Σύσταση Συμβουλίων Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων

148.-(1) Μέχρι την ημερομηνία εγκαθίδρυσης των νέων δήμων που συστήνονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3, συστήνονται και λειτουργούν Συμβούλια Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων και στα συμβούλια αυτά συμμετέχουν υποχρεωτικά οι δήμαρχοι ή/και κοινοτάρχες των δήμων ή/και κοινοτήτων που συνενώνονται, αντίστοιχα:

Νοείται ότι, κατά τις συνεδρίες των εν λόγω συμβουλίων παρίστανται οι δημοτικοί γραμματείς των δήμων ή/και οι γραμματείς των κοινοτήτων που προτείνεται να συνενωθούν ή συνενώνονται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, για την παροχή διοικητικής συνδρομής και τεχνικής υποστήριξης προς αυτά, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών για σκοπούς τήρησης των πρακτικών.

(2) Τα Συμβούλια Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων είναι αρμόδια για-

(α) την κατάρτιση και έγκριση του προϋπολογισμού του νέου δήμου,

(β) την κατάρτιση και την έγκριση του οργανογράμματος και της στελέχωσης, καθώς και την προετοιμασία των πάσης φύσεως συναφών με την οργάνωση και λειτουργία εκάστου νέου δήμου ζητημάτων,

(γ) την παροχή από τους δήμους προς τους πολίτες κοινών υπηρεσιών, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Συμβουλευτικής Επιτροπής, που συγκροτείται με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (4), και

(δ) την αντιμετώπιση οποιουδήποτε ζητήματος σχετίζεται με τη μετάβαση των υπό συνένωση δήμων ή/και κοινοτήτων σε ενιαίους δήμους.

(3) Πρόεδρος του Συμβουλίου Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων είναι ο δήμαρχος της έδρας του προτεινόμενου νέου δήμου, όπως ορίζεται στο άρθρο 3, και έδρα κάθε Συμβουλίου Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων είναι η έδρα του νέου δήμου αυτού.

(4)(α) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, συγκροτείται Κεντρική Συμβουλευτική Επιτροπή που αποτελείται από τον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών ή εκπρόσωπό του ως πρόεδρο, τον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή εκπρόσωπό του, τον πρόεδρο της Ένωσης Δήμων Κύπρου ή εκπρόσωπό του και τον πρόεδρο της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου ή εκπρόσωπό του.

(β) Η προβλεπόμενη στην παράγραφο (α) Κεντρική Συμβουλευτική Επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(i) Εγκρίνει τις προτάσεις των Συμβουλίων Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων,

(ii) συντονίζει και βοηθά το έργο των Συμβουλίων Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων,

(iii) διατυπώνει προτάσεις, εισηγήσεις και συστάσεις προς τα Συμβούλια Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της παροχής κοινών υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που κρίνει αναγκαίο.

(5) Ο προϋπολογισμός, τα οργανογράμματα, η στελέχωση, καθώς και κάθε άλλη απόφαση των Συμβουλίων Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων που σχετίζεται με τη μετάβαση των υπό συνένωση δήμων ή/και κοινοτήτων σε ενιαίο δήμο, υποβάλλονται προς έγκριση στον Υπουργό:

Νοείται ότι, τα συμβούλια των νέων δήμων που συστήνονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3 δύναται, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, να μεταβάλλουν τις αποφάσεις των Συμβουλίων Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων, όπως νόμος ορίζει.

(6) Καθ’ όσον αφορά θέματα προσωπικού, ο τρόπος παροχής και διαχείρισης των κοινών υπηρεσιών ρυθμίζεται με εσωτερικούς κανονισμούς των Συμβουλίων Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων, οι οποίοι εγκρίνονται από τον Υπουργό, και καθ’ όσον αφορά ειδικότερα θέματα που αφορούν το προσωπικό, προηγείται διαβούλευση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.