Διαχειριστική Επιτροπή

67.-(1) Το συμβούλιο διορίζει από τα μέλη του Διαχειριστική Επιτροπή, στην οποία απαραίτητα συμμετέχουν, λόγω της θέσης τους, ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι και επιπρόσθετος αριθμός μελών που δεν είναι μικρότερος του ενός τρίτου και μεγαλύτερος του ενός δευτέρου του συνολικού αριθμού των υπόλοιπων συμβούλων, για την εκτέλεση των αναφερόμενων στο εδάφιο (5) καθηκόντων και τέτοιων επιπρόσθετων καθηκόντων τα οποία ήθελε από καιρού εις καιρόν ανατεθούν στη Διαχειριστική Επιτροπή από το συμβούλιο και, σε περίπτωση που το ένα τρίτο ή και το ένα δεύτερο του συνολικού αριθμού των υπόλοιπων συμβούλων δεν είναι άρτιος αριθμός, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, υπολογίζεται ο αμέσως επόμενος άρτιος αριθμός:

Νοείται ότι, στην περίπτωση συμβουλίου του οποίου ο συνολικός αριθμός των μελών δεν υπερβαίνει τους δεκατρείς (13), περιλαμβανομένου και του δημάρχου, τη Διαχειριστική Επιτροπή αποτελούν όλα τα μέλη του συμβουλίου:

Νοείται περαιτέρω ότι, κατά τον διορισμό των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής επιλέγονται, κατά το δυνατό, σύμβουλοι που ανήκουν σε όλα τα αυτοτελή κόμματα, συνασπισμούς κομμάτων και συνδυασμούς ανεξαρτήτων και ανεξάρτητοι, κατ’ αναλογίαν, εφόσον τούτο είναι δυνατό, προς την αριθμητική τους αντιπροσώπευση στο συμβούλιο.

(2) Το συμβούλιο δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), από καιρού εις καιρόν, να μετατρέπει τη σύνθεση της Διαχειριστικής Επιτροπής, να παύει υφιστάμενα μέλη και να διορίζει νέα και να πληροί θέσεις που χηρεύουν σε αυτή.

(3) Τηρούμενων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η σύγκληση των συνεδριάσεων της Διαχειριστικής Επιτροπής και οι εργασίες των συνεδριάσεών της πραγματοποιούνται, τηρουμένων των αναλογιών, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 65.

(4) Των συνεδριάσεων της Διαχειριστικής Επιτροπής προεδρεύει ο δήμαρχος και, σε περίπτωση που αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληροί ο αντιδήμαρχος του μεγαλύτερου σε αριθμό εκλογέων δημοτικού διαμερίσματος του δήμου και, σε περίπτωση αδυναμίας του, ο αντιδήμαρχος του επόμενου μεγαλύτερου σε αριθμό εκλογέων δημοτικού διαμερίσματος.

(5) Η Διαχειριστική Επιτροπή εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

(α) Ετοιμάζει τον ετήσιο προϋπολογισμό τoυ δήμου και τον υποβάλλει, στον κατάλληλο χρόvo, στο συμβούλιο για έγκριση,

(β) ετοιμάζει την ετήσια έκθεση και τους ετήσιους λογαριασμούς τoυ δήμου που υποβάλλονται στο συμβούλιο για έγκριση,

(γ) μόλις οι ετήσιοι λογαριασμοί τoυ δήμου ελεγχθούν από τον Γενικό Ελεγκτή, φροντίζει για τη γvωστoπoίηση της ετήσιας έκθεσης κατά τρόπο που εκάστοτε αποφασίζει το συμβούλιο:

Νοείται ότι, η ετήσια έκθεση αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του οικείου δήμου,

(δ) συνδράμει και συμβουλεύει τov δήμαρχο κατά την άσκηση των εξουσιών και την εκτέλεση των καθηκόντων του,

(ε) συvτovίζει το έργο των διάφορων επιτροπών που διορίζονται από το συμβούλιο,

(στ) εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα της ανατίθενται από το συμβούλιο ή τον δήμαρχο,

(ζ) παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του συμβουλίου, και

(η) παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τη δράση κεντρικών και αποκεντρωμένων σε δημοτικά διαμερίσματα υπηρεσιών του δήμου.