Σύγκληση και λειτουργία συμβουλίου και επιτροπών

65.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου, οι συνεδρίες του συμβουλίου και των επιτροπών του πραγματοποιούνται ως ακολούθως:

(α) Το συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά τον μήνα και εκτάκτως, όποτε τούτο κριθεί αναγκαίο από τον δήμαρχο ή όταν τούτο ζητηθεί γραπτώς από το ένα τρίτο τουλάχιστον των μελών του, και οι συνεδρίες συγκαλούνται από τον δήμαρχο,

(β) οι τακτικές και οι έκτακτες συνεδρίες των επιτροπών του συμβουλίου καθορίζονται και συγκαλούνται από τον πρόεδρο της κάθε επιτροπής:

Νοείται ότι, οι επιτροπές συνεδριάζουν εκτάκτως όταν τούτο ζητηθεί γραπτώς από το ένα τρίτο τουλάχιστον των μελών τους,

(γ) οι έκτακτες συνεδρίες του συμβουλίου και των επιτροπών του πραγματοποιούνται μέσα σε επτά (7) ημέρες από τη λήψη του σχετικού γραπτού αιτήματος,

(δ) σε περίπτωση που ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος επιτροπής, ανάλογα με την περίπτωση, αρνείται ή παραλείπει να συγκαλέσει τη συνεδρία εντός των επτά (7) ημερών από την υποβολή της γραπτής αίτησης, τα μέλη που ζήτησαν τη σύγκλησή της, με την εκπνοή της προθεσμίας των επτά (7) ημερών, δύναται να συγκαλέσουν οι ίδιοι τη συνεδρία, με σχετική γραπτή πρόσκληση προς τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της επιτροπής και όλα τα μέλη του συμβουλίου ή της επιτροπής, ανάλογα με την περίπτωση, στην οποία περιλαμβάνεται η ημερήσια διάταξη που καθορίζεται στη γραπτή αίτηση,

(ε) οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε συνεδρία που συγκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (γ) και (δ) είναι έγκυρες και εκτελεστέες.

(2) Οι συνεδρίες του συμβουλίου και των επιτροπών του είναι δημόσιες, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά, και οι σχετικές συζητήσεις στις εν λόγω συνεδρίες δύναται να μαγνητοφωνούνται με απόφαση του συμβουλίου ή της οικείας επιτροπής και ακολούθως τα εγκεκριμένα πρακτικά των συνεδριών αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του συμβουλίου, εκτός των σημείων αυτών που παραβιάζουν τις διατάξεις του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου:

Νοείται ότι, το συμβούλιο και κάθε επιτροπή του δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν το θεωρούν αναγκαίο, να συνέρχονται σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρία, ύστερα από σχετική απόφαση που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των μελών του συμβουλίου που παρευρίσκονται και ψηφίζουν στη συνεδρία, αφού προηγηθεί σχετική εισήγηση του δημάρχου, του προέδρου της οικείας επιτροπής ή/και μελών του συμβουλίου ή της επιτροπής, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται περαιτέρω ότι, ως υπεύθυνος για την ανωνυμοποίηση των εγγράφων, περιλαμβανομένων των πρακτικών, καθορίζεται από τον δήμο ο λειτουργός προσωπικών δεδομένων:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, ο όρος «ανωνυμοποίηση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί των Ανοικτών Δεδομένων, της Περαιτέρω Χρήσης Εγγράφων και Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα και Συναφών Θεμάτων Νόμου.

(3) Τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τακτική συνεδρία και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έκτακτη συνεδρία, ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της οικείας επιτροπής, ανάλογα με την περίπτωση, ή τα μέλη του συμβουλίου ή της επιτροπής, σε περίπτωση σύγκλησης συνεδρίας από αυτά, μεριμνούν για την επίδοση γραπτής και υπογεγραμμένης πρόσκλησης σε σχέση με τη συνεδρία σε όλα τα μέλη του συμβουλίου ή της οικείας επιτροπής, ανάλογα με την περίπτωση, η οποία περιλαμβάνει τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής της συνεδρίας, καθώς και την ημερήσια διάταξη των εργασιών της.

(4) Η πρόσκληση επιδίδεται είτε με παράδοσή της στο μέλος του συμβουλίου ή της επιτροπής στο οποίο απευθύνεται ή σε πρόσωπο που βρίσκεται εντός της κατοικίας του, είτε με αποστολή της μέσω ταχυδρομείου στην τελευταία γνωστή διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας του ή με αποστολή της με τηλεομοιότυπο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο όταν το μέλος προς το οποίο απευθύνεται η πρόσκληση έχει γνωστοποιήσει γραπτώς στο συμβούλιο ότι αποδέχεται την επίδοση με τηλεομοιότυπο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και η πρόσκληση, ταυτόχρονα με την επίδοσή της, αναρτάται στα γραφεία και στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου:

Νοείται ότι, εφόσον τηρείται η αναφερόμενη πιο πάνω διαδικασία επίδοσης της πρόσκλησης, η μη αιτιολόγηση ή/και επεξήγηση του λόγου απουσίας προσώπου από τη συνεδρία στα πρακτικά ή άλλως πως δεν καθιστά τη σύνθεση πάσχουσα μόνο για τον λόγο αυτό και δεν επηρεάζει τη νόμιμη σύνθεσή της, ενόσω υπάρχει απαρτία.

(5) Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας δεν διεξάγεται άλλη εργασία παρά μόνο εκείνη που καθορίζεται στην ημερήσια διάταξη που αναφέρεται στην πρόσκληση, εκτός εάν παρίστανται και συναινούν κατά πλειοψηφία, τουλάχιστον, τα δύο τρίτα του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου ή της επιτροπής και, σε τέτοια περίπτωση, το νέο θέμα εισάγεται στην ημερήσια διάταξη και σημειώνεται ειδικά στα πρακτικά της συνεδρίασης.

(6) Ο δήμαρχος και οι πρόεδροι των επιτροπών προεδρεύουν των συνεδριάσεων του συμβουλίου και των επιτροπών, αντίστοιχα, και, σε περίπτωση-

(α) απουσίας του δημάρχου, προεδρεύει της συνεδρίας ο αντιδήμαρχος του μεγαλύτερου σε αριθμό εκλογέων δημοτικού διαμερίσματος και, σε περίπτωση απουσίας αυτού, προεδρεύει ο αντιδήμαρχος του αμέσως επόμενου μεγαλύτερου σε αριθμό εκλογέων δημοτικού διαμερίσματος,

(β) απουσίας αντιδημάρχου διαμερίσματος, προεδρεύει της δημοτικής επιτροπής του διαμερίσματος ο μεγαλύτερος σε ηλικία των παρευρισκόμενων μελών του συμβουλίου, και

(γ) απουσίας του πρόεδρου επιτροπής, προεδρεύει ο μεγαλύτερος σε ηλικία των παρευρισκόμενων μελών.

(7) Απαρτία κατά τη διάρκεια των συνεδριών του συμβουλίου και των επιτροπών του υπάρχει όταν παρευρίσκεται πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους, περιλαμβανομένου και του προεδρεύοντος της συνεδρίας.

(8) Οι αποφάσεις στις συνεδρίες του συμβουλίου και των επιτροπών λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου και των επιτροπών, ανάλογα με την περίπτωση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, ο προεδρεύων της συνεδρίας έχει νικώσα ψήφο.

(9) Δημοτικοί κανονισμοί που περιέχουν επιμέρους ή και επιπρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνεδριάσεις του συμβουλίου και των επιτροπών εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 145.