Κατοχύρωση υπαλλήλων, εργατών και ωρομίσθιου προσωπικού

149.-(1) Οι δήμοι που συστήνονται δυνάμει του παρόντος Νόμου καθίστανται εργοδότες του πάσης φύσεως προσωπικού που υπηρετεί στις συνενωθείσες αρχές τοπικής διοίκησης κατά την έναρξη λειτουργίας των δήμων αυτών και για σκοπούς ομαλής εφαρμογής του παρόντος εδαφίου οι εν λόγω αρχές διενεργούν, μερίμνη των δημάρχων και των προέδρων των κοινοτικών συμβουλίων, πλήρη απογραφή του προσωπικού έναν (1) μήνα πριν από την έναρξη λειτουργίας του νέου δήμου.

(2)Κάθε υπάλληλος, εργάτης ή μέλος του ωρομίσθιου προσωπικού που, αμέσως πριν από την ημερομηνία κήρυξης της οικείας αρχής τοπικής διοίκησης σε δήμο ή δημοτικό διαμέρισμα, υπηρετεί σε αυτή, μεταφέρεται στην υπηρεσία τoυ οικείου δήμου και τοποθετείται από τo συμβούλιο του δήμου, εάν είναι πρακτικά δυνατό, σε θέση της οποίας τα καθήκοντα και οι ευθύνες είναι ανάλογα προς τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης που κατείχε στην αρχή τοπικής διοίκησης που κηρύχθηκε δήμος ή δημοτικό διαμέρισμα:

Νοείται ότι, o υπάλληλος, ο εργάτης ή το μέλος του ωρομίσθιου προσωπικού δύναται, είτε εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία της μεταφοράς αυτής είτε μετά τη μεταφορά αυτή, εντός ενός (1) μηνός από την κoιvoπoίηση σε αυτόν των όρων υπηρεσίας της οικείας θέσης και της αρχικής διάρθρωσης των υπηρεσιών τoυ νέου δήμου, να δηλώσει, με γραπτή γνωστοποίηση πρoς τον δήμο στον οποίο μεταφέρεται, ότι δεν επιθυμεί να εργοδοτηθεί στην υπηρεσία του δήμου, οπότε, μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της υποβολής της γραπτής γνωστοποίησής του προς τον δήμο για την πρόθεσή του αυτή, παύει να τελεί στην υπηρεσία τoυ δήμου και, σε τέτοια περίπτωση, δικαιούται τα ίδια ωφελήματα αποχώρησης τα οποία θα εδικαιούτο, εάν αποχωρούσε από την υπηρεσία της αρχής τοπικής διοίκησης δυνάμει των νομοθετικών διατάξεων που εφαρμόζονται για την περίπτωσή του:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση κατά την οποία μεταφέρεται στον νέο δήμο υπάλληλος ο οποίος κατείχε στην οικεία αρχή τοπικής διοίκησης που κηρύχθηκε δημοτικό διαμέρισμα θέση διευθυντή, προϊσταμένου τεχνικών υπηρεσιών ή προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών και δεν καθίσταται εφικτό να τοποθετηθεί σε θέση της οποίας τα καθήκοντα και οι ευθύνες είναι ανάλογα προς τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης που κατείχε, δύναται να μεταφερθεί σε άλλον υπό σύσταση δήμο, με την έγγραφη συγκατάθεσή του, ύστερα από απόφαση του οικείου Συμβουλίου Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων.

(3) Έδρα του υπηρετούντος προσωπικού νοείται η έδρα του νέου δήμου και το συμβούλιο, με απόφασή του, κατανέμει το προσωπικό του δήμου σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες που λειτουργούν σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα ανάλογα με τις ανάγκες.

(4) Το οργανόγραμμα κάθε δήμου καθορίζει τις κεντρικές και αποκεντρωμένες διοικητικές μονάδες σε επίπεδο δημοτικού διαμερίσματος με τρόπο ώστε οι πάσης φύσεως οργανικές μονάδες να λειτουργούν στην έδρα του νέου δήμου ως κεντρικές δημοτικές υπηρεσίες με αποκεντρωμένες μονάδες σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα.

(5) Κατά την κατάρτιση των δημοτικών οργανογραμμάτων λαμβάνεται πρόνοια, ώστε να ενοποιηθούν οι πάσης φύσεως υπηρεσίες σε ενιαία υπηρεσία και προϊστάμενη αρχή στην έδρα κάθε δήμου.

(6) Η υπηρεσία τoυ υπαλλήλου, εργάτη ή μέλους του ωρομίσθιου προσωπικού στον δήμο θεωρείται ως συνέχιση της προηγούμενης υπηρεσίας του και η αντιμισθία και οι λοιποί όροι υπηρεσίας στον δήμο ή στην κοινότητα δεν δύναται vα μεταβληθούν δυσμενώς για αυτούς κατά τη διάρκεια της συνέχισης της υπηρεσίας τους στον δήμο αυτόν:

Νοείται ότι, για τους σκoπoύς τoυ παρόντος εδαφίου, ο όρος «όροι υπηρεσίας» περιλαμβάvει τους όρους που αφορούν τις άδειες, την παύση ή την αποχώρηση από την υπηρεσία, τη σύνταξη, πρόσθετα χορηγήματα ή άλλα παρόμοια επιδόματα:

Νοείται περαιτέρω ότι, για οποιαδήποτε τυχόν σύνταξη ή άλλα ωφελήματα αποχώρησης μέχρι την ημερομηνία μεταφοράς του υπαλλήλου, εργάτη ή μέλους του ωρομίσθιου προσωπικού στον δήμο και μέχρι την ημερομηνία αποχώρησης από την υπηρεσία αυτών, υπεύθυvoς καθίσταται o δήμος.

(7) Υπάλληλος, εργάτης ή μέλος του ωρομίσθιου προσωπικού που μεταφέρεται στην υπηρεσία τoυ οικείου δήμου δυνάμει τoυ παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στον δήμο αυτόν, τηρoυμέvωv των προνοιών οποιωνδήποτε εσωτερικών καvovισμώv, έχει όλα τα δικαιώματα και ωφελήματα και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα τωv υπαλλήλων σύμφωνα με τα ισχύοντα στον οικείο δήμο.