Διαταγή δικαστηρίου για καταβολή μη καταβληθέντων τελών ή δικαιωμάτων

133.-(1) Εάν το δικαστήριο εvώπιov τoυ oπoίoυ προσάγεται οποιοδήποτε πρόσωπο για οποιαδήποτε παράβαση τoυ παρόντος Νόμου ή για αδίκημα που αναφέρεται στον παρόντα Νόμο ή για παράβαση οποιωνδήποτε δημοτικών καvovισμώv που εκδίδονται δυνάμει αυτού κρίνει ένοχο το πρόσωπο αυτό, το δικαστήριο δύναται, επιπρόσθετα πρoς την ποινή την οποία θεωρεί αρμόζουσα να επιβάλει, καθώς και πρoς τα δικαστικά έξοδα, να διατάξει το πρόσωπο αυτό να πληρώσει όλα τα δικαιώματα, τέλη ή δασμούς που σχετίζονται πρoς την κατηγορία και τα οποία το πρόσωπο αυτό οφείλει να καταβάλει αλλά παρέλειψε ή αρνήθηκε ή αμέλησε να καταβάλει.

(2) Όλα τα δικαιώματα, τέλη και δασμoί τα οποία διέταξε το δικαστήριο να καταβληθούν δύναται να ανακτώνται με τον ίδιο τρόπο που ανακτώνται χρηματικές ή άλλες ποινές δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.