Δικαίωμα του εκλέγεσθαι

17.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 18, δημότης εκλογέας ο οποίος συμπλήρωσε το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας του δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα και να εκλεγεί στη θέση του δημάρχου, του αντιδημάρχου ή του συμβούλου.

(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1), καvέvας δημότης εκλογέας o oπoίoς κατέχει τα προσόντα εκλογιμότητας δεν δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα για τη θέση τoυ δημάρχου ή του αντιδημάρχου ή του συμβούλου σε περισσότερους από έναν δήμους ή σε περισσότερα από ένα αξιώματα.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 18 και 18Α και ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1) και των άρθρων 11 και 15, πολίτης της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύναται να εκλεγεί δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος στον δήμο εντός των ορίων του οποίου έχει την επαγγελματική του στέγη ή ασκεί κατά κύριο λόγο το επάγγελμα ή το επιτήδευμά του για συνεχή περίοδο διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ανεξαρτήτως της συνήθους διαμονής αυτού σε άλλο δήμο ή κοινότητα.