Διαχείριση παραλιών

54. Τηρουμένων των διατάξεων του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, κάθε δήμος εντός των δημοτικών ορίων του οποίου περιλαμβάνεται παραλία έχει καθήκον εφαρμογής σχεδίου χρήσης της παραλίας, καθαρισμού της παραλίας και μέριμνας για την ανεμπόδιστη χρήση της από τους λουομένους και το ευρύ κοινό, καθώς και καθαρισμού της θαλάσσιας περιοχής που χρησιμοποιείται από τους λουομένους και λήψης μέτρων προς αποτροπή της θαλάσσιας ρύπανσης, έχει ευθύνη άσκησης ελέγχων ως προς την τήρηση ευταξίας, την τοποθέτηση στην παραλία αντικειμένων ή τη διεξαγωγή παιγνιδιών ή την παροχή υπηρεσιών ή διευκολύνσεων, δυνατότητα η οποία υφίσταται μόνο κατόπιν έκδοσης σχετικής άδειας από τον δήμο, ως οικείας αρχής δυνάμει του εν λόγω Νόμου, και ελέγχει την από μέρους κάθε αδειούχου πιστή τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας.