Δημοτικές επιτροπές

66.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 61, με απόφαση του συμβουλίου συστήνονται οι ακόλουθες δημοτικές επιτροπές:

(α) Διαχειριστική Επιτροπή,

(β) Επιτροπή Σχολικών Υποδομών και Κτιρίων,

(γ) Επιτροπή Διαμερίσματος, ώστε να αντιστοιχεί μία ανά δημοτικό διαμέρισμα,

(δ) Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από πέντε (5) μέλη του συμβουλίου, ένα εκ των οποίων καθορίζεται από την εν λόγω επιτροπή ως ο πρόεδρος αυτής,

(ε) Επιτροπή Παραλιών, εάν ο δήμος έχει σχετική αρμοδιότητα, και

(στ) άλλες ειδικές δημοτικές επιτροπές, εάν αυτό κρίνεται σκόπιμο κατά την κρίση του συμβουλίου:

Νοείται ότι, οποιοσδήποτε δήμος εμπίπτει στις διατάξεις της επιφύλαξης του εδαφίου (2) του άρθρου 3 ή του άρθρου 4 δεν συστήνει Επιτροπές Διαμερίσματος.

(2) Τηρούμενων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η σύγκληση των συνεδριάσεων οποιασδήποτε επιτροπής και οι εργασίες των συνεδριάσεών της πραγματοποιούνται, τηρουμένων των αναλογιών, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 65.

(3) Της Διαχειριστικής Επιτροπής και της Επιτροπής Σχολικών Υποδομών και Κτιρίων προεδρεύει ο δήμαρχος, των Επιτροπών Διαμερίσματος προεδρεύει ο οικείος αντιδήμαρχος και των λοιπών επιτροπών προεδρεύει μέλος του συμβουλίου που ορίζεται από αυτό:

Νοείται ότι, o δήμαρχος δύναται να παρίσταται στις συνεδριάσεις οποιασδήποτε επιτροπής και, εάν παρίσταται, προεδρεύει της εν λόγω επιτροπής και δεν θεωρείται μέλος της:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που ο δήμαρχος παρίσταται σε συνεδρία της Επιτροπής Ελέγχου, δεν δύναται να προεδρεύει ή/και να θεωρείται μέλος αυτής.

(4) Οι δημοτικές επιτροπές συνδράμουν στο έργο του συμβουλίου και μεριμνούν για την προετοιμασία θεμάτων που παραπέμπονται στο συμβούλιο για απόφαση και προς τούτο υποβάλλουν εισηγήσεις και προτάσεις εντός του καθορισμένου πεδίου της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους.