Παροχή εκπαιδευτικού υλικού και τεχνικής στήριξης σε ιδρύματα της ανώτερης και της ανώτατης εκπαίδευσης

5. Η αρμόδια αρχή σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς παρέχει εκπαιδευτικό υλικό και τεχνική στήριξη στα ιδρύματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης που επιλέγουν να προσφέρουν προγράμματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στους φοιτητές τους.