Αντιμισθία, σύνταξη και αποζημίωση

79.-(1) Ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος δύvαται vα λαμβάvουν ετήσια αvτιμισθία, έξoδα παραστάσεως και άλλα επιδόματα και oι σύμβoυλoι δύvαται vα λαμβάvoυv απoζημίωση, έξoδα παραστάσεως και άλλα επιδόματα, όπως πρoβλέπεται στov πρoϋπoλoγισμό τoυ δήμoυ πoυ εγκρίvεται κάθε έτoς από τoν Υπουργό, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του Μέρους Έκτου του παρόντος Νόμου και σύμφωνα με τον Έβδομο Πίνακα:

Νοείται ότι, η αντιμισθία του αντιδημάρχου ανέρχεται στο πενήντα τοις εκατόν (50%) της αντιμισθίας του δημάρχου και κάθε σύμβουλος λαμβάνει αποζημίωση που ανέρχεται στο δέκα τοις εκατόν (10%) της αντιμισθίας του δημάρχου.

(2) Για σκοπούς καθορισμού των κυρώσεων στις οποίες υπόκειται δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος, σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας του από συνεδρία του συμβουλίου, εκδίδονται Κανονισμοί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 144, οι οποίοι δύναται να ρυθμίζουν ανάλογη αποκοπή από την αντιμισθία ή/και αποζημίωσή τους για την εν λόγω απουσία.

(3) Ο δήμαρχος λαμβάνει ετήσια σύνταξη, η χορήγηση της οποίας, όπως και οποιοδήποτε σχετικό ή παρεμπίπτον θέμα, περιλαμβανομένου του θέματος της μεταβίβασης της σύνταξης σε χήρες ή/και τέκνα, νοουμένου ότι καταβάλλονται εισφορές ύψους δύο τοις εκατόν (2%) της αντιμισθίας του δημάρχου, καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και εγκρίνονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

Νοείται ότι, συντάξεις και φιλοδωρήματα τα οποία έχουν ήδη χορηγηθεί σε δημάρχους δυνάμει Κανονισμών που εκδόθηκαν δυνάμει του καταργηθέντος νόμου, δεν επηρεάζονται και εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν χορηγηθεί.