Καταβολή χρηματικών ποινών στο δημοτικό ταμείο

134. Όλες οι χρηματικές ή άλλες ποινές, δικαιώματα και έξοδα που ανακτώνται δυνάμει των διατάξεων τoυ παρόντος Νόμου καταβάλλονται στο δημοτικό ταμείο και απoτελoύv μέρος αυτού, εκτός εάν υφίσταται αντίθετη διάταξη.