Κωλύματα και ασυμβίβαστο

18.-(1) Δεν δύναται να εκλεγεί δήμαρχος ή αντιδήμαρχος ή σύμβουλος πρόσωπο το oπoίo-

(α) πάσχει από διανοητική νόσο που το καθιστά ανίκανο να ασκήσει τα καθήκοντά του ως δημάρχου, αντιδημάρχου ή συμβούλου, ανάλογα με την περίπτωση,

(β) είναι μη αποκατασταθείς πτωχεύσας,

(γ) στερείται της ικανότητας του συμβάλλεσθαι δυνάμει οποιουδήποτε Νόμου ή απόφασης δικαστηρίου,

(δ) έχει καταδικαστεί εντός των τελευταίων δέκα (10) ετών πριν από την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιότητας για εκλογή για ποινικό αδίκημα ατιμωτικό ή που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή/και ηθική αισχρότητα,

(ε) [Διαγράφηκε],

(στ) έχει υπηρετήσει στο αξίωμα του δημάρχου, του αντιδημάρχου ή του συμβούλου, αντίστοιχα, για τρεις (3) συνολικά θητείες:

Νοείται ότι, η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται ανεξαρτήτως του χρόνου που έχει υπηρετήσει στο αξίωμα το εν λόγω πρόσωπο, στο πλαίσιο της πενταετούς θητείας για την οποία έχει εκλεγεί:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου τυγχάνουν εφαρμογής για σκοπούς διενέργειας γενικών δημοτικών εκλογών από το έτος 2029 και εντεύθεν.

(2) Δεν δύναται να εκλεγεί δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος Υπουργός, Υφυπουργός, ανεξάρτητος αξιωματούχος, δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, πρόεδρος επαρχιακού δικαστηρίου και ανώτερος επαρχιακός δικαστής, εκτός εάν παραιτηθεί του αξιώματος ή της θέσης του πριν από την υποβολή της υποψηφιότητάς του.

(3) Πρόσωπο, το oπoίo είναι Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Ευρωβουλευτής, Επίτροπος που ασκεί τα καθήκοντά του δυνάμει Νόμου ή σύμβασης, κοινοτάρχης ή μέλος κοινοτικού συμβουλίου, πρόεδρος, αντιπρόεδρος ή μέλος διοικητικού συμβουλίου οργανισμού δημοσίου δικαίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, έμμισθος μόνιμος ή ορισμένου ή αορίστου χρόνου δημόσιος υπάλληλος, εκπαιδευτικός λειτουργός ή υπάλληλος δήμου ή κοινότητας ή oργαvισμoύ δημοσίου δικαίου, πρόσωπο σε ενεργή αστυvoμική ή στρατιωτική υπηρεσία ή πρόσωπο το oπoίo κατέχει ιερατικό αξίωμα, δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα για την εκλογή του ως δημάρχου ή αντιδημάρχου ή συμβούλου, αλλά δεν δύναται να αναλάβει το αξίωμα αυτό, εκτός εάν, πριν από την ανακήρυξή του στη θέση στην οποία έχει εκλεγεί, παραιτηθεί του αξιώματος ή της θέσης τoυ, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται και στην περίπτωση ωρομίσθιου υπαλλήλου του οικείου δήμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται και στην περίπτωση ωρομίσθιου υπαλλήλου σχολικής εφορίας του οικείου δήμου μόνο ως προς την εκλογή στο αξίωμα του δημάρχου και του αντιδημάρχου:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου που αφορούν στα αξιώματα του κοινοτάρχη και του μέλους κοινοτικού συμβουλίου δεν εφαρμόζονται για τις γενικές δημοτικές εκλογές του έτους 2024, καθώς και για τις πρώτες εκλογές που διεξάγονται ύστερα από την κήρυξη περιοχής κοινότητας σε δημοτικό διαμέρισμα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου.

(4) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της θητείας δημάρχου, αντιδημάρχου ή συμβούλου προκύψει οποιοδήποτε ασυμβίβαστο ή κώλυμα εκλογιμότητας από τα καθοριζόμενα στο παρόν άρθρο, το πρόσωπο αυτό παύει να διατελεί δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος, ανάλογα με την περίπτωση, και η θέση του κενούται και πληρούται όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 38.

(5) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 113, δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος ο οποίος, ενόσω κατέχει τέτοια θέση, καταδικάζεται για αδίκημα που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) εκπίπτει αυτοδικαίως της θέσης του και αυτή λογίζεται κενωθείσα.