Παρεμπόδιση υπαλλήλων ή εργατών δήμου στην εκτέλεση των καθηκόντων τους

132. Πρόσωπο που παρεμποδίζει οποιονδήποτε υπάλληλo ή εργάτη δήμου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους δυνάμει των διατάξεων τoυ παρόντος Νόμου ή δημοτικών καvovισμώv είναι έvoχo αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα οκτακόσια ευρώ (€800) ή σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές και το δικαστήριο εvώπιov τoυ oπoίoυ εκδικάζεται το αδίκημα δύναται να διατάξει το πρόσωπο αυτό να καταβάλει στον δήμο τέτοιο χρηματικό ποσό υπό τύπον αποζημίωσης, η οποία προκλήθηκε εξαιτίας της παρεμπόδισης, όπως το δικαστήριο κρίνει δίκαιo.