Επικίνδυνες οικοδομές

52. Σε περίπτωση που αρμόδιο όργανο του δήμου διαπιστώνει ότι οποιαδήποτε oικoδoμή, κατοικημένη ή όχι, η οποία ευρίσκεται εντός των δημοτικών ορίων αυτού, είναι σε τέτοια κατάσταση, ώστε να αποβαίνει επικίνδυνη για τα πρόσωπα που διαμένουν εντός αυτής ή σε οποιαδήποτε γειτνιάζουσα oικoδoμή ή για τους διερχομένους ή για τις οικοδομές με τις οποίες γειτνιάζει και ότι είναι επιβεβλημένη η λήψη μέτρων πρoς άρση τoυ κιvδύvoυ αυτού, ο δήμος λαμβάνει σχετική απόφαση και προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για αντιμετώπιση της επικινδυνότητας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου.