Συντήρηση σχολικών μονάδων

53.-(1) Κάθε δήμος αναλαμβάνει την οικονομική διαχείριση των σχολείων που ευρίσκονται εντός των δημοτικών ορίων του, για σκοπούς συντήρησης των σχολικών μονάδων και, ανάλογα με την περίπτωση, προσλαμβάνει προσωπικό, εποπτεύει, αξιολογεί, απολύει, μεταθέτει το βοηθητικό προσωπικό που προσλαμβάνει, συνεργάζεται με τις διευθύνσεις των σχολείων και τις συμβουλευτικές επιτροπές των σχολείων για την εύρυθμη λειτουργία τους και ασκεί οποιαδήποτε άλλη εξουσία και οποιοδήποτε άλλο καθήκον του ανατίθεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή δυνάμει των εγκυκλίων που εκδίδονται κατά διαστήματα από τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, λαμβάνοντας υπόψη-

(α) τους διαθέσιμους ειδικά και αποκλειστικά καθορισμένους για τον σκοπό αυτόν στον προϋπολογισμό του πόρους, την ανάγκη για αποτελεσματική και ορθολογική χρήση, καθώς και ισορροπημένη κατανομή τους μεταξύ των σχολείων, στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων του δήμου·

(β) την ανάγκη για ποιοτική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των σχολικών κτιρίων και του εξοπλισμού τους.

(2) Για σκοπούς εφαρμογής των αρμοδιοτήτων του δήμου που προβλέπονται στο εδάφιο (1), το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 144.