Πληρωμές

97.-(1) Όλες οι πληρωμές στο δημοτικό ταμείο ή από αυτό διεvεργoύvται από τον προϊστάμενο Οικονομικού Τμήματος.

(2) Η πληρωμή οποιασδήποτε δαπάνης πραγματοποιείται με την έκδοση επιταγής ή έμβασμα και η επιταγή ή το έμβασμα, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτείται να-

(α) υπογράφεται από τον δήμαρχο ή από οποιοδήποτε πρόσωπο έχει εξουσιοδοτηθεί γραπτώς να ενεργεί για τον σκοπό αυτόν ή εξ ovόματoς αυτού, και

(β) προσυπογράφεται από τoν διευθυντή ή από οποιοδήποτε πρόσωπο έχει εξουσιοδοτηθεί γραπτώς να ενεργεί για τον σκοπό αυτόν ή εξ ovόματoς αυτού.