Συμβουλευτικές επιτροπές σχολείων

69.-(1) Σε κάθε σχολείο εντός των δημοτικών ορίων του δήμου συστήνεται, εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς, συμβουλευτική επιτροπή σχολείου, η οποία απαρτίζεται από τον διευθυντή ή από τον βοηθό διευθυντή Α΄ ή από τον βοηθό διευθυντή του σχολείου ή από άλλο πρόσωπο που επιλέγει ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και το οποίο επιπροσθέτως επιλέγεται για να είναι και ο πρόεδρος της συμβουλευτικής επιτροπής σχολείου, καθώς και από τα ακόλουθα μέλη:

(α) Δύο (2) εκπροσώπους του διδασκαλικού ή καθηγητικού συλλόγου, που ορίζονται ανάμεσα από τα μέλη του αντίστοιχου συλλόγου του κάθε σχολείου:

Νοείται ότι, σε σχολεία που έχουν μέχρι δέκα (10) τμήματα μετέχει μόνο ένα (1) μέλος του διδακτικού προσωπικού του σχολείου,

(β) δύο (2) εκπροσώπους του συνδέσμου γονέων που ορίζονται ανάμεσα από τα μέλη του συνδέσμου γονέων του σχολείου,

(γ) τον πρόεδρο του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου μέσης εκπαίδευσης εκπροσωπώντας το μαθητικό συμβούλιο, ως παρατηρητή, και

(δ) ένα από τα μέλη της οικείας Επιτροπής Σχολικών Υποδομών και Κτιρίων, που ορίζεται από το συμβούλιο ως εκπρόσωπός του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68.

(2) Η συμμετοχή του προέδρου και των μελών της συμβουλευτικής επιτροπής σχολείου, που ορίζονται στο εδάφιο (1), συνεχίζεται για όσο χρονικό διάστημα διατηρούν την ιδιότητά τους βάσει της οποίας αναδείχθηκαν στη θέση αυτή, διαφορετικά συνεχίζεται μέχρι το τέλος Οκτωβρίου της επόμενης σχολικής χρονιάς ή μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία ορίζονται από τον νέο σύνδεσμο γονέων για την εκπροσώπησή του στη συμβουλευτική επιτροπή.

(3) Ο πρόεδρος κάθε συμβουλευτικής επιτροπής σχολείου μεριμνά, έτσι ώστε, μετά από κάθε συνεδρία να διαβιβαστούν, το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από το πέρας της συνεδρίας, τα πρακτικά, υπογεγραμμένα από τα εκάστοτε παρόντα μέλη της, με τις εισηγήσεις και προτάσεις της προς την οικεία Επιτροπή Σχολικών Υποδομών και Κτιρίων, για τη λήψη από μέρους της περαιτέρω αποφάσεων και ενεργειών εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων της.

(4) Κάθε συμβουλευτική επιτροπή σχολείου έχει την αρμοδιότητα να υποβάλλει προς την οικεία Επιτροπή Σχολικών Υποδομών και Κτιρίων-

(α) εισηγήσεις για τη λήψη μέτρων αναφορικά με την ευημερία και την ασφάλεια των μαθητών,

(β) εισηγήσεις σε σχέση με τις ανάγκες για την αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση των υποδομών και του εξοπλισμού του σχολείου,

(γ) εισηγήσεις καθόσον αφορά την πρόβλεψη των εξόδων βάσει των πραγματικών αναγκών του σχολείου, το αργότερο μέχρι την 1η Μαρτίου του έτους που προηγείται του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται, και

(δ) εισηγήσεις, υπομνήματα ή/και ερωτήματα αναφορικά με κάθε θέμα που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες που της παρέχονται από τον παρόντα Νόμο.