Διαφάνεια και συμμετοχή δημοτών

77.-(1) Λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων του περί του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το Δικαίωμα Συμμετοχής στις Υποθέσεις Τοπικής Αρχής (Κυρωτικού) Νόμου, κάθε δήμος, στο πεδίο της αρμοδιότητάς του-

(α) ενθαρρύνει και προάγει με μέτρα τη συμμετοχή των δημοτών στις υποθέσεις της οικείας περιοχής και στην έρευνα, στον εντοπισμό, στην καταγραφή και στην επίλυση προβλημάτων της εν λόγω περιοχής,

(β) ενημερώνει τους δημότες για τα προβλήματα, καθώς και τις ενέργειες και τις σχετικές αποφάσεις που λαμβάνονται προς επίλυσή τους,

(γ) διαβουλεύεται με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς που αποτελούν νομικά πρόσωπα και με τις άμεσα ενδιαφερόμενες και επηρεαζόμενες ομάδες δημοτών προ της συζήτησης και λήψης των αποφάσεων,

(δ) διασφαλίζει το δικαίωμα πρόσβασης όλων των δημοτών του δήμου στις παρεχόμενες υπηρεσίες, και

(ε) μεριμνά για τη βελτίωση της διαφάνειας της δράσης του και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.

(2) Οι δημότες και οι τοπικοί φορείς, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται εντός των δημοτικών ορίων, δύναται να υποβάλλουν στο οικείο συμβούλιο υπομνήματα ή/και ερωτήματα και να ζητούν ενημέρωση σε σχέση με τα εν λόγω υπομνήματα ή/και ερωτήματα, καθώς και πληροφορίες για οποιαδήποτε απόφαση αυτού ή για θέματα της αρμοδιότητάς του που τους αφορούν ή/και για τα οποία έχουν έννομο συμφέρον και το οικείο συμβούλιο ανταποκρίνεται και παρέχει την ανάλογη ενημέρωση και πληροφορίες εντός τριάντα (30) ημερών, νοουμένου ότι δεν παραβιάζονται οι διατάξεις του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου.

(3) Ομάδα τριάντα (30) τουλάχιστον δημοτών και τοπικών φορέων που είναι νομικά πρόσωπα και δραστηριοποιούνται εντός των δημοτικών ορίων δύναται να καταθέτουν γραπτές προτάσεις στο οικείο συμβούλιο για την επίλυση προβλημάτων της αρμοδιότητάς του, οι οποίες συζητούνται σε συνεδρία αυτού και στη συνέχεια γίνεται ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τις αποφάσεις που λαμβάνονται:

Νοείται ότι, το οικείο συμβούλιο δύναται να καλέσει στην εν λόγω συνεδρία εκπροσώπους της ομάδας δημοτών ή τοπικών φορέων που είναι νομικά πρόσωπα για την παροχή οποιωνδήποτε διευκρινίσεων.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), το συμβούλιο διενεργεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα διαβούλευση σε θέματα της αρμοδιότητάς του με τους δημότες, καθώς και τους τοπικούς φορείς και τα νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται εντός των δημοτικών ορίων, μετά το πέρας δε της εν λόγω διαβούλευσης, το συμβούλιο συντάσσει σχετική έκθεση.