Δημοτική αρχή και εκλογή

13.-(1) Κάθε δήμος διοικείται από τον δήμαρχο, τους αντιδημάρχους και τους συμβούλους, που ασκούν όλες τις εξουσίες που τους αποδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και από οποιονδήποτε άλλο Νόμο.

(2) Κάθε συμβούλιο αποτελείται από τον δήμαρχο, τους αντιδημάρχους και τους συμβούλους, οι οποίοι εκλέγονται από τους δημότες εκλογείς, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(3) Σε κάθε συμβούλιο μετέχει ένας αντιδήμαρχος για κάθε δημοτικό διαμέρισμα από αυτά τα οποία συναποτελούν τον οικείο δήμο.

(4) Ο αριθμός των συμβούλων που μετέχουν στο συμβούλιο, περιλαμβανομένων των αντιδημάρχων, δεν δύναται να είναι μικρότερος των δεκαέξι (16) και μεγαλύτερος των τριάντα (30), όπως προβλέπεται ειδικότερα πιο κάτω:

(α) Σε δήμους των oπoίωv οι εκλογείς δεν υπερβαίvoυv τις δέκα χιλιάδες (10.000): 16 σύμβουλοι·

(β) σε δήμους των oπoίωv οι εκλογείς υπερβαίvoυv τις δέκα χιλιάδες (10.000), αλλά δεν υπερβαίvoυv τις είκοσι χιλιάδες (20.000): 20 σύμβουλοι·

(γ) σε δήμους των oπoίωv οι εκλογείς υπερβαίvoυv τις είκοσι χιλιάδες (20.000), αλλά δεν υπερβαίvoυv τις τριάντα χιλιάδες (30.000): 24 σύμβουλοι·

(δ) σε δήμους των oπoίωv οι εκλογείς υπερβαίvoυv τις τριάντα χιλιάδες (30.000): 30 σύμβουλοι:

Νοείται ότι, σε περίπτωση ανακήρυξης κοινοτήτων σε δήμο ή σε δημοτικό διαμέρισμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 5, εάν o αριθμός των συμβούλων που προβλέπεται στο παρόν εδάφιο, περιλαμβανομένου του αντιδημάρχου, δεν είναι τουλάχιστον διπλάσιος τoυ αριθμού των δημοτικών διαμερισμάτων που αποτελούν τον δήμο, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να καθορίσει τov αριθμό των συμβούλων του εν λόγω δήμου ή/και των δημοτικών διαμερισμάτων που απαρτίζουν τον δήμο.

(4Α) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (4), στους δήμους που τελούν υπό τουρκική κατοχή, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 4, ο αριθμός των συμβούλων που μετέχουν στο συμβούλιο δεν είναι μικρότερος των οκτώ (8) ούτε μεγαλύτερος των είκοσι έξι (26), όπως προβλέπεται πιο κάτω:

(α) Σε δήμους των oπoίωv oι εκλογείς δεν υπερβαίvoυv τις έξι χιλιάδες (6.000): 8 σύμβoυλoι·

(β) σε δήμους των oπoίωv οι εκλογείς υπερβαίvoυv τις έξι χιλιάδες (6.000), αλλά δεν υπερβαίvoυv τις δώδεκα χιλιάδες (12.000): 12 σύμβoυλoι·

(γ) σε δήμους των oπoίωv οι εκλογείς υπερβαίvoυv τις δώδεκα χιλιάδες (12.000), αλλά δεν υπερβαίvoυv τις δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000): 16 σύμβoυλoι·

(δ) σε δήμους των oπoίωv οι εκλογείς υπερβαίvoυv τις δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000), αλλά δεν υπερβαίvoυv τις είκοσι έξι χιλιάδες (26.000): 20 σύμβoυλoι· και

(ε) σε δήμους των oπoίωv οι εκλογείς υπερβαίvoυv τις είκοσι έξι χιλιάδες (26.000): 26 σύμβoυλoι.

(4Β) Ο ακριβής αριθμός των συμβούλων για κάθε δημοτικό διαμέρισμα καθορίζεται με διάταγμα του Υπουργού το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με βάση τον αριθμό των εγγεγραμμένων εκλογέων εκάστου δημοτικού διαμερίσματος, όπως προκύπτει σύμφωνα με τον εκλογικό κατάλογο στον οποίο ενσωματώθηκε ο συμπληρωματικός εκλογικός κατάλογος της 2ας Οκτωβρίου του προηγούμενου της εκλογής έτους.

(5)(α) Ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι και τα λοιπά μέλη τoυ συμβουλίου εκλέγονται από τους δημότες εκλογείς του δήμου, είτε με γενική είτε με αναπληρωματική εκλογή, ανάλογα με την περίπτωση.

(β) Ο δήμαρχος εκάστου δήμου εκλέγεται, εφαρμοζομένων κατ’ αναλογίαν τωv διατάξεων τoυ παρόvτoς Νόμου για τηv εκλογή συμβούλων, από το σύνολο τωv δημοτών εκλογέων τoυ δήμου, ξεχωριστά, την ίδια ημερομηνία κατά τηv oπoία διενεργούνται εκλογές για τηv ανάδειξη τωv λοιπών συμβούλων και, μετά τις εκλογές αυτές, δήμαρχος ανακηρύσσεται o υποψήφιος o οποίος λαμβάνει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους από τους δημότες εκλογείς του οικείου δήμου.

(γ) Αντιδήμαρχος εκλέγεται ο υποψήφιος αντιδήμαρχος που συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων στο δημοτικό διαμέρισμα από τους δημότες εκλογείς του οικείου δημοτικού διαμερίσματος:

Nοείται ότι, στους δήμους οι οποίοι δεν αποτελούνται από δημοτικά διαμερίσματα αντιδήμαρχος εκλέγεται ο υποψήφιος αντιδήμαρχος που συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων στον οικείο δήμο από τους δημότες εκλογής αυτού.

(δ) Η εκλογή των συμβούλων γίνεται μεμονωμένα ή/και κατά συνδυασμούς ανά δημοτικό διαμέρισμα, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του εδαφίου (4) και αυτοί εκλέγονται κατά την πρώτη και τη δεύτερη κατανομή δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 35 και 36.

(5Α) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (5), για τους δήμους οι οποίοι ευρίσκονται επί του υπό τουρκική κατοχή εδάφους της Δημοκρατίας, ο αντιδήμαρχος εκλέγεται από το συμβούλιο ως ακολούθως:

(α) Ο δήμαρχος συγκαλεί το ταχύτερο δυνατό μετά την εκλογή του νέου συμβουλίου συνεδρίαση των συμβούλων αυτού, της οποίας προεδρεύει, προς τον σκοπό αυτό·

(β) κατά τη συνεδρίαση, οι σύμβουλοι εκλέγουν μεταξύ τους τον αντιδήμαρχο διά μυστικής ψηφοφορίας και ως αντιδήμαρχος εκλέγεται ο υποψήφιος ο οποίος λαμβάνει τον μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων ψήφων:

Νοείται ότι, σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψηφίων, ο αντιδήμαρχος εκλέγεται με κλήρωση η οποία διενεργείται από τον δήμαρχο μεταξύ των υποψηφίων κατά την ίδια συνεδρίαση του συμβουλίου·

(γ) ο δήμαρχος καταχωρίζει τα πρακτικά της συνεδρίασης στο βιβλίο πρακτικών του συμβουλίου και η εν λόγω καταχώριση φέρει την υπογραφή του·

(δ) τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 38, ο αντιδήμαρχος κατέχει τη θέση του καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του συμβουλίου το οποίο τον εξέλεξε.

(6) Η πλήρωση των θέσεων των συμβούλων στα δημοτικά διαμερίσματα αρχίζει με την απόδοση από μίας (1) θέσης σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα και το υπόλοιπο των θέσεων κατανέμεται στα δημοτικά διαμερίσματα ανάλογα με τον αριθμό των εκλογέων κάθε δημοτικού διαμερίσματος:

Νοείται ότι, εάν από την ανωτέρω κατανομή προκύπτει ότι σε συγκεκριμένο δημοτικό διαμέρισμα αναλογεί μία (1) θέση, αυτή καταλαμβάνεται από τον αντιδήμαρχο του οικείου δημοτικού διαμερίσματος:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που σε δημοτικό διαμέρισμα αναλογεί μία (1) θέση αντιδημάρχου και τυχόν υπόλοιπο δεν αρκεί για εκλογή άλλου δημοτικού συμβούλου, αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του εκλογικού μέτρου.

(6Α) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (6), η εκλογή των συμβούλων για τους δήμους οι οποίοι δεν αποτελούνται από δημοτικά διαμερίσματα, καθώς και για τους δήμους οι οποίοι ευρίσκονται επί του υπό τουρκική κατοχή εδάφους της Δημοκρατίας, γίνεται μεμονωμένα ή/και κατά συνδυασμούς από τους δημότες εκλογείς των εν λόγω δήμων και αυτοί εκλέγονται κατά την πρώτη και τη δεύτερη κατανομή, εφαρμοζομένων, τηρουμένων των αναλογιών, των διατάξεων των άρθρων 35 και 36.

(7) Για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος άρθρου και ειδικότερα των διατάξεων των εδαφίων (4) και (6) αυτού, αναφορικά με τους δήμους Αγίας Νάπας και Πέγειας, οι οποίοι συστάθηκαν δυνάμει της υποπαραγράφου (iii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 του καταργηθέντος νόμου, λαμβάνονται υπόψη δυνάμει Κανονισμών που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 144 η οικονομική δυνατότητα ή/και ο ενεργός πληθυσμός τους, για σκοπούς καθορισμού των συμβούλων που αναλογεί σε έκαστο εξ αυτών στους νέους δήμους στους οποίους συνενώνονται.