Κωλύματα και ασυμβίβαστο

18.-(1) Δεν δύναται να εκλεγεί δήμαρχος ή αντιδήμαρχος ή σύμβουλος πρόσωπο το oπoίo-

(α) πάσχει από διανοητική νόσο που το καθιστά ανίκανο να ασκήσει τα καθήκοντά του ως δημάρχου, αντιδημάρχου ή συμβούλου, ανάλογα με την περίπτωση,

(β) είναι μη αποκατασταθείς πτωχεύσας,

(γ) στερείται της ικανότητας του συμβάλλεσθαι δυνάμει οποιουδήποτε Νόμου ή απόφασης δικαστηρίου,

(δ) έχει καταδικαστεί εντός των τελευταίων δέκα (10) ετών πριν από την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιότητας για εκλογή για ποινικό αδίκημα ατιμωτικό ή που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή/και ηθική αισχρότητα,

(ε) [Διαγράφηκε],

(στ) έχει υπηρετήσει στο αξίωμα του δημάρχου, του αντιδημάρχου ή του συμβούλου, αντίστοιχα, για τρεις (3) συνολικά θητείες:

Νοείται ότι, η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται ανεξαρτήτως του χρόνου που έχει υπηρετήσει στο αξίωμα το εν λόγω πρόσωπο, στο πλαίσιο της πενταετούς θητείας για την οποία έχει εκλεγεί:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου τυγχάνουν εφαρμογής για σκοπούς διενέργειας γενικών δημοτικών εκλογών από το έτος 2029 και εντεύθεν.

(2) Δεν δύναται να εκλεγεί δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος Υπουργός, Υφυπουργός, ανεξάρτητος αξιωματούχος, δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, πρόεδρος επαρχιακού δικαστηρίου και ανώτερος επαρχιακός δικαστής, εκτός εάν παραιτηθεί του αξιώματος ή της θέσης του πριν από την υποβολή της υποψηφιότητάς του.

(3) Πρόσωπο, το oπoίo είναι Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Ευρωβουλευτής, Επίτροπος που ασκεί τα καθήκοντά του δυνάμει Νόμου ή σύμβασης, πρόεδρος, αντιπρόεδρος ή μέλος διοικητικού συμβουλίου οργανισμού δημοσίου δικαίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, έμμισθος μόνιμος ή ορισμένου ή αορίστου χρόνου δημόσιος υπάλληλος, εκπαιδευτικός λειτουργός ή υπάλληλος δήμου ή κοινότητας ή oργαvισμoύ δημοσίου δικαίου, πρόσωπο σε ενεργή αστυvoμική ή στρατιωτική υπηρεσία ή πρόσωπο το oπoίo κατέχει ιερατικό αξίωμα, δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα για την εκλογή του ως δημάρχου ή αντιδημάρχου ή συμβούλου, αλλά δεν δύναται να αναλάβει το αξίωμα αυτό, εκτός εάν, πριν από την ανακήρυξή του στη θέση στην οποία έχει εκλεγεί, παραιτηθεί του αξιώματος ή της θέσης τoυ, ανάλογα με την περίπτωση.

(4) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της θητείας δημάρχου, αντιδημάρχου ή συμβούλου προκύψει οποιοδήποτε ασυμβίβαστο ή κώλυμα εκλογιμότητας από τα καθοριζόμενα στο παρόν άρθρο, το πρόσωπο αυτό παύει να διατελεί δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος, ανάλογα με την περίπτωση, και η θέση του κενούται και πληρούται όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 38.

(5) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 113, δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος ο οποίος, ενόσω κατέχει τέτοια θέση, καταδικάζεται για αδίκημα που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) εκπίπτει αυτοδικαίως της θέσης του και αυτή λογίζεται κενωθείσα.