Διάθεση ποσών από το δημοτικό ταμείο

96. Το ενεργητικό τoυ δημοτικού ταμείου διατίθεται για τις ακόλουθες πληρωμές και επιβαρύνεται με αυτές:

(α) Τους μισθούς, τα τιμαριθμικά επιδόματα και άλλα ωφελήματα πληρωτέα στους υπαλλήλους και στο ωρομίσθιο προσωπικό τoυ δήμου,

(β) την αντιμισθία, τα έξοδα παραστάσεως και άλλα επιδόματα τoυ δημάρχου και των αντιδημάρχων, καθώς και την αποζημίωση, τα έξοδα παραστάσεως και τα επιδόματα των συμβούλων, όπως αυτά καθορίζονται στον προϋπολογισμό τoυ δήμου,

(γ) όλες τις αναγκαίες και νόμιμες δαπάνες που διενεργήθηκαν από το συμβούλιο, δυνάμει των διατάξεων τoυ παρόντος Νόμου,

(δ) κάθε ποσό που νόμιμα οφείλεται από τον δήμο ή το συμβούλιο, και

(ε) τη δημιουργία αποθεματικού από πλεονάσματα:

Νοείται ότι, καμία πληρωμή δεν διενεργείται από το δημοτικό ταμείο, εκτός εάν αυτή εγκριθεί από το συμβούλιο στον προϋπολογισμό τoυ δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ή αφορά πληρωμές που διενεργούνται από τον δήμαρχο για ποσά που δεν υπερβαίνουν τα πεντακόσια ευρώ (€500) για κάθε μεμονωμένη και όχι επαναλαμβανόμενη περίπτωση.