Αντιμισθία, σύνταξη και αποζημίωση

79.-(1) Ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος δύvαται vα λαμβάvουν ετήσια αvτιμισθία, έξoδα παραστάσεως και άλλα επιδόματα και oι σύμβoυλoι δύvαται vα λαμβάvoυv απoζημίωση, έξoδα παραστάσεως και άλλα επιδόματα, όπως πρoβλέπεται στov πρoϋπoλoγισμό τoυ δήμoυ πoυ εγκρίvεται κάθε έτoς από τoν Υπουργό, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του Μέρους Έκτου του παρόντος Νόμου και σύμφωνα με τον Έβδομο Πίνακα.

(1Α) Η αντιμισθία του αντιδημάρχου δεν δύναται να είναι χαμηλότερη του είκοσι τοις εκατό (20%) και υψηλότερη του πενήντα τοις εκατό (50%) της αντιμισθίας του δημάρχου, ως ακολούθως:

(α) Για δημοτικά διαμερίσματα των οποίων οι εκλογείς δεν υπερβαίνουν τους τριακόσιους (300): είκοσι τοις εκατό (20%)·

(β) για δημοτικά διαμερίσματα των οποίων οι εκλογείς υπερβαίνουν τους τριακόσιους (300), αλλά δεν υπερβαίνουν τους πεντακόσιους (500): τριάντα τοις εκατό (30%)·

(γ) για δημοτικά διαμερίσματα των οποίων οι εκλογείς υπερβαίνουν τους πεντακόσιους (500), αλλά δεν υπερβαίνουν τους χίλιους (1.000): σαράντα τοις εκατό (40%)· και

(δ) για δημοτικά διαμερίσματα των οποίων οι εκλογείς υπερβαίνουν τους χίλιους (1.000): πενήντα τοις εκατό (50%):

Νοείται ότι, η αντιμισθία των αντιδημάρχων των δήμων οι οποίοι ευρίσκονται επί του υπό τουρκική κατοχή εδάφους της Δημοκρατίας ανέρχεται στο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αντιμισθίας του δημάρχου:

Νοείται περαιτέρω ότι, στους δήμους οι οποίοι δεν αποτελούνται από δημοτικά διαμερίσματα, η αντιμισθία των αντιδημάρχων καθορίζεται, τηρουμένων των αναλογιών, σύμφωνα με τον αριθμό των εκλογέων του δήμου.

(1Β) Κάθε σύμβουλος λαμβάνει αποζημίωση η οποία ανέρχεται στο δέκα τοις εκατό (10%) της αντιμισθίας του δημάρχου.

(2) Για σκοπούς καθορισμού των κυρώσεων στις οποίες υπόκειται δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος, σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας του από συνεδρία του συμβουλίου, εκδίδονται Κανονισμοί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 144, οι οποίοι δύναται να ρυθμίζουν ανάλογη αποκοπή από την αντιμισθία ή/και αποζημίωσή τους για την εν λόγω απουσία.

(3) Ο δήμαρχος λαμβάνει ετήσια σύνταξη, η χορήγηση της οποίας, όπως και οποιοδήποτε σχετικό ή παρεμπίπτον θέμα, περιλαμβανομένου του θέματος της μεταβίβασης της σύνταξης σε χήρες ή/και τέκνα, νοουμένου ότι καταβάλλονται εισφορές ύψους δύο τοις εκατόν (2%) της αντιμισθίας του δημάρχου, καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και εγκρίνονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

Νοείται ότι, συντάξεις και φιλοδωρήματα τα οποία έχουν ήδη χορηγηθεί σε δημάρχους δυνάμει Κανονισμών που εκδόθηκαν δυνάμει του καταργηθέντος νόμου, δεν επηρεάζονται και εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν χορηγηθεί.