκόους άλλων κρατών μελών που κατοικούν στη Δημοκρατία, στον βαθμό και στην έκταση που δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του περί Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών (Υπήκοοι Άλλων Κρατών Μελών) Νόμου.