Κατοχύρωση προσωπικού σχολικών εφοριών

150. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 149 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και αναφορικά με το προσωπικό των σχολικών εφοριών που εντάσσεται στη δημοτική υπηρεσία του νέου δήμου, στο οποίο περιλαμβάνονται τα πρόσωπα που πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου απασχολούνταν ως μόνιμοι ή έκτακτοι υπάλληλοι ή ως υπάλληλοι αορίστου χρόνου ή ως ωρομίσθιο προσωπικό, με πλήρη ή μερική απασχόληση, από τη σχολική εφορία δυνάμει των διατάξεων του περί Σχολικών Εφορειών Νόμου.