Μεταβατική διάταξη για τις επιτροπές σχολικών υποδομών και κτιρίων

147. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου που αναφέρονται στην ανάληψη της άσκησης των αρμοδιοτήτων των σχολικών εφοριών από τις δημοτικές επιτροπές σχολικών υποδομών και κτιρίων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, κατόπιν έκδοσης απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου και θέσπισης νομοθεσίας για την κατάργηση του περί Σχολικών Εφορειών Νόμου.