Ίδρυση της Ένωσης Δήμων Κύπρου

140.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (4) και (5), συστήνεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ένωση Δήμων Κύπρου», με έδρα τη Λευκωσία, στο οποίο καθίστανται αυτοδικαίως και υποχρεωτικά μέλη όλοι οι δήμοι.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (4) και (5), η προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) Ένωση Δήμων Κύπρου καθίσταται καθολικός διάδοχος της πάσης φύσεως κινητής και ακίνητης περιουσίας, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων, καθώς και του προσωπικού της υφιστάμενης Ένωσης Δήμων Κύπρου, η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί από την 5η Σεπτεμβρίου 1986, κατόπιν εγγραφής της δυνάμει των διατάξεων των περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμων του 1972 και 1997, που αναθεωρήθηκαν με βάση τον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμο, με αρ. εγγραφής 527.

(3) Η Ένωση Δήμων Κύπρου έχει δική της σφραγίδα που φέρει την επωνυμία της και δύναται να χρησιμοποιεί δικό της έμβλημα, ως ήθελε αποφασίσει η γενική συνέλευση αυτής.

(4) Η εγκαθίδρυση της Ένωσης Δήμων Κύπρου, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1), δεν ισχύει, παρά μόνο μετά την έγκριση ψηφίσματος από τη γενική συνέλευση της υφιστάμενης Ένωσης Δήμων Κύπρου για τη μετεξέλιξή της και τη μεταφορά και μεταβίβαση όλων των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών της στη δυνάμει του παρόντος Νόμου νεοδημιουργούμενη Ένωση Δήμων Κύπρου και με την έγκριση από τη γενική συνέλευσή της του κανονισμού λειτουργίας της, ο οποίος παρατίθεται στο Παράρτημα ΙV του παρόντος Νόμου.

(5) Η απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (4) κατατίθεται στον Υπουργό, ο οποίος την προωθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο με απόφασή του γνωστοποιεί την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των διατάξεων του παρόντος Μέρους.