Λειτουργία και όργανα διοίκησης της Ένωσης Δήμων Κύπρου

142.-(1) Η Ένωση Δήμων Κύπρου λειτουργεί βάσει του κανονισμού λειτουργίας που παρατίθεται στο Παράρτημα ΙV του παρόντος Νόμου.

(2) Τα όργανα διοίκησης της Ένωσης Δήμων Κύπρου είναι-

(α) η γενική συνέλευση,

(β) το διοικητικό συμβούλιο,

(γ) ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, και

(δ) ο διευθυντής της Ένωσης Δήμων Κύπρου.

(3) Η θητεία των πιο πάνω οργάνων, πλην του διευθυντή της Ένωσης Δήμων Κύπρου που ανήκει στο μόνιμο προσωπικό, διαρκεί καθόλη τη δημοτική περίοδο, όπως και η θητεία των δημοτικών συμβουλίων:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου, μετά τη λήξη της θητείας του ως δημάρχου, επανεκλεγεί στη θέση του δημάρχου, συνεχίζει να εκτελεί τα καθήκοντα του προέδρου της Ένωσης Δήμων Κύπρου μέχρι την εκλογή νέου προέδρου, σε περίπτωση δε μη επανεκλογής του στη θέση του δημάρχου, καθήκοντα προέδρου της Ένωσης Δήμων Κύπρου, μέχρι την εκλογή νέου προέδρου από τη γενική συνέλευση, ασκεί ο μεγαλύτερος σε ηλικία εκλεγείς δήμαρχος και, σε περίπτωση μη αποδοχής αυτών των καθηκόντων από αυτόν, ο επόμενος μεγαλύτερος σε ηλικία εκλεγείς δήμαρχος και ούτω καθεξής.

(4) H γενική συνέλευση έχει αρμοδιότητα και ευθύνη για-

(α) την έγκριση του προϋπολογισμού και του απολογισμού εσόδων και εξόδων της Ένωσης Δήμων Κύπρου,

(β) την έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης της Ένωσης Δήμων Κύπρου, μετά από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου,

(γ) την εκλογή του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Δήμων Κύπρου, και

(δ) τη λήψη απόφασης για οποιοδήποτε ζήτημα απασχολεί την Ένωση Δήμων Κύπρου και το οποίο υποβάλλεται σε αυτήν από το διοικητικό συμβούλιο ή από οποιοδήποτε μέλος της, γραπτώς, επτά (7) ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, όπως καθορίζεται στον κανονισμό λειτουργίας της.