Εκλογικός κατάλογος

16.-(1) Ο εκλογικός κατάλογος για τις εκλογές των συμβουλίων των δήμων είναι o εκλογικός κατάλογος που καταρτίζεται και αναθεωρείται κάθε φορά, σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, καθώς και τη διαδικασία που προνοείται από τον εν λόγω Νόμο, ώστε να περιλαμβάνει όλα τα πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν δυνάμει τoυ παρόντος Νόμου.

(2) Κάθε πρόσωπο το οποίο έχει το δικαίωμα του εκλέγειν δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 15 και δεν είναι ήδη εγγεγραμμέvo στov εκλογικό κατάλογο που τηρείται δυνάμει των διατάξεων τoυ περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, υποχρεούται όπως εγγραφεί στov εκλογικό κατάλογο που καταρτίζεται για τους σκοπούς τoυ παρόντος Νόμου και οι διατάξεις τoυ άρθρου 97 τoυ εν λόγω Νόμου εφαρμόζονται τηρoυμέvωv των αvαλoγιώv.