Επιτροπή Σχολικών Υποδομών και Κτιρίων

68.-(1) Σε κάθε δήμο συστήνεται η Επιτροπή Σχολικών Υποδομών και Κτιρίων αποτελούμενη από εννέα (9) μέλη του συμβουλίου και ειδικότερα, τον δήμαρχο ως πρόεδρο και άλλα οκτώ (8) μέλη του συμβουλίου, τα οποία επιλέγονται από το συμβούλιο με σχετική απόφασή του.

(2) Τα οκτώ (8) μέλη της εν λόγω επιτροπής ανήκουν κατ’ αναλογίαν σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα ως προς τον αριθμό των εκλογέων που διαθέτουν, καθώς και σε όλα τα αυτοτελή κόμματα, συνασπισμούς κομμάτων και συνδυασμούς ανεξαρτήτων ή είναι ανεξάρτητοι, εφόσον αυτό είναι δυνατό, κατά σειρά προτεραιότητας ως προς την αριθμητική τους αντιπροσώπευση στο συμβούλιο.

(3) Το συμβούλιο με απόφασή του διορίζει ένα από τα μέλη της εν λόγω επιτροπής ως αντιπρόεδρο αυτής, ο οποίος αναπληροί τον πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται να παρευρεθεί στις συνεδριάσεις της, και ένα επιπροσθέτως ως εκπρόσωπό του στις συμβουλευτικές επιτροπές σχολείων που συστήνονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 69.

(4) Στις συνεδρίες της Επιτροπής Σχολικών Υποδομών και Κτιρίων δύναται να παρίστανται οι αντιδήμαρχοι των δημοτικών διαμερισμάτων, ανάλογα με το υπό συζήτηση θέμα και νοουμένου ότι αυτό αφορά το διαμέρισμά τους, οι οποίοι όμως αποχωρούν πριν από τη λήψη των αποφάσεων ή/και τη διατύπωση εισηγήσεων της επιτροπής.

(5) Κάθε Επιτροπή Σχολικών Υποδομών και Κτιρίων αναλαμβάνει, σύμφωνα με το ειδικό προς τούτο κεφάλαιο του προϋπολογισμού του οικείου δήμου, την οικονομική διαχείριση των σχολείων του δήμου που ευρίσκονται εντός των δημοτικών του ορίων, εποπτεύει το βοηθητικό προσωπικό που διορίζει ο δήμος, συνεργάζεται με τις διευθύνσεις των σχολείων και τις συμβουλευτικές επιτροπές σχολείων που καθορίζονται στο άρθρο 69, για την καλύτερη λειτουργία τους, και ασκεί οποιαδήποτε άλλη εξουσία και οποιοδήποτε άλλο καθήκον ανατίθεται σε αυτή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(6) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (5), κάθε Επιτροπή Σχολικών Υποδομών και Κτιρίων έχει αρμοδιότητα να-

(α) ετοιμάζει και υποβάλλει, κατά τον καθορισμένο τρόπο, στο συμβούλιο το κεφάλαιο του προϋπολογισμού της, λαμβάνοντας υπόψη-

(i) αυστηρά τον ετήσιο προϋπολογισμό κάθε σχολείου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και ότι κατά τον καταρτισμό από την Επιτροπή Σχολικών Υποδομών και Κτιρίων του προϋπολογισμού παρίσταται ο διευθυντής του σχολείου ή εκπρόσωπος των συμβουλευτικών επιτροπών σχολείων, και

(ii) την ανάγκη για δίκαιη, ισότιμη, αποτελεσματική και ορθολογική κατανομή των διαθέσιμων πόρων στα σχολεία εντός των δημοτικών ορίων,

(β) εισηγείται στο συμβούλιο, μετά από σχετική συνεννόηση με τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας τη συντήρηση, την αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των οικείων σχολικών κτιρίων, με διαδικασίες που καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, με εισήγηση του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, κατόπιν διαβούλευσης:

Νοείται ότι, οι Κανονισμοί αυτοί ισχύουν οριζόντια για όλες τις Επιτροπές Σχολικών Υποδομών και Κτιρίων και εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 144,

(γ) εξασφαλίζει, διαχειρίζεται και μεριμνά για τη συντήρηση του εξοπλισμού κάθε σχολείου που εμπίπτει στην αρμοδιότητά της, λαμβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις της οικείας συμβουλευτικής επιτροπής σχολείου,

(δ) αποδέχεται, με την έγκριση του Υπουργού, δωρεές ή κληροδοτήματα οποιασδήποτε περιουσίας, διαχειρίζεται την περιουσία αυτή και χρησιμοποιεί το εισόδημά της για τους σκοπούς για τους οποίους δωρίσθηκε ή κληροδοτήθηκε και γενικά για σκοπούς που αφορούν και προάγουν την εκπαίδευση:

Νοείται ότι, υποβάλλεται στον Υπουργό ετήσια έκθεση για τη διαχείριση της περιουσίας αυτής,

(ε) υλοποιεί τον προϋπολογισμό της αναφορικά με τα δημόσια σχολεία προδημοτικής, δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης εντός των δημοτικών ορίων,

(στ) επιλαμβάνεται, λαμβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις των συμβουλευτικών επιτροπών των σχολείων, θεμάτων ευημερίας, ασφάλειας των μαθητών και παροχής διευκολύνσεων για ισότιμη πρόσβαση στο σχολείο, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των μαθητών, και

(ζ) παρέχει στον διευθυντή κάθε σχολείου, κατά την έναρξη κάθε σχολικού έτους, ποσό δέκα ευρώ (€10) για κάθε εγγεγραμμένο σε αυτό μαθητή, με κατώτατο ποσό τα χίλια πεντακόσια ευρώ (€1.500) ή οποιοδήποτε άλλο ποσό ήθελε καθορίσει με απόφασή του το Υπουργικό Συμβούλιο, για την κάλυψη εξόδων που απαιτούνται για μικρής έκτασης επιδιορθώσεις στα σχολικά κτίρια ή αγορά εξοπλισμού ή υλικών ή για εξωραϊσμό των σχολικών χώρων ή για εγκατάσταση ή επισκευή συσκευών που απαιτούνται για την εκπαίδευση των μαθητών ή και για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, και το ποσό αυτό τυγχάνει διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας:

Νοείται ότι, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, παρέχεται στον διευθυντή σχολείου ολόκληρο το ποσό που αναφέρεται πιο πάνω:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο διευθυντής σχολείου παραδίδει στην Επιτροπή Σχολικών Υποδομών και Κτιρίων, κατά το τέλος του σχολικού έτους, κατάσταση συνοδευόμενη από τις απαραίτητες αποδείξεις εξόδων και πληρωμών που πραγματοποίησε και, σε περίπτωση που δεν δαπανηθεί όλο το ποσό που παραχωρήθηκε, το υπόλοιπο συνυπολογίζεται στο ποσό που θα διατεθεί για το επόμενο σχολικό έτος.

(7) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο πρόεδρος ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Σχολικών Υποδομών και Κτιρίων, ο οποίος τον αναπληρώνει, συγκαλεί τις συνεδριάσεις της όποτε κρίνεται αναγκαίο και των συνεδριάσεων της επιτροπής προεδρεύει ο πρόεδρος ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός αυτού, ο αντιπρόεδρος, ενώ, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και των δύο, τα παρόντα μέλη εκλέγουν ένα από αυτά για να προεδρεύσει της συνεδρίασης.