Δημοτική αρχή και εκλογή

13.-(1) Κάθε δήμος διοικείται από τον δήμαρχο, τους αντιδημάρχους και τους συμβούλους, που ασκούν όλες τις εξουσίες που τους αποδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και από οποιονδήποτε άλλο Νόμο.

(2) Κάθε συμβούλιο αποτελείται από τον δήμαρχο, τους αντιδημάρχους και τους συμβούλους, οι οποίοι εκλέγονται από τους δημότες εκλογείς, εξαιρουμένων των αντιδημάρχων που εκλέγονται από το οικείο συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 4.

(3) Σε κάθε συμβούλιο μετέχει ένας αντιδήμαρχος για κάθε δημοτικό διαμέρισμα από αυτά τα οποία συναποτελούν τον οικείο δήμο.

(4) Ο αριθμός των συμβούλων που μετέχουν στο συμβούλιο, περιλαμβανομένων των αντιδημάρχων, δεν δύναται να είναι μικρότερος των δεκαέξι (16) και μεγαλύτερος των τριάντα (30), όπως προβλέπεται ειδικότερα πιο κάτω:

(α) Σε δήμους των oπoίωv οι εκλογείς δεν υπερβαίvoυv τις δέκα χιλιάδες (10.000): 16 σύμβουλοι·

(β) σε δήμους των oπoίωv οι εκλογείς υπερβαίvoυv τις δέκα χιλιάδες (10.000), αλλά δεν υπερβαίvoυv τις είκοσι χιλιάδες (20.000): 20 σύμβουλοι·

(γ) σε δήμους των oπoίωv οι εκλογείς υπερβαίvoυv τις είκοσι χιλιάδες (20.000), αλλά δεν υπερβαίvoυv τις τριάντα χιλιάδες (30.000): 24 σύμβουλοι·

(δ) σε δήμους των oπoίωv οι εκλογείς υπερβαίvoυv τις τριάντα χιλιάδες (30.000): 30 σύμβουλοι:

Νοείται ότι, σε περίπτωση ανακήρυξης κοινοτήτων σε δήμο ή σε δημοτικό διαμέρισμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 5, εάν o αριθμός των συμβούλων που προβλέπεται στο παρόν εδάφιο δεν είναι τουλάχιστον διπλάσιος τoυ αριθμού των δημοτικών διαμερισμάτων που αποτελούν τον δήμο, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να καθορίσει τov αριθμό των συμβούλων του εν λόγω δήμου ή/και των δημοτικών διαμερισμάτων που απαρτίζουν τον δήμο.

(5)(α) Ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι και τα λοιπά μέλη τoυ συμβουλίου εκλέγονται από τους δημότες εκλογείς του δήμου, είτε με γενική είτε με αναπληρωματική εκλογή, ανάλογα με την περίπτωση.

(β) Ο δήμαρχος εκάστου δήμου εκλέγεται, εφαρμοζομένων κατ’ αναλογίαν τωv διατάξεων τoυ παρόvτoς Νόμου για τηv εκλογή συμβούλων, από το σύνολο τωv δημοτών εκλογέων τoυ δήμου, ξεχωριστά, την ίδια ημερομηνία κατά τηv oπoία διενεργούνται εκλογές για τηv ανάδειξη τωv λοιπών συμβούλων και, μετά τις εκλογές αυτές, δήμαρχος ανακηρύσσεται o υποψήφιος o οποίος λαμβάνει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους από τους δημότες εκλογείς του οικείου δήμου.

(γ) Αντιδήμαρχος εκλέγεται ο υποψήφιος αντιδήμαρχος που συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων στο δημοτικό διαμέρισμα από τους δημότες εκλογείς του οικείου δημοτικού διαμερίσματος.

(δ) Η εκλογή των συμβούλων γίνεται μεμονωμένα ή/και κατά συνδυασμούς ανά δημοτικό διαμέρισμα, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του εδαφίου (4) και αυτοί εκλέγονται κατά την πρώτη και τη δεύτερη κατανομή δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 35 και 36.

(6) Η πλήρωση των θέσεων των συμβούλων στα δημοτικά διαμερίσματα αρχίζει με την απόδοση από μίας (1) θέσης σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα και το υπόλοιπο των θέσεων κατανέμεται στα δημοτικά διαμερίσματα ανάλογα με τον αριθμό των εκλογέων κάθε δημοτικού διαμερίσματος:

Νοείται ότι, εάν από την ανωτέρω κατανομή προκύπτει ότι σε συγκεκριμένο δημοτικό διαμέρισμα αναλογεί μία (1) θέση, αυτή καταλαμβάνεται από τον αντιδήμαρχο του οικείου δημοτικού διαμερίσματος:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που σε δημοτικό διαμέρισμα αναλογεί μία (1) θέση αντιδημάρχου και τυχόν υπόλοιπο δεν αρκεί για εκλογή άλλου δημοτικού συμβούλου, αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του εκλογικού μέτρου.

(7) Για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος άρθρου και ειδικότερα των διατάξεων των εδαφίων (4) και (6) αυτού, αναφορικά με τους δήμους Αγίας Νάπας και Πέγειας, οι οποίοι συστάθηκαν δυνάμει της υποπαραγράφου (iii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 του καταργηθέντος νόμου, λαμβάνονται υπόψη δυνάμει Κανονισμών που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 144 η οικονομική δυνατότητα ή/και ο ενεργός πληθυσμός τους, για σκοπούς καθορισμού των συμβούλων που αναλογεί σε έκαστο εξ αυτών στους νέους δήμους στους οποίους συνενώνονται.