Δημοτικό ταμείο

95.-(1) Κάθε δήμος διατηρεί δημοτικό ταμείο, το οποίο συνίσταται από-

(α) τη μεταφορά πόρων, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 94,

(β) όλα τα δικαιώματα, φόρους, τέλη, δασμούς και επιβαρύνσεις που εισπράττονται δυνάμει των διατάξεων τoυ παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Καvovισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτών,

(γ) όλα τα ενοίκια και τα κέρδη που πραγματοποιούνται από την αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας,

(δ) όλες τις χρηματικές ποινές και τα ποσά που εισπράττονται δυνάμει των διατάξεων τoυ παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Καvovισμώv που εκδίδονται δυνάμει αυτών,

(ε) όλα τα άλλα χρηματικά ποσά που εισπράττονται από τον δήμο ή υπάλληλο, εργάτη ή αντιπρόσωπο του δήμου εξ ovόματoς και για λογαριασμό αυτού, και

(στ) δωρεές, κληροδοτήματα ή χορηγίες.

(2) Το συμβούλιο, με απόφασή του, δύναται να συστήσει αποκεντρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης ταμείου στην έδρα κάθε δημοτικού διαμερίσματος, οι οποίες εντάσσονται οργανικά στο ενιαίο δημοτικό ταμείο.

(3) Το συμβούλιο, με απόφασή του, δύναται να διαγράφει οποιαδήποτε καθυστερημένα έσοδα, μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000) που δεν δύναται να εισπραχθούν, νοουμένου ότι αυτά περιλαμβάνονται στους οικονομικούς λογαριασμούς του δήμου με πλήρη αιτιολογία:

Νοείται ότι, για διαγραφή ποσών πέραν των πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000) απαιτείται η έγκριση του Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών.