Υπηρεσία εξυπηρέτησης δημοτών

78.-(1) Κάθε συμβούλιο, μέσω της δημοτικής υπηρεσίας, συστήνει ειδική υπηρεσία η οποία λειτουργεί με σκοπό την εξυπηρέτηση των δημοτών αναφορικά με-

(α) παροχή στο κοινό πληροφοριών για το συμβούλιο, τη λειτουργία και τις υπηρεσίες του,

(β) ενημέρωση και καθοδήγηση του κοινού για ζητήματα που το αφορούν, για τα έργα που εκτελούνται στην οικεία περιοχή και για τις διαδικασίες και τη νομοθεσία που εφαρμόζονται,

(γ) λήψη αιτημάτων ή/και παραπόνων από το κοινό, παραπομπής τους για εξέταση στον αρμόδιο φορέα του συμβουλίου και ακολούθως για ενημέρωση γραπτώς των αιτητών ή παραπονούμενων για το αποτέλεσμα της εξέτασης.

(2) Η προς τούτο συσταθείσα ειδική υπηρεσία εντός του δήμου ετοιμάζει και υποβάλλει στο οικείο συμβούλιο ετήσια έκθεση για τις εργασίες της μαζί με εισηγήσεις για την επίλυση προβλημάτων που εντοπίζονται και για τη βελτίωση, ανάλογα με την περίπτωση, των υπηρεσιών του συμβουλίου και των σχέσεων με το κοινό.