Αποστολή και αρμοδιότητες

141.-(1) Η Ένωση Δήμων Κύπρου έχει την ακόλουθη αποστολή και τις συναφείς με αυτήν αρμοδιότητες:

(α) Τη λειτουργία της ως ανώτατου οργάνου εκπροσώπησης των δήμων της Δημοκρατίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με σκοπό τη συντονισμένη προώθηση και προάσπιση των συμφερόντων και επιδιώξεών τους,

(β) τον εντοπισμό των γενικών ή κοινών προβλημάτων και δυνατοτήτων των δήμων, με σκοπό τη χάραξη κοινών ή/και ενιαίων πολιτικών και στρατηγικών, καθώς και την μέριμνα για την υλοποίησή τους,

(γ) την παρακολούθηση και προώθηση προτάσεων νομοθεσιών και κανονισμών που αφορούν τους δήμους,

(δ) τη διασύνδεση των δήμων μεταξύ τους, με σκοπό τη διευκόλυνση και ενίσχυση της συνεργασίας τους, την παροχή σε αυτούς της δυνατότητας επικοινωνίας, ανταλλαγής απόψεων και τεχνογνωσίας και τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των δήμων της Δημοκρατίας με άλλες τοπικές αρχές της Δημοκρατίας ή άλλων χωρών, καθώς και με διεθνείς ενώσεις δήμων και διεθνείς οργανισμούς,

(ε) τη μέριμνα για την παροχή των κατάλληλων υπηρεσιών υποστήριξης προς τους δήμους, με την εκπόνηση ερευνών, την παροχή συμβουλών, την επιμόρφωση των αιρετών μελών των δήμων, των δημοτικών υπηρεσιών και γενικά όλου του προσωπικού των δήμων, καθώς και για την παροχή πάσης φύσεως κοινών υπηρεσιών για τις οποίες δυνατόν να αποφασίσουν τα όργανά της,

(στ) τη συνεργασία με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων στους δήμους και τους διάφορους κοινωνικούς εταίρους,

(ζ) τη συνεργασία ΅ε φορείς του δη΅όσιου και του ιδιωτικού το΅έα, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, αποκέντρωσης και ανάπτυξης,

(η) τη συ΅΅μετοχή της στα πάσης φύσεως όργανα και φορείς ΅ε εκπροσώπους της,

(θ) τον προγρα΅΅ατισ΅ό, την υποστήριξη και τον συντονισμό δράσεων για την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τους δήμους, καθώς και για την αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιακών τους ΅ονάδων,

(ι) την ανάληψη δράσεων και ενεργειών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών,

(ια) την ενίσχυση της πολιτικής, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των δήμων,

(ιβ) τη διαμεσολάβηση και διαπραγμάτευση συλλογικών συμβάσεων εργασίας με τις συντεχνίες των εργαζομένων, για τη σύναψη των εν λόγω συμβάσεων από τους δήμους.

(2) Η Ένωση Δήμων Κύπρου δύναται να υποβάλλει και να διατυπώνει τις απόψεις της επί των σχεδίων νόμου που αφορούν τους δήμους.